W 2018 r. w Poznaniu w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 59,5 tys. osób, co stanowiło 37,4% przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

 

W stosunku do roku poprzedniego przeciętne zatrudnienie wzrosło w przemyśle o 1,2 % a w budownictwie o 1,4 %. Wzrost ten był jednak wolniejszy od przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, gdzie odnotowano wzrost o 3,0%.

Działalność przemysłową zadeklarowało 7,8 tys. zarejestrowanych firm, większość z nich (97,8 %) to małe firmy zatrudniające do 50 osób.

W grupie dużych firm przemysłowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz dużym udziale produkcji w eksporcie znajdowały się m.in.:

  • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
  • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA,
  • Exide Technologies SA,
  • Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

Produkcja sprzedana przemysłu

W 2018 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 44,3 mld zł. Wzrost produkcji sprzedanej w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego notowano w 21 (spośród 29) działach przemysłu, których sprzedaż stanowiła 82,8% wartości produkcji przemysłowej ogółem. Zwiększenie sprzedaży nastąpiło w firmach prowadzących działalność z zakresu m.in.:

  • produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 28,4%),
  • produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 9,2%),
  • wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,1%).

Spadek sprzedaży wystąpił m.in. w produkcji artykułów spożywczych (o 23,7%) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 2,3%).

Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, w 2018 r. wyniosła 853,2 tys. zł (w cenach bieżących).

Produkcja sprzedana budownictwa

W Poznaniu kompleksowe usługi budowlane, prace i roboty ziemne oferowało prawie 10 tys. firm. Większość z nich to małe firmy zatrudniające do 50 osób.

W 2018 r. produkcja sprzedana osiągnęła wartość 6,1 mld zł i była o 42,8% większa niż w 2017 r. 45,3% produkcji sprzedanej budownictwa pochodziło ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej. Jej wartość wyniosła 2,7 mld zł.

Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego w 2018 r. wyniosła 813,9 tys. zł.

W 2018 r. dwie średniej wielkości firmy budowlane z Poznania zostały ujęte na “Liście 500” największych firm krajowych dziennika Rzeczpospolita. Były to:

  • Torpol SA, specjalizujący się w budowie dróg żelaznych i kołowych, sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych oraz konstrukcyjno-budowlanej i geodezyjnej,
  • Pekabex, wiodący wytwórca konstrukcji prefabrykowanych w Polsce i Europie.