fbpx

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu skierowanych m.in. do osób w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, chorych psychicznie, zwolnionych z zakładów karnych, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami. Dokumentem określającym kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych, występujących w Poznaniu, jest uchwalona przez Radę Miasta Poznania w 2019 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Jej celem jest wyrównywanie jakości życia […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe mające na celu możliwie najszersze włączenie osób z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowano w ramach programu „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”, który jest kontynuacją i rozwinięciem zrealizowanych w ubiegłych latach miejskich programów skierowanych do tej grupy osób. Koszt realizowanych w ramach […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 14,2 tys. rodzin liczących blisko 22 tys. osób, którzy stanowili 4,1% osób mieszkających w Poznaniu. Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu wykres do pobrania w xls Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2021 r. były: długotrwała lub ciężka choroba (14,4 tys. […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2021 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR); informacje na temat działalności MOPR-u znajdują się w rozdziałach: Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu, Poznańska polityka […]

Read More…

Poprawa dostępności różnych form pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło działania ukierunkowane na polepszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Poprawa dostępności do różnych form pomocy społecznej dotyczyła zarówno działań inwestycyjnych i organizacyjnych, jak również rozwoju usług społecznych. Sytuacja epidemiczna w kraju wywarła znaczny wpływ na działania zaplanowane w 2020 r. Część […]

Read More…

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Działania na rzecz osób bezdomnych Jedną z najczęstszych form wykluczenia społecznego jest bezdomność, która powoduje brak poczucia bezpieczeństwa. W 2020 r. na terenie Poznania zlokalizowano 117 koczowisk, w których wsparciem objęto 242 osoby bezdomne. Miejsca te były stale monitorowane. Zapewniona została pomoc medyczna osobom tego wymagającym, a kilkanaście osób zmotywowano do zamieszkania w placówce. Ponadto osoby przebywające w koczowiskach zostały […]

Read More…

Osoby z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Miasto Poznań zrealizowało działania pomocowe dla osób z niepełnosprawnościami obejmujące wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz polepszanie warunków życia, w tym szczególnie w przemieszczaniu się i dostępności przestrzeni publicznej. Działania mające na celu niwelowanie skutków niepełnosprawności Od 2018 r. Miasto Poznań stosuje, wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania, Standardy Dostępności dla Miasta Poznania. Jest to zbiór wytycznych zabezpieczających dostępność architektoniczną, komunikacyjną i informacyjną dla realizacji nowych inwestycji oraz modernizacji czy przebudowy już […]

Read More…

Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

W 2020 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 14,2 tys. rodzin liczących 21,1 tys. osób, czyli mniej niż 4% osób mieszkających w Poznaniu. Korzystanie z różnych form pomocy społecznej było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa.   Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu wykres do pobrania w xls   Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2020 r. były: długotrwała lub ciężka choroba (9,4 tys. osób); ubóstwo (6,4 tys. […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowywało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania. W 2020 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Centrum Inicjatyw Senioralnych; Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej, „Telefon Zaufania”, […]

Read More…

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania

Dokumentem określającym zasadnicze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Poznania jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 za cel strategiczny stawia wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, poprzez: wzrost zaangażowania osób mieszkających w Poznaniu w sprawy miasta, wzrost odpowiedzialności za innych na terenie […]

Read More…