fbpx
Wyszczególnienie 20182019 2018=100
Pracujący
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys.344,4brak danychx
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w:158,9167105,1
przemyśle5254,3104,4
budownictwie7,57,9105,3
handlu i naprawie pojazdów samochodowych44,746,0102,9
transporcie i gospodarce magazynowej7,88,8112,8
informacja i komunikacja910,2113,3
obsłudze rynku nieruchomości3,53,5100,0
Bezrobocie
Stopa bezrobocia w %1,21,1x
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym:4,23,788,7
kobiet2,42,083,7
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg:
czasu pozostawania bez pracy:
do 1 miesiąca0,50,5100,0
1 do 3 miesięcy1,11,090,9
3 do 6 miesięcy0,70,7100,0
6 do 12 miesięcy0,60,6100,0
12 do 24 miesięcy0,50,480,0
pow. 24 miesięcy0,80,562,5
wieku:
18-24 lata0,30,266,7
25-34 lata1,21,083,3
35-44 lata1,11,090,9
45-54 lata0,80,787,5
55-59 lat0,50,5100,0
60-64 lata0,30,3100,0
wykształcenia:
wyższe1,31,292,3
policealne i średnie zawodowe0,80,675,0
średnie ogólnokształcące0,50,5100,0
zasadnicze zawodowe0,60,583,3
gimnazjalne i poniżej1,00,880,0
stażu pracy:
do 1 roku0,80,787,5
1 do 5 lat0,80,8100,0
5 do 10 lat0,70,685,7
10 do 20 lat0,70,571,4
20 do 30 lat0,50,5100,0
30 i więcej lat0,20,2100,0
bez stażu0,50,480,0
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych30929595,5
Liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca64168798,0
Liczba osób bezrobotnych nowo zarejstrowanych w tys.9,79,193,8
Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys.10,59,691,4
Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn138116x
Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w %20,323,0x
Liczba bezrobotnych przypadajacych na 1 ofertę pracy7571,4
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym:5 405,945 742,55106,2
w informacji i komunikacji8 151,878 327,82102,2
w przemyśle6 396,726 683,60104,5
w budownictwie5 662,546 056,85107,0
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych4 646,395 076,33109,3
Źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu