fbpx

Poprawa dostępności różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi działania mające na celu stałe podnoszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy. Inwestycje w placówkach pomocy społecznej Miasto Poznań systematycznie modernizuje oraz standaryzuje miejskie placówki pomocy społecznej. W ramach zadań przeprowadzonych w 2018 r., za kwotę […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz osób bezdomnych Najszerszą formą wykluczenia społecznego jest  bezdomność powodująca brak poczucia bezpieczeństwa. Do najczęstszych przyczyn bezdomności należą: eksmisja i wymeldowane, konflikty rodzinne, przemoc domowa, uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających, bezrobocie, zadłużenie, niepełnosprawność lub zły stan zdrowia, opuszczenie zakładu karnego, opuszczenie […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań realizuje programy pomocowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, które polegają na wspieraniu  aktywizacji społecznej i zawodowej oraz poprawianiu warunków życia, w tym w szczególności dostępności przestrzeni publicznej i przemieszczania się. Działania mające na celu niwelowanie skutków niepełnosprawności W ramach przeciwdziałania powstawaniu barier architektonicznych i funkcjonalnych w 2018 r., Urząd Miasta Poznania zrealizował następujące […]

Read More…

Beneficjenci pomocy społecznej w Poznaniu

W 2018 r. świadczenia pomocy społecznej obejmowały 13,1 tys. rodzin i dotyczyły łącznie 21,1 tys. osób, czyli mniej niż 4% mieszkańców Poznania. Korzystanie z różnych form pomocy społecznej jest uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Są to najczęściej przyczyny wynikające z ubóstwa spowodowanego brakiem źródeł utrzymania, ciężkich warunków życia lub brakiem możliwości adaptacyjnych […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi lub dofinansowuje placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, nie będących w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowały następujące placówki instytucjonalnej pomocy społecznej: miejskie centra pomocy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

arch. UMP, fot. B. Sudak   W 2017 r. pomoc osobom bezdomnym polegała na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz zapewnieniu podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby bezdomne Ośrodki i organizacje działające na rzecz osób bezdomnych W 2017 r. Miasto Poznań dofinansowało 430 miejsc w 7 ośrodkach dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie […]

Read More…

Wsparcie dla dzieci i rodzin

arch. UMP   W 2017 r. w Poznaniu wypłacono 250,5 tys. zasiłków rodzinnych z dodatkami. Świadczenia dla rodzin Rodziny o niskich dochodach, określonych w zapisach prawa, mogą ubiegać się o przyznanie różnych form wsparcia. Dystrybucją świadczeń dla rodziny z zakresu zabezpieczenia społecznego (świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze) zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ). W 2017 […]

Read More…

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

W 2017 r. Miasto Poznań kontynuowało program „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020”. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020 Celem miejskiego programu „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020” jest polepszenie warunków życia i funkcjonowania […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej i wspierania rodziny

arch. UMP   W 2017 r. liczba beneficjentów pomocy społecznej w Poznaniu wyniosła 22,3 tys. osób. Instytucjonalna pomoc społeczna W 2017 r. wsparcie osobom znajdującym się w trudniej sytuacji udzielały instytucje pomocy społecznej prowadzone lub dofinansowywane przez Miasto Poznań w ramach umów wieloletnich, jednorocznych lub małych grantów. Należą do nich: centra pomocy – Miejski Ośrodek […]

Read More…