fbpx

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania

W 2019 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze Poznania. Za cel strategiczny stawia wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem […]

Read More…

Poprawa dostępności do różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło działania w kierunku podnoszenia jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy. Inwestycje w placówkach pomocy społecznej Miasto Poznań w 2019 r. na budowy, modernizacje, standaryzacje oraz zakupy inwestycyjne miejskich placówek pomocy społecznej wydatkowało 16,3 mln zł. Wydatki […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz osób bezdomnych Jedną z najczęstszych form wykluczenia społecznego była bezdomność. Powodowała ona brak poczucia bezpieczeństwa. W 2019 r. na terenie Poznania zlokalizowano 112 koczowisk, w których przebywały łącznie 263 osoby bezdomne. Miejsca te były stale monitorowane. W efekcie takich wizyt zapewniona […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Polegały one na wspieraniu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz poprawianiu ich warunków życia, w tym w szczególności w przemieszczaniu się i dostępności przestrzeni publicznej. Działania mające na celu niwelowanie skutków niepełnosprawności Od 2018 r. Miasto Poznania stosuje, wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

W 2019 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 12,7 tys. rodzin liczących 20,2 tys. osób, czyli mniej niż 4% mieszkańców i mieszkanek Poznania. Korzystanie z różnych form pomocy społecznej było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Należały do nich najczęściej przyczyny wynikające z ubóstwa spowodowanego brakiem źródeł utrzymania, ciężkich warunków życia lub brakiem […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2019 r., w Poznaniu instytucjonalnej, pomocy społecznej udzielały: Miejskie centra pomocy, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum […]

Read More…

Poprawa dostępności różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi działania mające na celu stałe podnoszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy. Inwestycje w placówkach pomocy społecznej Miasto Poznań systematycznie modernizuje oraz standaryzuje miejskie placówki pomocy społecznej. W ramach zadań przeprowadzonych w 2018 r., za kwotę […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz osób bezdomnych Najszerszą formą wykluczenia społecznego jest  bezdomność powodująca brak poczucia bezpieczeństwa. Do najczęstszych przyczyn bezdomności należą: eksmisja i wymeldowane, konflikty rodzinne, przemoc domowa, uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających, bezrobocie, zadłużenie, niepełnosprawność lub zły stan zdrowia, opuszczenie zakładu karnego, opuszczenie […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań realizuje programy pomocowe dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, które polegają na wspieraniu  aktywizacji społecznej i zawodowej oraz poprawianiu warunków życia, w tym w szczególności dostępności przestrzeni publicznej i przemieszczania się. Działania mające na celu niwelowanie skutków niepełnosprawności W ramach przeciwdziałania powstawaniu barier architektonicznych i funkcjonalnych w 2018 r., Urząd Miasta Poznania zrealizował następujące […]

Read More…

Beneficjenci pomocy społecznej w Poznaniu

W 2018 r. świadczenia pomocy społecznej obejmowały 13,1 tys. rodzin i dotyczyły łącznie 21,1 tys. osób, czyli mniej niż 4% mieszkańców Poznania. Korzystanie z różnych form pomocy społecznej jest uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Są to najczęściej przyczyny wynikające z ubóstwa spowodowanego brakiem źródeł utrzymania, ciężkich warunków życia lub brakiem możliwości adaptacyjnych […]

Read More…