fbpx

Planowanie przestrzenne miasta Poznania w 2019 r.

Planowanie przestrzenne jest jednym z ważniejszych narzędzi gospodarki przestrzennej. Powstające w efekcie działalności planistycznej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wpływają na jakość życia, efektywność rozwoju społeczno-gospodarczego, racjonalność kształtowanych systemów infrastruktury technicznej, czy też jakość i produktywność środowiska przyrodniczego. W 2019 r. w Poznaniu uchwalono 19 planów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wywołano procedurę rozpoczęcia tworzenia nowych […]

Read More…

Ruch budowlany w Poznaniu

Sprawy i zagadnienia ruchu budowlanego odnoszą się do etapu procesu inwestycyjnego, który dotyczy zapytania o możliwość i warunki realizacji inwestycji budowlanej, począwszy od ustalenia możliwości zabudowy do oddania obiektu do użytkowania. Obejmują również uzyskanie stosownych opinii i decyzji administracyjnych. Podstawowymi dokumentami regulującymi wszystkie te zagadnienia są: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu […]

Read More…

Nowe programy sektorowe

Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii. Programy dzielą się na obligatoryjne, których przyjęcie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi. W […]

Read More…

Nadzór budowlany dla Miasta Poznania

W 2019 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania został wyróżniony Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd”. Przyjazny urząd W 2019 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”, którego organizatorem był Quality Institute sp. z o.o. sp.k. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w 2019 r. po raz […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania

W 2018 r. wdrażano Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący […]

Read More…

Nowe programy sektorowe Poznania

Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii. Programy dzielą się na obligatoryjne, których przyjęcie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi. W […]

Read More…

Ruch budowlany w Poznaniu

Do Urzędu Miasta Poznania w 2018 r. wpłynęło 3 479 wniosków o pozwolenie na budowę, wydano w tym zakresie 2 958 decyzji. Obsługa ruchu budowlanego dotyczy zagospodarowania przestrzennego i obejmuje: wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nadzór nad plastycznymi przekształceniami miasta. Ponadto dotyczy spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej […]

Read More…

Planowanie przestrzenne miasta Poznania

W 2018 r. uchwalono 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące powierzchnię 442,98 ha, co stanowi ok. 1,7% powierzchni Poznania. Polityka przestrzenna w Poznaniu realizowana jest poprzez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Działania wspomagające i usprawniające procesy planowania przestrzennego w Poznaniu W 2018 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) […]

Read More…

Ruch budowlany

W 2017 r. liczba decyzji o pozwoleniu na budowę zwiększyła się o 4,2%. Lokalizacja inwestycji Na etapie wstępnym ustalania lokalizacji inwestycji przy zwiększonej liczbie wniosków o: ustalenie warunków zabudowy (wzrost o 5%), ustalenie lokalizacji celu publicznego (wzrost o 11,5%), wydanie opinii urbanistycznej (wzrost o 201%) przygotowano więcej decyzji. Zwiększyła się  liczba wydanych decyzji o ustaleniu […]

Read More…

Planowanie przestrzenne

W 2017 r. ustaleniami 219 uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów objęto 11,7 tys. ha, tj. 45% całkowitej powierzchni miasta. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego W 2017 r. uchwalono w Poznaniu 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) o powierzchni łącznej 479,9 ha, co stanowi ok. 2% powierzchni Poznania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w Poznaniu w 2017 […]

Read More…