W 2019 r. w Poznaniu zamieszkiwało ok. 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowiły one najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście.


Osoby z zagranicy zameldowane na pobyt stały i czasowy

W 2019 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 7,3 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, z czego 87% z Europy (13% z krajów Unii Europejskiej), w tym obywatelek i obywateli:

 • Ukrainy (ok. 4 500 osób)
 • Białorusi (ok. 440 osób)
 • Niemiec (ok. 220 osób)
 • Rosji (ok. 150 osób)

Spośród krajów Unii Europejskiej najwięcej osób posiadało obywatelstwo:

 • niemieckie (220 osób)
 • brytyjskie (90 osób)
 • włoskie, francuskie (po ok. 80 osób)

Udział osób z innych kontynentów:

 • z Azji (8%)
 • z Afryki (2,3%)
 • z Ameryki Północnej (0,9%)
 • z Ameryki Południowej (0,7%)
 • z Australii i Oceanii (0,1%)

Liczba osób z obcym obywatelstwem zameldowanych w Poznaniu zwiększa się i w ciągu ostatniego roku wzrosła blisko dwukrotnie.

Osoby z zagranicy studiujące w Poznaniu

Rocznie ponad 5,5 tys. osób z obcym obywatelstwem pobiera naukę w poznańskich szkołach wyższych, studiując na stałe lub czasowo w ramach programu Erasmus. Studiują oni głównie na Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Ok. 2/3 z nich pochodzi z Europy, przy czym większość z nich, ok. 2,1 tys. osób posiada obywatelstwo ukraińskie. Licznie na pełen program studiów przyjeżdżają do Poznania także obywatele Białorusi, Chin, Tajwanu, Indii, Norwegii, USA i Kanady. Na wymianę czasową najczęściej przyjeżdżają obywatele Hiszpanii i Turcji.

Osoby z zagranicy na poznańskim rynku pracy

W 2019 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim zarejestrowano 62,3 tys. oświadczeń przedsiębiorców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o 3 tys. mniej niż rok wcześniej, w tym 90,8% dotyczyło osób pochodzących z Ukrainy, 4,1% Białorusi, 3% Gruzji, 1,3 Mołdawii, 0,7% Rosji, 0,1% Armenii. W większości przypadków przedsiębiorcy zatrudniali osoby z zagranicy przy wykonywaniu prac prostych.

Od 2018 r. urzędy pracy wydają zezwolenia na pracę sezonową, które dotyczą wykonywania przez osoby z obcym obywatelstwem prac w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wydał 1 120 zezwoleń tego typu. Przedsiębiorcy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w 95% przypadków zatrudnili osoby pochodzące z Ukrainy.

Osoby z obcym obywatelstwem w oficjalnych rejestrach poszukujących pracy stanowili niewielką liczbę wśród zarejestrowanych bezrobotnych, ich udział nie przekraczał 1%.

Uczniowie i uczennice z zagranicy

W poznańskich szkołach zwiększyła się liczba uczniów i uczennic pochodzących z zagranicy. Do placówek prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało łącznie 898 uczniów i uczennic cudzoziemskich, w tym 687 pochodzących z Ukrainy. Większość uczniów i uczennic pochodzących z zagranicy uczęszczała do szkół podstawowych (69,8%, czyli 619 osób) oraz przedszkoli (16,9%, czyli 152 osoby).

Na poziomie ponadpodstawowym nieco więcej osób kształciło się w liceach ogólnokształcących (5,9%, czyli 53 osoby) niż w technikach (5,2%, czyli 47 osób). Dla dzieci cudzoziemców i cudzoziemek w 3 placówkach funkcjonowało 12 oddziałów przygotowawczych. Kadra pedagogiczna pracująca w tych instytucjach posiadała niezbędną wiedzę oraz znała sytuację społeczną, czy też środowisko lokalne dziecka, co ułatwiało wsparcie oraz ich adaptację w otoczeniu szkolnym. Dodatkowo kadra współpracowała ściśle z rodzicami i opiekunami, a większość z nich znała język rodzimy dzieci uczęszczających do tychże oddziałów (np. język ukraiński).

Integracja osób pochodzących z zagranicy

W Poznaniu aktywnie działał prowadzony przez Fundację Centrum Badań Migracyjnych Migrant Info Point, oferujący wsparcie informacyjno-doradcze dla osób z zagranicy. W 2019 r. Miasto Poznań przekazało Fundacji 200 tys. zł na realizację zadania publicznego pn. „Migrant Info Point – informacja i wsparcie dla osób z obcym obywatelstwem w Poznaniu”. Realizacja zadania miała na celu:

 • zapewnienie osobom z zagranicy lepszego dostępu do informacji dotyczących funkcjonowania w kraju i mieście, m.in. poprzez działalność punktu informacyjnego Migrant Info Point oraz doradztwo prawne
 • wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego, dzięki konsultacjom i warsztatom z zakresu rozwoju zawodowego oraz aktywizacji poprzez włączanie w inicjatywy na rzecz integracji społecznej
 • wsparcie procesu integracji poprzez organizację kursów języka polskiego, wsparcie w organizacji inicjatyw lokalnych mających na celu integrację ze społecznością lokalną

Ważnym przedsięwzięciem skierowanym do cudzoziemek i cudzoziemców spoza krajów UE, legalnie przebywających na terenie naszego kraju, było uruchomienie przez Wojewodę Wielkopolskiego Centrum Pomocy Migrantom realizowanego w ramach projektu „Wielkopolska wspólna sprawa”, który jest finansowany z rządowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji. Celem głównym projektu jest kompleksowe podwyższenie standardu usług integracyjnych dla obywateli i obywatelek państw trzecich w województwie wielkopolskim.