W 2021 r. sprzedano 107 lokali mieszkalnych.

Aktywizacja terenów nadrzecznych

W 2021 r. kontynuowano realizację projektów związanych z aktywizacją terenów nadrzecznych Warty.

W ramach konkursu ofert na najem nieruchomości zostały zawarte dwie kolejne umowy na dzierżawę terenów w sąsiedztwie rzeki Warty: przy ul. Przystań na wysokości Politechniki („Rojber Plaża”) oraz na terenie dawnej Plaży Miejskiej Wilda („Plaża Wilda Eco Village”). Mieszkańcy ponownie uzyskali dostęp do usług gastronomicznych, kulturalnych i sportowych w sezonie wiosenno-letnim.

Kolejny rok nad Wartą funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu wodnego, a po rocznej przerwie powróciła również tymczasowa przystań jachtowa, gdzie środowisko „wodniaków” po raz pierwszy mogło w pełni skorzystać z budynku zaplecza socjalnego przystani jachtowej. Ponownie odbywały sie kursy „Tramwaju Wodnego”, który w związku z trwającą przebudową brzegów Warty, realizował rejsy turystyczne na dwóch trasach: w kierunku północnym do mostu kolejowego w Koziegłowach oraz w kierunku południowym do mostu kolejowego na Starołęce.

Organizowano także działania o charakterze edukacji ekologicznej, w tym m.in.: program „Eko Edukacja PLAŻE”, pikniki „WARTA DZIECIOM” oraz „EKO PIKNIK”, włączone do rejsów tramwaju wodnego „EKO REJSY” oraz program „Trzymaj czystą Wartę”.

W 2021 r. na usługi utrzymania czystości oraz cyklicznego wykaszania traw wydano 747,3 tys zł.

Ponadto na terenach nadrzecznych znajdują się kontenery umożliwiające segregację odpadów oraz pojemniki na żar mające zapobiegać pożarom tychże kontenerów. Kolejny sezon nad rzeką Wartą działały także strefy dozwolonego spożywania alkoholu.

W 2021 r. kontynuowano przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy przystani jachtowej, będącej elementem projektu  powstania na terenie miasta Poznań całorocznej przystani jachtowej oraz nurtowej.

Realizowane inwestycje i projekty

W 2021 r. zakończono budowę pierwszego etapu kompleksu ogródków działkowych wraz z domem działkowca, ogólnodostępnym sanitariatem, miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną i rekreacyjnymi miejscami ogólnodostępnymi przy ul. Przy Lotnisku na Głuszynie. Inwestycja powstała w ramach projektu pn. „Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych”. Na powierzchni 46 tys. m2 powstało 75 ogrodów działkowych, które mogli otrzymać działkowcy ze zlikwidowanego „ROD Zjednoczeni” przy ul. Olsztyńskiej.

Komunalizacja mienia

Komunalizacja mienia przeprowadzona została w oparciu o przepisy:

 • ustawy z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.);
 • ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 91 ze zm.);
 • ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).

Miasto Poznań nabyło nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, które stanowią podstawę do ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych. W 2021 r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje obejmujące nabycie 140 działek o łącznej powierzchni 15,4 ha.

Zasób obiektów komunalnych
Grupa inwentaryzacyjna Obiekty komunalne  Obiekty komunalne 
Stan na 31 grudnia 2020 r. Stan na 31 grudnia 2021 r.
Liczba działek Powierzchnia w m2 Liczba działek  Powierzchnia w m2
Budynki komunalne 3 092 6 362 722 3092 6 362 722
Przedszkola 597 262 986 597 262 986
Grunty 30 981 105 712 935 31024 105 799 566
Obiekty kultury 14 7 305 14 7305
Przedsiębiorstwa 173 508 100 173 508 100
POSIR 37 768 100 37 768 100
ZOZ 439 59 558 439 59 558
Komunalizacja na rzecz Miasta Poznania na prawach powiatu 1 529 3 649 551 1626 3 717 800
Grunty rolne 107 1 616 622 107 1 616 622
Razem 36 969 118 947 879 37109 119 102 759
źródło: UMP

Udostępnianie nieruchomości Miasta Poznania lub Skarbu Państwa pod budowę urządzeń przesyłowych

W 2021 r. wpłynęły 203 wnioski dotyczące budowy urządzeń przesyłowych. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o udostępnienie nieruchomości miejskich i Skarbu Państwa wydano 116 promes zawarcia umów najmu. Przygotowano 10 wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu pod realizację urządzeń przesyłowych, zawierających łącznie 108 pozycji. W 2021 r. zawarto 55 umów najmu na czas budowy urządzeń przesyłowych na łączną powierzchnię 8715 m2, o łącznym czynszu najmu wynoszącym 108,5 tys. zł netto, oraz 77 umów najmu pod lokalizację urządzeń przesyłowych o łącznej długości 2665 mb (urządzenia liniowe) i łącznym czynszu rocznym wynoszącym 39,5 tys. zł netto. Ponadto na podstawie umów o korzystanie z urządzeń przesyłowych, spółka Aquanet SA zapłaciła Miastu Poznań czynsz w wysokości 104,5 tys. zł netto.

Dzierżawy i użyczenia nieruchomości komunalnych

W 2021 r. zawarto 404 umowy dzierżawy/najmu na czas oznaczony do lat 3 lub na czas nieoznaczony, albo oznaczony – dłuższy niż 3 lata. W  2021 r. zawarto 18 umów z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu na wysokość stawki czynszu. Natomiast 32, spośród zawartych umów dzierżawy, były to umowy na czas oznaczony do 3 miesięcy. Rozwiązano i wygaszono łącznie 232 umowy. Ponadto zawarto 4 umowy użyczenia gruntu komunalnego.

Wprowadzono nowe stawki czynszu dla celów: rolniczych – uprawy polowe, rekreacja indywidualna, zaplecze budowy, warzywniczy i zieleń do 500 m2. Podniesiono minimalny roczny czynsz oraz zlikwidowano stawki czynszu na cel: plansza informacyjna. Działania te spowodowały przeprowadzenie aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę/najem gruntów komunalnych na ww. cele w 2114 umowach.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba zawartych i obowiązujących umów dzierżawy wynosiła 5458 na powierzchnię gruntu 650,0 ha, nie wliczając umowy zawartej w 2013 r. z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

 Zmiany w zakresie dzierżawy gruntów komunalnych
Wyszczególnienie 2020 2021
Liczba złożonych wniosków o wydzierżawienie gruntu 716 674
Liczba zawartych umów  435 404
Łączna powierzchnia terenu dla zawartych umów (m2) 443 965 258 683
Liczba umów rozwiązanych 226 232
Liczba negatywnie załatwionych spraw 73 68
Ilość wydanych promes dot. zawarcia umowy dzierżawy 24 26
Liczba zawartych umów użyczenia 1 4
Liczba zleceń na wystawienie rachunków za bezumowne korzystanie z gruntu 512 542
Liczba wezwań o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z gruntu komunalnego bez tytułu prawnego  77 74
Liczba obowiązujących umów dzierżawy ogółem 5 858 5 458
Liczba zaktualizowanych umów dzierżawy, w których zaktualizowano stawkę czynszu 2 700 2 114
źródło: UMP

Aktualizacja opłat oraz stawki procentowej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej

W 2021 r. aktualizacja opłat oraz udzielanie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej dotyczyła:

 • nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania:
  • do 244 podmiotów wysłano oferty zmiany stawki procentowej w ramach aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
  • wysłano 784 informacji o wysokości opłaty rocznej, w związku ze zmianą użytkownika wieczystego w ramach wtórnego obrotu rynkowego;
  • rozpatrzono 5,4 tys. wniosków o udzielenie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej;
  • wysłano 4,7 tys. zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej, stanowiących podstawę wykreślenia ograniczeń z działu III ksiąg wieczystych;
 • nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:
  • do 91 podmiotów wysłano oferty zmiany stawki procentowej w ramach aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
  • wysłano 358 informacji o wysokości opłaty rocznej w związku ze zmianą użytkownika wieczystego w ramach wtórnego obrotu rynkowego;
  • rozpatrzono 2 tys. wniosków o udzielenie bonifikat od jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej;
  • wysłano 2,7 tys. zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej, stanowiących podstawę wykreślenia ograniczeń z działu III ksiąg wieczystych.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Zadania związane z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w 2021 r. obejmowały:

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania;
  • na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w tym zakresie złożono 42 wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz  wydano: 1 decyzję o odmowie przekształcenia, 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia, 3 postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przekształcenia, 1 postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania, 29 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania o przekształceniu, 2 postanowienia o powołaniu biegłego, 6 postanowień o przedłużeniu terminu, 15 wezwań do uzupełnienia braków formalnych, 1 zapytanie do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące tego, czy toczy się postępowanie w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości, 9 „kwitów mazalnych”;
  • na podstawie przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w tym zakresie złożono 67 wniosków o wydanie zaświadczenia o przekształceniu oraz wydano: 4455 zaświadczeń o przekształceniu, 37 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia, skierowano do stron 2500 zapytań w zakresie sposobu wykorzystania nieruchomości lokalowych w celu ustalenia, czy przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa zachodzić będzie pomoc publiczna;
 • przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
  • na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w tym zakresie  wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; nie złożono odwołania do Wojewody Wielkopolskiego; sporządzono 2 operaty szacunkowe celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
  • na podstawie przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w tym zakresie wydano 2769 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; złożono 74 wnioski o wydanie zaświadczenia o przekształceniu, wydano 17 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia.

Nabywanie nieruchomości do zasobu Miasta Poznania

W 2021 r. Miasto Poznań nabyło w trybach cywilnoprawnych 16 nieruchomości, na które składa się 27 działek i udział 1/2 części w działce gruntu, w celu realizacji zadań własnych, celów publicznych gminy. Pozyskano również, w trybie zamiany, 8 nowych lokali mieszkalnych, które powiększyły gminny zasób lokalowy zarządzany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., przeznaczony do wynajmu.

Na skutek prowadzonych negocjacji Miasto Poznań pozyskało tereny te za kwotę średnio o ok. 8% niższą od wartości rynkowych, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.

W 2021 r. w wyniku spadkobrania Miasto Poznań nabyło:

 • nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul Kościerzyńskiej 5 – obręb Krzyżowniki, ark. mapy 20, działka nr 48/11 o pow. 636 m2;
 • udział 100/1000 w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 142;
 • 1/2 udziału w lokalu mieszalnym przy ul. Św. Wojciecha 25/10;
 • nieruchomość położoną w obrębie Kamińsko o pow. 3200 m2;
 • lokal mieszkalny na os. Rusa 135/34 (odrębna własność lokalu).

Ponadto w zasobie Miasta Poznania znalazła się nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Witaszka – obręb Dębiec, ark. mapy 26, działka nr 1/33, w związku z  wykreśleniem prawa użytkowania wieczystego obciążającego tą nieruchomość.

Łączna wartość ww. praw nabytych w drodze spadkobrania wynosi ok. 1,2 mln zł.

Nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

W 2021 r. – w wyniku spadkobrania i pozytywnych rozstrzygnięć: w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej oraz w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również w związku ze stwierdzeniem nieważności uwłaszczenia – Skarb Państwa nabył do zasobu 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 36 165 m2 i o łącznej wartości ok. 10 mln zł, w tym:

 • ul. Garbary 80 – 1 działka o powierzchni 525 m2;
 • ul. Stary Rynek 9/10 – 1 działka o powierzchni 250 m2;
 • ul. Forteczna – 2 działki o łącznej powierzchni 832 m2;
 • teren Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) – 1 działka o powierzchni 30 978 m2;
 • ul. Górczyńska 46 – 1 działka o powierzchni 47 m2;
 • ul. Małopolska i Warmińska – 2 działki o łącznej powierzchni 3533 m2.

Ponadto, w wyniku spadkobrania Skarb Państwa nabył udziały w niżej wymienionych nieruchomościach:

 • przy ul. Jeżyckiej 37 – 1 działka (udział 2/48);
 • Potasze w gminie Czerwonak – 2 działki (udział 1/ 2 i 12/48);
 • przy ul. Umińskiego – 1 działka (udział 3/128).

Zbywanie nieruchomości Miasta Poznania

Najważniejsze transakcje dokonane w 2021 r. w trybie przetargowym dotyczyły zbycia 30 działek o łącznej powierzchni 108,8 tys. m2 za ok. 68 mln zł, w tym nieruchomości:

 • przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, za cenę 1,8 mln –  przy ul. Emilii Waśniowskiej sprzedano 1 działkę o powierzchni 2632 m2;
 • przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, za cenę 2,0 mln zł –  przy ul. Emilii Waśniowskiej sprzedano 6 działek o powierzchni łącznej 2197 m2;
 • przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej, za cenę 1,8 mln zł – przy ul. Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej, sprzedano 6 działek o powierzchni łącznej 2096 m2;
 • przeznaczonych pod zabudowę usługową, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Handlowej Posnania, za cenę 25,2 mln zł – w rejonie ul. Brneńskiej i Bolesława Krzywoustego sprzedano 2 działki o powierzchni łącznej 4782 m2 i w rejonie ul. Jana Pawła II – Łacina – Krzysztofa Komedy sprzedano 6 działek o powierzchni łącznej 5333 m2;
 • przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z dopuszczeniem zabudowy usługowej, za cenę 1,8 mln zł – w rejonie ul. Sarbinowskiej sprzedano 3 działki o powierzchni łącznej 5322 m2;
 • przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, z dopuszczeniem zabudowy usługowej, położone w graniach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, za cenę 35,5 mln zł – w rejonie ul. Garaszewo sprzedano 1 działkę o powierzchni 16 444 m2; w rejonie ul. Obodrzyckiej sprzedano 3 działki powierzchni łącznej 27 444 m2; przy ul. Garaszewo sprzedano 1 działkę o powierzchni 23 998 m2; w rejonie ul. Obodrzyckiej i Garaszewo sprzedano 1 działkę o powierzchni 18 541 m2.

W 2021 r. w zakresie zbywania nieruchomości Miasta Poznania i Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym zostały podjęte następujące czynności na rzecz poznańskich uczelni wyższych:

 • oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość zabudowaną Miasta Poznania  przy ul. Szyperskiej 8, 8A, 8B, 9 z równoczesną sprzedażą budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości Uniwersytetowi Artystycznemu im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu; zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 642/2021/P z dnia 5 sierpnia 2021 r.; umowa oddania w użytkowanie wieczyste została zawarta w formie aktu notarialnego Rep. A 12338/202 w dniu 30 września 2021r.;
 • podpisano zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze darowizny na rzecz Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, w którym ujęto nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 22 o łącznej powierzchni 4219 m2;
 • podpisano zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w którym ujęto nieruchomość przy ul. Zwierzynieckiej (Dom Studencki „Jowita”).

W 2021 r. Miasto Poznań wniosło jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. nieruchomość położoną w Poznaniu w rejonie ul. St. Wyspiańskiego, Wł. Reymonta i K. Jarochowskiego, zabudowaną Halą Widowisko-Sportową ARENA o powierzchni łącznej 50 484 m2.

Sprzedaż mieszkań komunalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

W 2021 r. wpłynęło 101 wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych oraz 2 wnioski o nabycie nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi. Dodając do tej liczby 77 spraw z lat ubiegłych, łączna liczba wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych do rozpatrzenia w 2021 r. wynosiła 180.

W 2021 r. sprzedano 107 lokali mieszkalnych (w tym 106 za gotówkę oraz 1 na raty) oraz 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem jednolokalowym.

Ponadto zostało przygotowanych:

 • 113 ofert skierowanych do najemców w sprawie możliwości nabycia lokali mieszkalnych;
 • 108 protokołów uzgodnień w sprawie postanowień umowy sprzedaży lokali mieszkalnych;
 • 2 protokoły z rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi.

W 2021 r. z wykupu lokalu mieszkalnego zrezygnowało 6 najemców.

Do realizacji na 2022 r. przeszło 66 spraw, w tym: 57 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, 5 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi, 4 wnioski odesłane do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

W 2021 r. przygotowanych zostało 10 zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania dotyczących lokali komunalnych, w tym:

 • 8 zarządzeń w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej;
 • 2 zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym przeznaczonym do sprzedaży na rzecz jego najemcy.

W 2021 r. wydano 90 zleceń na wycenę lokali mieszkalnych (w tym 4 zlecenia dot. budynków jednolokalowych). Sporządzono łącznie 89 operatów szacunkowych. W 1 przypadku rzeczoznawca odstąpił od wyceny w wyniku rezygnacji najemcy z wykupu.

Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w 2021 r. wynosiła:

 • według ceny rzeczoznawcy majątkowego 5515,00 zł;
 •  po uwzględnieniu przysługujących bonifikat 759,20 zł.

Średnia cena 1 m2 budynku mieszkalnego jednolokalowego w 2021 r. wynosiła:

 • bez uwzględnienia przysługujących bonifikat 6841,09 zł;
 • po uwzględnieniu przysługujących bonifikat 1368,21 zł.

Ponadto w zakresie sprzedaży mieszkań komunalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców w 2021 r. podjęto następujące czynności:

 • zweryfikowano 159 spraw po kątem naruszenia przepisu art. 68 ust. 2, 2b ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • nie wystąpiono z wezwaniem o żądanie zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokali komunalnych;
 • wystawiono, na wniosek właścicieli lokali, 159 kwitów mazalnych w celu wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Miasta Poznania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Ochrona praw właścicielskich w zakresie nieruchomości

W 2021 r. podjęto działania mające na celu ochronę prawa własności Miasta Poznania lub Skarbu Państwa w postępowaniach dotyczących:

 • zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz w postępowaniach o stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu nieruchomości  – korzystne dla Miasta orzeczenia wydano w 17 postępowaniach w stosunku do nieruchomości o łącznej szacunkowej wartości ok. 110 mln zł;
 • odszkodowań z tytułu art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – sąd oddalił powództwa na łączną kwotę 202,2 tys. zł; nie umorzono żadnych postępowań w sprawie o odszkodowanie oraz nie dokonano nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Poznania na podstawie jakiejkolwiek zawartej przed sądem ugody; prawomocnym wyrokiem oddalono powództwo o zobowiązanie Miasta Poznania do wykupu nieruchomości za kwotę 2 mln zł;
 • realizacji roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa – prowadzono około 1600 spraw dotyczących bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa, co skutkowało wystawieniem faktur VAT i wezwań do zapłaty wynagrodzenia na kwotę przekraczającą 5,6 mln zł;
 • realizacji roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa, zajętych pod budowę lub lokalizację urządzeń infrastruktury – wystawiono 272 zlecenia na wystawienie faktur VAT z tytułu bezumownego korzystania z gruntu na łączną kwotę 634,5 tys. zł netto;
 • odszkodowań za przejęcie nieruchomości miejskich:
  • na podstawie art. 9y ust. 1. ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016r., poz. 1727, ze zm.) Miasto Poznań otrzymało od Skarbu Państwa (PKP) 8,7 mln zł z tytułu przebudowy linii kolejowej;
  • na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) – Miasto Poznań otrzymało od Skarbu Państwa (reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich) 112,3 tys. zł z tytułu rozbudowy drogi krajowej nr 5;
 • czynności, w wyniku których zostały prawomocnie oddalone wnioski o zasiedzenie nieruchomości o łącznej wartości 12,4 mln zł dotyczące  trzech działek o sumarycznej powierzchni 4436 m2, zlokalizowanych: w rejonie ulic Bożeny – Haliny – Ludmiły, przy ul. Grochowe Łąki 6 oraz przy ul. Lisiej 9.