Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu skierowanych m.in. do osób w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, chorych psychicznie, zwolnionych z zakładów karnych, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami. Dokumentem określającym kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych, występujących w Poznaniu, jest uchwalona przez Radę Miasta Poznania w 2019 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Jej celem jest wyrównywanie jakości życia […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe mające na celu możliwie najszersze włączenie osób z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowano w ramach programu „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”, który jest kontynuacją i rozwinięciem zrealizowanych w ubiegłych latach miejskich programów skierowanych do tej grupy osób. Koszt realizowanych w ramach […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 14,2 tys. rodzin liczących blisko 22 tys. osób, którzy stanowili 4,1% osób mieszkających w Poznaniu. Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu wykres do pobrania w xls Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2021 r. były: długotrwała lub ciężka […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2021 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR); informacje na temat działalności MOPR-u znajdują się w rozdziałach: Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu, Poznańska polityka […]

Read More…

Poprawa dostępności różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło działania ukierunkowane na polepszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Poprawa dostępności do różnych form pomocy społecznej dotyczyła zarówno działań inwestycyjnych i organizacyjnych, jak również rozwoju usług społecznych. Sytuacja epidemiczna w kraju wywarła znaczny wpływ na działania zaplanowane w 2020 r. Część […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz osób bezdomnych Jedną z najczęstszych form wykluczenia społecznego jest bezdomność, która powoduje brak poczucia bezpieczeństwa. W 2020 r. na terenie Poznania zlokalizowano 117 koczowisk, w których wsparciem objęto 242 osoby bezdomne. Miejsca te były stale monitorowane. Zapewniona została pomoc medyczna osobom tego wymagającym, a kilkanaście osób zmotywowano do zamieszkania w placówce. Ponadto osoby przebywające […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe dla osób z niepełnosprawnościami obejmujące wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz polepszanie warunków życia, w tym szczególnie w przemieszczaniu się i dostępności przestrzeni publicznej. Działania mające na celu niwelowanie skutków niepełnosprawności Od 2018 r. Miasto Poznań stosuje, wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, Standardy Dostępności dla Miasta Poznania. Jest to zbiór wytycznych zabezpieczających dostępność architektoniczną, komunikacyjną i informacyjną dla realizacji nowych inwestycji […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

W 2020 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 14,2 tys. rodzin liczących 21,1 tys. osób, czyli mniej niż 4% osób mieszkających w Poznaniu. Korzystanie z różnych form pomocy społecznej było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa.   Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu wykres do pobrania w xls   Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2020 r. były: długotrwała lub ciężka choroba (9,4 tys. […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowywało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2020 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Centrum Inicjatyw Senioralnych; Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej, „Telefon Zaufania”, […]

Read More…

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania

Dokumentem określającym zasadnicze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Poznania jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 za cel strategiczny stawia wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, poprzez: wzrost zaangażowania osób mieszkających w Poznaniu w sprawy miasta, wzrost odpowiedzialności za innych na terenie […]

Read More…

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania

W 2019 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Poznania. Za cel strategiczny stawia wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie, poprzez: wzrost zaangażowania osób mieszkających […]

Read More…

Poprawa dostępności do różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło działania ukierunkowane na polepszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy. Inwestycje w placówkach pomocy społecznej Miasto Poznań w 2019 r. na budowę, modernizację, standaryzację oraz zakupy inwestycyjne miejskich placówek pomocy społecznej wydatkowało 16,3 mln zł. Wydatki te objęły następujące placówki: placówki opiekuńczo-wychowawcze – standaryzacja (montaż rolet […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz osób bezdomnych Jedną z najczęstszych form wykluczenia społecznego była bezdomność, która powoduje brak poczucia bezpieczeństwa. W 2019 r. na terenie Poznania zlokalizowano 112 koczowisk, w których przebywały łącznie 263 osoby bezdomne. Miejsca te były stale monitorowane. Zapewniona została pomoc medyczna osobom tego wymagającym, a 12 osób zmotywowano do zamieszkania w placówce. Ponadto osoby przebywające […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe dla osób z niepełnosprawnościami obejmujące wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz polepszanie ich warunków życia, w tym w szczególności w przemieszczaniu się i dostępności przestrzeni publicznej. Działania mające na celu niwelowanie skutków niepełnosprawności Od 2018 r. Miasto Poznań stosuje, wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, Standardy Dostępności dla Miasta Poznania. Ich wdrażanie odbywa się przede wszystkim poprzez stosowne postanowienia zawarte w Specyfikacji […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

W 2019 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 12,7 tys. rodzin liczących 20,2 tys. osób, czyli mniej niż 4% osób mieszkających w Poznaniu. Korzystanie z różnych form pomocy społecznej było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Należały do nich najczęściej przyczyny wynikające z ubóstwa spowodowanego brakiem źródeł utrzymania, trudnych warunków życia lub brakiem możliwości adaptacyjnych w otoczeniu. W 2019 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowywało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2019 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Centrum Inicjatyw Senioralnych Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej, „Telefon Zaufania”, […]

Read More…

Poprawa dostępności różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi działania mające na celu stałe podnoszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy. Inwestycje w placówkach pomocy społecznej Miasto Poznań systematycznie modernizuje oraz standaryzuje miejskie placówki pomocy społecznej. W ramach zadań przeprowadzonych w 2018 r., za kwotę 9,5 mln zł, zrealizowano m. in.:  inwestycje w Zespole Dziennych Domów […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz osób bezdomnych Najszerszą formą wykluczenia społecznego jest  bezdomność powodująca brak poczucia bezpieczeństwa. Do najczęstszych przyczyn bezdomności należą: eksmisja i wymeldowane, konflikty rodzinne, przemoc domowa, uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających, bezrobocie, zadłużenie, niepełnosprawność lub zły stan zdrowia, opuszczenie zakładu karnego, opuszczenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Szacuje się ze w Poznaniu […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań realizuje programy pomocowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, które polegają na wspieraniu  aktywizacji społecznej i zawodowej oraz poprawianiu warunków życia, w tym w szczególności dostępności przestrzeni publicznej i przemieszczania się. Działania mające na celu niwelowanie skutków niepełnosprawności W ramach przeciwdziałania powstawaniu barier architektonicznych i funkcjonalnych w 2018 r., Urząd Miasta Poznania zrealizował następujące zadania: wprowadzono Standardy Dostępności dla Miasta Poznania (Zarządzenie Prezydenta), których wdrażanie odbywać się […]

Read More…

Beneficjenci pomocy społecznej w Poznaniu

W 2018 r. świadczenia pomocy społecznej obejmowały 13,1 tys. rodzin i dotyczyły łącznie 21,1 tys. osób, czyli mniej niż 4% mieszkańców Poznania. Korzystanie z różnych form pomocy społecznej jest uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Są to najczęściej przyczyny wynikające z ubóstwa spowodowanego brakiem źródeł utrzymania, ciężkich warunków życia lub brakiem możliwości adaptacyjnych do otoczenia. W 2018 r. świadczenia pomocy społecznej obejmowały 13, 1 […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi lub dofinansowuje placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, nie będących w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowały następujące placówki instytucjonalnej pomocy społecznej: miejskie centra pomocy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, Poznańskie […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

arch. UMP, fot. B. Sudak   W 2017 r. pomoc osobom bezdomnym polegała na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz zapewnieniu podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby bezdomne Ośrodki i organizacje działające na rzecz osób bezdomnych W 2017 r. Miasto Poznań dofinansowało 430 miejsc w 7 ośrodkach dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie miasta oraz w 3 ośrodkach zlokalizowanych poza miastem (Błońsko, Gościejewo i Rożnowice). Z miejskich ośrodków skorzystało ok. […]

Read More…

Wsparcie dla dzieci i rodzin

arch. UMP   W 2017 r. w Poznaniu wypłacono 250,5 tys. zasiłków rodzinnych z dodatkami. Świadczenia dla rodzin Rodziny o niskich dochodach, określonych w zapisach prawa, mogą ubiegać się o przyznanie różnych form wsparcia. Dystrybucją świadczeń dla rodziny z zakresu zabezpieczenia społecznego (świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze) zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ). W 2017 r. działalność PCŚ była promowana poprzez informacyjną Akcję Świadczeniową 2017, która polegała […]

Read More…

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

W 2017 r. Miasto Poznań kontynuowało program „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020”. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020 Celem miejskiego programu „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020” jest polepszenie warunków życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. W 2017 r. opracowano “Standardy Dostępności dla Miasta […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej i wspierania rodziny

arch. UMP   W 2017 r. liczba beneficjentów pomocy społecznej w Poznaniu wyniosła 22,3 tys. osób. Instytucjonalna pomoc społeczna W 2017 r. wsparcie osobom znajdującym się w trudniej sytuacji udzielały instytucje pomocy społecznej prowadzone lub dofinansowywane przez Miasto Poznań w ramach umów wieloletnich, jednorocznych lub małych grantów. Należą do nich: centra pomocy – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR), Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ), Centrum Inicjatyw […]

Read More…