Wyszczególnienie  2018 2019  2018=100
Pracujący
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 344,4 brak danych x
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 158,9 167 105,1
przemyśle 52 54,3 104,4
budownictwie 7,5 7,9 105,3
handlu i naprawie pojazdów samochodowych 44,7 46,0 102,9
transporcie i gospodarce magazynowej 7,8 8,8 112,8
informacja i komunikacja  9 10,2 113,3
obsłudze rynku nieruchomości 3,5 3,5 100,0
Bezrobocie
Stopa bezrobocia w % 1,2 1,1 x
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym: 4,2 3,7 88,7
kobiet 2,4 2,0 83,7
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg: 
czasu pozostawania bez pracy:      
do 1 miesiąca 0,5 0,5 100,0
1 do 3 miesięcy 1,1 1,0 90,9
3 do 6 miesięcy 0,7 0,7 100,0
6 do 12 miesięcy 0,6 0,6 100,0
12 do 24 miesięcy 0,5 0,4 80,0
pow. 24 miesięcy 0,8 0,5 62,5
wieku:      
18-24 lata 0,3 0,2 66,7
25-34 lata 1,2 1,0 83,3
35-44 lata 1,1 1,0 90,9
45-54 lata 0,8 0,7 87,5
55-59 lat 0,5 0,5 100,0
60-64 lata 0,3 0,3 100,0
wykształcenia:      
wyższe 1,3 1,2 92,3
policealne i średnie zawodowe  0,8 0,6 75,0
średnie ogólnokształcące  0,5 0,5 100,0
zasadnicze zawodowe 0,6 0,5 83,3
gimnazjalne i poniżej  1,0 0,8 80,0
stażu pracy:      
do 1 roku 0,8 0,7 87,5
1 do 5 lat 0,8 0,8 100,0
5 do 10 lat 0,7 0,6 85,7
10 do 20 lat 0,7 0,5 71,4
20 do 30 lat 0,5 0,5 100,0
30 i więcej lat 0,2 0,2 100,0
bez stażu 0,5 0,4 80,0
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych 309 295 95,5
Liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca  641 687 98,0
Liczba osób bezrobotnych nowo zarejstrowanych w tys. 9,7 9,1 93,8
Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys. 10,5 9,6 91,4
Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn 138 116 x
Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w %  20,3 23,0 x
Liczba bezrobotnych przypadajacych na 1 ofertę pracy 7 5 71,4
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym: 5 405,94 5 742,55 106,2
w informacji i komunikacji 8 151,87 8 327,82 102,2
w przemyśle 6 396,72 6 683,60 104,5
w budownictwie 5 662,54 6 056,85 107,0
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych 4 646,39 5 076,33 109,3
Źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu