Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Rok 2021 był kolejnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – […]

Read More…

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania

W 2021 r. trwały prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu zachowania zgodności i aktualności polityki przestrzennej Poznania ze zmieniającymi się uwarunkowaniami i wyzwaniami rozwoju. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest zapisem polityki przestrzennej samorządu gminy. Obowiązujące Studium zostało przyjęte Uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r. W związku z podjęciem przez Radę Miasta Poznania Uchwały Nr XXVII/485/VIII/2020 z dnia 5 maja 2020 r. […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

Rok 2020 był kolejnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – […]

Read More…

Planowanie przestrzenne – zakres i efekty zrealizowanych prac

Rada Miasta Poznania 5 maja 2020 r. podjęła Uchwałę nr XXVII/485/VIII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.   Podstawowym instrumentem polityki przestrzennej są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP), opracowywane na szczeblu gminnym, które – jako akty prawa lokalnego – wprowadzają w przestrzeni rygory działalności inwestycyjnej. Wyłączną właściwość uchwalania MPZP posiada z mocy prawa rada gminy. MPZP, których opracowywanie […]

Read More…

Nadzór budowlany dla Miasta Poznania

W 2020 r. zwiększyła się liczba oddanych do użytkowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, uzbrojenia terenu i budowli drogowych. Sprawy z zakresu zadań nadzoru budowlanego prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (PINB), który wydaje pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektów budowlanych, nakazy rozbiórki obiektów lub ich części w sytuacjach, gdy ich legalizacja nie jest możliwa. PINB zajmuje się także […]

Read More…

Ruch budowlany, sprawy z zakresu administracji budowlanej i ładu przestrzennego

Administracja publiczna zajmująca się budownictwem działa w dwóch obszarach: administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Rozpatrywanie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej Organy administracji architektoniczno-budowlanej zostały powołane w celu sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Ich zadania i kompetencje określono w ustawie Prawo budowlane. Prezydent Miasta Poznania, jako organ pierwszej instancji administracji architektoniczno-budowlanej, wykonywał ustawowe zadania na terenie Poznania. Podstawowy zakres działań administracyjno-budowlanych […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

W 2019 r. wdrażano Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków życia, jakie […]

Read More…

Planowanie przestrzenne miasta Poznania

W 2019 r. w Poznaniu uchwalono 19 planów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wywołano procedurę sporządzenia nowych planów dla 15 projektów. Jednostką odpowiedzialną merytorycznie za prace planistyczne w dziedzinie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Poznania jest Miejska Pracowania Urbanistyczna. Obowiązujące dokumenty prawne w zakresie planowania przestrzennego Prawo w zakresie planowania przestrzennego reguluje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2003 […]

Read More…

Ruch budowlany w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań zostało po raz trzeci z rzędu liderem „Rankingu Miast Przyjaznych Inwestorom” prowadzonym przez Związek Firm Deweloperskich. Podstawowymi dokumentami regulującymi ruch budowlany są: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późniejszymi zmianami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 W zakresie spraw zagospodarowania przestrzennego […]

Read More…

Nowe programy sektorowe

Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii. Programy dzielą się na obligatoryjne, których uchwalenie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi. W 2019 r. uchwalono 7 nowych programów sektorowych. 5 programów obligatoryjnych: Wieloletni planu rozwoju […]

Read More…

Nadzór budowlany dla Miasta Poznania

W 2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania został wyróżniony Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd”. Przyjazny urząd W 2019 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”, którego organizatorem był Quality Institute sp. z o.o. sp.k. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w 2019 r. po raz pierwszy zgłosił swoją kandydaturę do tej prestiżowej nagrody i został wybrany spośród 100 aplikujących […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania

W 2018 r. wdrażano Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków życia, jakie […]

Read More…

Nowe programy sektorowe Poznania

Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii. Programy dzielą się na obligatoryjne, których przyjęcie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi. W 2018 r. uchwalono 9 nowych programów sektorowych. 5 programów obligatoryjnych: Poznański Program Wspierania […]

Read More…

Ruch budowlany w Poznaniu

Do Urzędu Miasta Poznania w 2018 r. wpłynęło 3 479 wniosków o pozwolenie na budowę, wydano w tym zakresie 2 958 decyzji. Obsługa ruchu budowlanego dotyczy zagospodarowania przestrzennego i obejmuje: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nadzór nad plastycznymi przekształceniami miasta. Ponadto dotyczy spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przewidzianej prawem budowlanym, w tym: wydawanie pozwoleń na budowę, wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu […]

Read More…

Planowanie przestrzenne miasta Poznania

W 2018 r. uchwalono 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące powierzchnię 442,98 ha, co stanowi ok. 1,7% powierzchni Poznania. Polityka przestrzenna w Poznaniu realizowana jest poprzez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Działania wspomagające i usprawniające procesy planowania przestrzennego w Poznaniu W 2018 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) wykonywała zadania w zakresie planowania przestrzennego w Poznaniu obejmujące: opracowywanie projektów mpzp […]

Read More…

Ruch budowlany

W 2017 r. liczba decyzji o pozwoleniu na budowę zwiększyła się o 4,2%. Lokalizacja inwestycji Na etapie wstępnym ustalania lokalizacji inwestycji przy zwiększonej liczbie wniosków o: ustalenie warunków zabudowy (wzrost o 5%), ustalenie lokalizacji celu publicznego (wzrost o 11,5%), wydanie opinii urbanistycznej (wzrost o 201%) przygotowano więcej decyzji. Zwiększyła się  liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o 15,5% i pozwoleń na budowę o 4,2%. Liczba wydanych decyzji […]

Read More…

Planowanie przestrzenne

W 2017 r. ustaleniami 219 uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów objęto 11,7 tys. ha, tj. 45% całkowitej powierzchni miasta. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego W 2017 r. uchwalono w Poznaniu 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) o powierzchni łącznej 479,9 ha, co stanowi ok. 2% powierzchni Poznania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w Poznaniu w 2017 r. L.p. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia terenu w ha 1. mpzp […]

Read More…

Nowe programy sektorowe

W 2017 r. uchwalono 5 nowych programów sektorowych. Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ określa kierunki rozwoju miasta w jego najważniejszych obszarach funkcjonowania. Elementem realizacji jej założeń, w tym priorytetów Strategii, są programy sektorowe. W 2017 r. uchwalono 5 nowych programów sektorowych: 2 programy, opracowanie których wynika z przepisów prawa: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta

W styczniu 2017 r. została uchwalona Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków […]

Read More…