fbpx

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

W 2019 r. wdrażano Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków życia, jakie […]

Read More…

Planowanie przestrzenne miasta Poznania

W 2019 r. w Poznaniu uchwalono 19 planów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wywołano procedurę sporządzenia nowych planów dla 15 projektów. Jednostką odpowiedzialną merytorycznie za prace planistyczne w dziedzinie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Poznania jest Miejska Pracowania Urbanistyczna. Obowiązujące dokumenty prawne w zakresie planowania przestrzennego Prawo w zakresie planowania przestrzennego reguluje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717). Na koniec 2019 r. […]

Read More…

Ruch budowlany w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań zostało po raz trzeci z rzędu liderem „Rankingu Miast Przyjaznych Inwestorom” prowadzonym przez Związek Firm Deweloperskich. Podstawowymi dokumentami regulującymi ruch budowlany są: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 W zakresie spraw zagospodarowania przestrzennego i architektoniczno-budowlanych wpłynęło do Urzędu Miasta Poznania […]

Read More…

Nowe programy sektorowe

Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii. Programy dzielą się na obligatoryjne, których uchwalenie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi. W 2019 r. uchwalono 7 nowych programów sektorowych. 5 programów obligatoryjnych: Wieloletni planu rozwoju i modernizacji […]

Read More…

Nadzór budowlany dla Miasta Poznania

W 2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania został wyróżniony Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd”. Przyjazny urząd W 2019 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”, którego organizatorem był Quality Institute sp. z o.o. sp.k. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w 2019 r. po raz pierwszy zgłosił swoją kandydaturę do tej prestiżowej nagrody i został wybrany spośród 100 aplikujących […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania

W 2018 r. wdrażano Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków życia, jakie […]

Read More…

Nowe programy sektorowe Poznania

Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii. Programy dzielą się na obligatoryjne, których przyjęcie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi. W 2018 r. uchwalono 9 nowych programów sektorowych. 5 programów obligatoryjnych: Poznański Program Wspierania Rodziny […]

Read More…

Ruch budowlany w Poznaniu

Do Urzędu Miasta Poznania w 2018 r. wpłynęło 3 479 wniosków o pozwolenie na budowę, wydano w tym zakresie 2 958 decyzji. Obsługa ruchu budowlanego dotyczy zagospodarowania przestrzennego i obejmuje: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nadzór nad plastycznymi przekształceniami miasta. Ponadto dotyczy spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przewidzianej prawem budowlanym, w tym: wydawanie pozwoleń na budowę, wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, spraw […]

Read More…

Planowanie przestrzenne miasta Poznania

W 2018 r. uchwalono 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące powierzchnię 442,98 ha, co stanowi ok. 1,7% powierzchni Poznania. Polityka przestrzenna w Poznaniu realizowana jest poprzez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Działania wspomagające i usprawniające procesy planowania przestrzennego w Poznaniu W 2018 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) wykonywała zadania w zakresie planowania przestrzennego w Poznaniu obejmujące: opracowywanie projektów mpzp dla […]

Read More…

Ruch budowlany

W 2017 r. liczba decyzji o pozwoleniu na budowę zwiększyła się o 4,2%. Lokalizacja inwestycji Na etapie wstępnym ustalania lokalizacji inwestycji przy zwiększonej liczbie wniosków o: ustalenie warunków zabudowy (wzrost o 5%), ustalenie lokalizacji celu publicznego (wzrost o 11,5%), wydanie opinii urbanistycznej (wzrost o 201%) przygotowano więcej decyzji. Zwiększyła się  liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o 15,5% i pozwoleń na budowę o 4,2%. Liczba wydanych decyzji […]

Read More…