fbpx

Poprawa dostępności różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło działania ukierunkowane na polepszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Poprawa dostępności do różnych form pomocy społecznej dotyczyła zarówno działań inwestycyjnych i organizacyjnych, jak również rozwoju usług społecznych. Sytuacja epidemiczna w kraju wywarła znaczny wpływ na działania zaplanowane w 2020 r. Część […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz osób bezdomnych Jedną z najczęstszych form wykluczenia społecznego jest bezdomność, która powoduje brak poczucia bezpieczeństwa. W 2020 r. na terenie Poznania zlokalizowano 117 koczowisk, w których wsparciem objęto 242 osoby bezdomne. Miejsca te były stale monitorowane. Zapewniona została pomoc medyczna osobom tego wymagającym, a kilkanaście osób zmotywowano do zamieszkania w placówce. Ponadto osoby przebywające w koczowiskach […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe dla osób z niepełnosprawnościami obejmujące wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz polepszanie warunków życia, w tym szczególnie w przemieszczaniu się i dostępności przestrzeni publicznej. Działania mające na celu niwelowanie skutków niepełnosprawności Od 2018 r. Miasto Poznań stosuje, wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, Standardy Dostępności dla Miasta Poznania. Jest to zbiór wytycznych zabezpieczających dostępność architektoniczną, komunikacyjną i informacyjną dla realizacji nowych inwestycji […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

W 2020 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 14,2 tys. rodzin liczących 21,1 tys. osób, czyli mniej niż 4% osób mieszkających w Poznaniu. Korzystanie z różnych form pomocy społecznej było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa.   Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu wykres do pobrania w xls   Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2020 r. były: długotrwała lub ciężka choroba (9,4 tys. osób); ubóstwo (6,4 tys. […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowywało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2020 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Centrum Inicjatyw Senioralnych; Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej, „Telefon Zaufania”, […]

Read More…

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania

Dokumentem określającym zasadnicze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Poznania jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 za cel strategiczny stawia wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, poprzez: wzrost zaangażowania osób mieszkających w Poznaniu w sprawy miasta, wzrost odpowiedzialności za innych na terenie […]

Read More…

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania

W 2019 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Poznania. Za cel strategiczny stawia wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie, poprzez: wzrost zaangażowania osób mieszkających […]

Read More…

Poprawa dostępności do różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło działania ukierunkowane na polepszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy. Inwestycje w placówkach pomocy społecznej Miasto Poznań w 2019 r. na budowę, modernizację, standaryzację oraz zakupy inwestycyjne miejskich placówek pomocy społecznej wydatkowało 16,3 mln zł. Wydatki te objęły następujące placówki: placówki opiekuńczo-wychowawcze – standaryzacja (montaż rolet […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz osób bezdomnych Jedną z najczęstszych form wykluczenia społecznego była bezdomność, która powoduje brak poczucia bezpieczeństwa. W 2019 r. na terenie Poznania zlokalizowano 112 koczowisk, w których przebywały łącznie 263 osoby bezdomne. Miejsca te były stale monitorowane. Zapewniona została pomoc medyczna osobom tego wymagającym, a 12 osób zmotywowano do zamieszkania w placówce. Ponadto osoby przebywające w koczowiskach zostały […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe dla osób z niepełnosprawnościami obejmujące wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz polepszanie ich warunków życia, w tym w szczególności w przemieszczaniu się i dostępności przestrzeni publicznej. Działania mające na celu niwelowanie skutków niepełnosprawności Od 2018 r. Miasto Poznań stosuje, wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, Standardy Dostępności dla Miasta Poznania. Ich wdrażanie odbywa się przede wszystkim poprzez stosowne postanowienia zawarte w Specyfikacji […]

Read More…