Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

arch. UMP, fot. B. Sudak   W 2017 r. pomoc osobom bezdomnym polegała na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz zapewnieniu podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby bezdomne Ośrodki i organizacje działające na rzecz osób bezdomnych W 2017 r. Miasto Poznań dofinansowało 430 miejsc w 7 ośrodkach dla osób bezdomnych znajdujących się na terenie […]

Read More…

Wsparcie dla dzieci i rodzin

arch. UMP   W 2017 r. w Poznaniu wypłacono 250,5 tys. zasiłków rodzinnych z dodatkami. Świadczenia dla rodzin Rodziny o niskich dochodach, określonych w zapisach prawa, mogą ubiegać się o przyznanie różnych form wsparcia. Dystrybucją świadczeń dla rodziny z zakresu zabezpieczenia społecznego (świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze) zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ). W 2017 […]

Read More…

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

W 2017 r. Miasto Poznań kontynuowało program „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020”. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020 Celem miejskiego programu „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020” jest polepszenie warunków życia i funkcjonowania […]

Read More…

Placówki pomocy społecznej i wspierania rodziny

arch. UMP   W 2017 r. liczba beneficjentów pomocy społecznej w Poznaniu wyniosła 22,3 tys. osób. Instytucjonalna pomoc społeczna W 2017 r. wsparcie osobom znajdującym się w trudniej sytuacji udzielały instytucje pomocy społecznej prowadzone lub dofinansowywane przez Miasto Poznań w ramach umów wieloletnich, jednorocznych lub małych grantów. Należą do nich: centra pomocy – Miejski Ośrodek […]

Read More…