Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Działania na rzecz osób bezdomnych

Jedną z najczęstszych form wykluczenia społecznego jest bezdomność, która powoduje brak poczucia bezpieczeństwa.

W 2020 r. na terenie Poznania zlokalizowano 117 koczowisk, w których wsparciem objęto 242 osoby bezdomne. Miejsca te były stale monitorowane. Zapewniona została pomoc medyczna osobom tego wymagającym, a kilkanaście osób zmotywowano do zamieszkania w placówce. Ponadto osoby przebywające w koczowiskach zostały pouczone o konsekwencjach pobytu w takim miejscu w okresie zimowym. Zaproponowano im pobyt w placówce, udzielano poradnictwa i wsparcia, reagowano na sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, ustalano możliwości zamieszkania w placówce dla osób bezdomnych, informowano o możliwościach uzyskania wsparcia.

Koordynacją organizacji pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie Poznania zajmował się Dział Pomocy Osobom Bezdomnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (MOPR). Z uwagi na specyfikę zjawiska bezdomności, MOPR współpracował z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym z policją, strażą miejską i strażą ochrony kolei, zarządcami budynków i obiektów publicznych, zwłaszcza transportowych, innymi miejskimi jednostkami pomocy społecznej, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej oraz charytatywnymi związkami i organizacjami kościelnymi.

W wyniku działań MOPR-u w 2020 r. blisko 1,5 tys. osób bezdomnych zostało objętych różnymi dedykowanymi usługami, do których należały m.in.:

 • zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom bezdomnym, w tym w szczególności zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, dostępu do świadczeń zdrowotnych, pomocy w formie biletu kredytowanego i załatwianiu spraw osobistych i urzędowych;
 • tworzenie szans oraz warunków wychodzenia z bezdomności poprzez m.in. opracowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności;
 • działania interwencyjne, zabezpieczające zdrowie oraz życie osób bezdomnych, polegające na udzielaniu informacji o możliwościach korzystania z miejsc schronienia oraz innych form pomocy;
 • wspólne działania ze streetworkerami, wolontariuszkami i wolontariuszami pracującymi na rzecz
  bezrobotnych.

W 2020 r., w ramach zapewnienia instytucjonalnego bezpieczeństwa osobom bezdomnym, dostępnych było 801 stałych miejsc w 14 ośrodkach dla bezdomnych, w tym w 3 ośrodkach (240 miejsc) zlokalizowanych poza Poznaniem (w Błońsku, Gościejewie i Rożnowicach). Miasto dofinansowało 55% miejsc, z czego 360 miejsc na terenie Poznania oraz 82 poza miastem.

Ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych prowadzone były przez następujące podmioty:

W celu eliminacji bezdomności Miasto Poznań bierze udział w międzynarodowym projekcie „ROOF” realizowanym w ramach Europejskiej Sieci Planowania Działań URBACT. Liderem projektu jest Belgia, a partnerami: Polska, Grecja, Portugalia, Rumunia, Szkocja, Francja, Dania, Belgia. Planowany czas realizacji projektu obejmuje okres od maja 2020 r. do sierpnia 2022 r. Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań mieszkaniowych na poziomie dużych miast, gdzie najczęściej występuje zjawisko bezdomności, w tym koncepcji Housing First, czyli „najpierw mieszkanie”, które bezdomni otrzymują bez wstępnych warunków. Dla realizacji projektu utworzono Lokalną Grupę Działania URBACT (LGU) złożoną z przedstawicieli różnych wydziałów, jednostek miejskich oraz podmiotów zewnętrznych. Jednym z zadań grupy jest opracowanie Lokalnego Planu Działania, (LPD) który definiuje problemy związane z bezdomnością w Poznaniu oraz formułuje koncepcję ich rozwiązania. Podczas tworzenia Lokalnego Planu Działania przewiduje się także usystematyzowanie i ujednolicenie sposobu liczenia osób bezdomnych.

Poza działaniami bieżącymi, w tym głównie instytucjonalnym wsparciem osób bezdomnych w ośrodkach, Miasto Poznań realizowało oraz wspierało (poprzez np. dotacje) różne projekty informacyjne i prewencyjne dotyczące zjawiska bezdomności i wychodzenia z niej. W 2020 r. zrealizowane zostały m.in. następujące działania:

 • „Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej” prowadzona przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, zapewniająca możliwość korzystania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży, pomocy przedmedycznej oraz z innych form wsparcia doraźnego; w 2020 r. dokonano 5,8 tys. przyjęć, zapewniono 4,4 tys. usług sanitarnych, 2,6 tys. razy wykonano usługę bezpłatnego prania i suszenia odzieży, udzielono 1,4 tys. porad przedmedycznych;
 • „Mobilny punkt pomocy medycznej” prowadzony przez Fundację „Signum Caritatis”, który udzielał pomocy przedmedycznej i medycznej osobom bezdomnym i ubogim na terenie miasta; w 2020 r. udzielono 565 różnego rodzaju porad, interwencji przedmedycznych, wstępnych diagnoz chorobowych i porad, 89 osób zostało objętych pomocą finansową, a 35 osób – pomocą w formie pracy socjalnej;
 • „Mobilny autobus” działający w okresie jesienno-zimowym, który docierał do osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta i udzielał wsparcia w postaci ciepłego posiłku i napoju, pomocy przedmedycznej i socjalnej oraz, w razie potrzeby, przewiezienia do odpowiedniej placówki lub szpitala; zadanie zrealizowały stowarzyszenia „Pogotowie Społeczne” oraz „Dom Pomocna Dłoń”; w 2020 r. wsparciem objęto 200 osób, z czego 62 zamieszkały w ośrodkach dla bezdomnych;
 • cykliczne monitorowanie koczowisk osób bezdomnych na terenie Poznania przez pracowników MOPR-u, we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską Miasta Poznania, Ratownictwem Medycznym, a także sporządzanie i weryfikacja listy miejsc przebywania osób bezdomnych wykorzystanej do utworzenia graficznej „Mapy Bezdomności” w Poznaniu;
 • działania streetworkingowe prowadzone przez Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”, które nawiązało kontakt z 255 osobami, oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która nawiązała kontakt z 108 osobami;
 • mieszkanie treningowe prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR, przygotowujące osoby bezdomne i zagrożone wykluczeniem społecznym do samodzielnego życia; w 2020 r. projektem objęto 9 osób, w tym 4 dzieci;
 • ogrzewalnia dla osób bezdomnych prowadzona przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej; w 2020 r. zapewniała ona pomoc 28 osobom dziennie; łącznie z ogrzewalni skorzystały 693 osoby;
 • zapewnienie posiłków dla 637 osób dziennie w ramach działalności jadłodajni prowadzonych przez: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Poznańska, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja św. Józefa Poznańska, Caritas Archidiecezji Poznańskiej;
 • zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania jadłodajni w czasie pandemii COVID-19 poprzez zakup środków ochrony indywidualnej, dezynfekcyjnych oraz naczyń jednorazowego użytku;
 • zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego przez Fundację Signum Caritas, w ramach którego wydano 500 posiłków oraz 500 paczek żywnościowych;
 • zorganizowanie Spotkania Wigilijnego przez Fundację „Miłosierdzie” oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej, w ramach którego wydano 1,2 tys. posiłków oraz 1,2 tys. paczek żywnościowych;
 • akcja Zgotujmy razem trochę dobra” skierowana zarówno do osób potrzebujących, jak i restauratorów, w ramach której, we współpracy z 20 restauracjami, wydano 200 posiłków osobom bezdomnym i najuboższym z terenu miasta Poznania.

Ponadto, od kwietnia 2020 r., w związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, Miasto Poznań, dzięki inicjatywie i dużemu zaangażowaniu Oddziału Poznańskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Algeco Polska, organizowało miejsca czasowej izolacji dla osób będących w kryzysie bezdomności.

Miejsca czasowej izolacji – kontenery mieszkalne – były miejscami schronienia na czas kwarantanny przed przyjęciem do placówki (schroniska lub noclegowni). Takie rozwiązanie stanowiło odpowiedź na potrzeby osób wymagających schronienia, a jednocześnie zabezpieczało pracowników i mieszkańców schronisk oraz mieszkańców miasta Poznania korzystających z przestrzeni publicznej przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. W okresie od kwietnia do września 2020 r. dostępnych było łącznie 10 kontenerów, natomiast w okresie od października do grudnia 2020 r. – 6 kontenerów. Wszystkie z nich miały charakter mieszkalny i zostały wyposażone w łóżka, pościele, koce, szafki, stoły oraz krzesła. Kontenery zostały umieszczone przy Ośrodku dla Bezdomnych nr 1, placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Mar-Kot, Pogotowie Społeczne oraz Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń. Osoby przebywające w tymczasowym odosobnieniu miały zapewnione posiłki, niezbędną odzież, środki czystości, wsparcie opiekuna i pracownika socjalnego oraz, w razie potrzeby, pomoc przedmedyczną. W ramach projektu ze wsparcia skorzystało około 450 osób.

Wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem

Reintegracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym jest głównym celem Centrów Integracji Społecznej. Swoje zadania realizują one poprzez liczne warsztaty zawodowe oraz zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin, m.in. doradztwo zawodowe, rozwój osobisty, zajęcia planowania życia. W Poznaniu funkcjonują 4 Centra Integracji Społecznej:

Wzmacnianie lokalnych podmiotów ekonomii społecznej oraz promocja tematyki społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu jest celem funkcjonującej w Poznaniu Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy”. Pracownia powstała w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” realizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka (lider) oraz Miasto Poznań (partner), które pozyskały na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Siedzibę pracowni zlokalizowano przy ul. Święty Marcin. Ze względu na zagrożenie epidemiczne i wprowadzane obostrzenia, pracownia częściowo działała stacjonarnie, a częściowo w przestrzeni wirtualnej, realizując następujące zadania:

 • prezentacja produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej;
 • informowanie i działania edukacyjne, a także spotkania, warsztaty i seminaria poświęcone tematowi ekonomii społecznej;
 • spotkania z osobami pracującymi w sektorze ekonomii społecznej;
 •  wydarzenia pozwalające na nawiązywanie kontaktów sektora ekonomii społecznej z biznesem.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom wykluczenia społecznego spowodowanego m.in. zadłużeniem, w 2020 r. funkcjonowała Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”. Spółdzielnia dawała możliwość odpracowania zadłużenia w opłatach za czynsz w mieszkaniach komunalnych oraz wspierała osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia bądź często wypadające z rynku pracy. W 2019 r. zatrudnienie w ramach spółdzielni znalazło łącznie 11 osób. Zatrudnieni przez spółdzielnię zajmowali się przede wszystkim wykonywaniem zadań na rzecz Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. Spółdzielnia zapewniała także reintegrację społeczną pracowników i pracowniczek, udzielając im pomocy m.in. prawnej, psychologicznej, przy wychodzeniu z bezdomności oraz organizując spotkania reintegracyjne. Spółdzielnia utrzymywała się w całości z realizowanych zleceń.

Zmniejszeniu skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym służy również realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Feniks Bis” o wartości ok. 4 mln zł. Głównym założeniem projektu jest poprawa w latach 2020–2021 sytuacji życiowej 416 osób zamieszkujących Poznań i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, m.in. poprzez:

 • zwiększenie szans na podjęcie stabilnego zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami;
 • upowszechnienie aktywnej postawy wobec doświadczanych trudności życiowych;
 • zwiększenie poziomu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób pracujących;
 • wzrost aktywności społecznej osób zamieszkujących wybrane rejony Poznania.

Natomiast w ramach Programu Wsparcia Specjalistycznego w 2020 r. realizowano 2 projekty mające na celu ograniczenie zachowań ryzykownych, kreowanie wzorców kreatywnego spędzania wolnego czasu, wzrost kompetencji indywidualnych w zakresie zdrowego trybu życia. Dzięki udzielonemu wsparciu psychologicznemu i pedagogicznemu, w związku z realizacją projektu „Poradnictwo specjalistyczne i terapia”, zakończono pracę z 223 środowiskami. Drugi projekt – „Akademia Lidera Klasowego” dał wsparcie 14 uczniom z 2 szkół podstawowych poprzez zrealizowanie 8 warsztatów psychospołecznych i twórczych oraz ustalenie kierunków pracy z osobami lub rodzinami.

Jednym z powodów wykluczenia społecznego są problemy mieszkaniowe. Miasto Poznań w 2020 r. kontynuowało próbę utworzenia miejskiego systemu społecznego wspierającego takie osoby poprzez realizację, wspólnie z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, projektu „Most do samodzielności”. Celem inicjatywy jest zintegrowanie rozwiązań z obszarów polityki mieszkaniowej oraz pomocy i integracji społecznej w taki sposób, aby zminimalizować instytucjonalne podejście do problemu na rzecz indywidualnego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania realizowane w projekcie skierowane są do osób mieszkających w mieszkaniach socjalnych, komunalnych, treningowych, a dotyczą m.in.:

 • aktywizacji społecznej i działań środowiskowych;
 • aktywizacji zawodowej i edukacyjnej poprzez udział w szkoleniach i stażach, dzięki którym uczestnicy projektu wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy;
 • aktywizacji zdrowotnej, dzięki której uczestnicy poprawią swoją kondycję oraz zintegrują się ze sobą, jak również nauczą się obowiązkowości i wytrwałości w dążeniach do celu;

Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na czas trwania projektu. Zgodnie z art. 13 Ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., projekt został wydłużony o 90 dni, co umożliwiło realizację wskaźników na poziomie zapisanym we wniosku o dofinansowanie.

W 2020 r. Miasto Poznań (partner) wspólnie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego TRENING (Lider) kontynuowało realizację projektu Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań, którego celem jest zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego poprzez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im miejsca w mieszkaniach treningowych, usług treningowych, opiekuńczych oraz sfinansowanie kosztów eksploatacji mieszkania treningowego. Działania ukierunkowane są na wzrost samodzielności uczestników projektu, podniesienie przez nich kompetencji związanych z codziennym funkcjonowaniem, podniesienie poziomu umiejętności szeroko pojętej zaradności życiowej.

W 2020 r. ze względu na pandemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 konieczne było dostosowanie budżetu i realizacji zadań do panujących obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych, w tym: doposażenie beneficjentów, mieszkań i kadry projektu w niezbędne środki ochrony osobistej, zakup testów wykrywających COVID-19. Na bieżąco reagowano na zmieniające się obostrzenia tak, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć beneficjentów, na przykład poprzez wydłużenie pobytu w momencie, kiedy Ośrodki dla Bezdomnych nie przyjmowały nowych osób ze względu na obostrzenia i ograniczoną liczbę miejsc. Ze względu na pandemię COVID-19, zgodnie z art. 13. Ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., projekt został wydłużony o 90 dni, co umożliwi realizację wskaźników na poziomie zapisanym we wniosku o dofinansowanie.

Ponadto Miasto prowadzi działania w kierunku rozwiązywania i minimalizowania problemów społeczności romskiej, m.in. poprzez obserwację społeczności, regularne wizyty na terenie koczowiska i reagowanie na zgłoszenia wypływające ze środowiska, wsparcie w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami, placówkami oświaty, opieką medyczną, pomocą społeczną, a także organizuje zbiórkę odzieży. W 2020 r. 89 osób zostało objętych pomocą finansową, a 35 osób pomocą w formie pracy socjalnej. W związku z pandemią COVID-19 prowadzone były również działania profilaktyczne oraz edukacyjne na rzecz społeczności romskiej podczas 40 wizyt ambulansu medycznego na terenie koczowiska przy ul. Lechickiej w Poznaniu, obejmujące: mierzenie ciepłoty ciała, obserwację w kierunku występowania objawów zakażenia COVID-19, informowanie o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej oraz zaopatrzenie w środki do dezynfekcji.

Pomoc dla obcokrajowców

Miasto Poznań wspierało inicjatywy zmierzające do pełnej integracji obcokrajowców z osobami mieszkającymi w Poznaniu oraz udzielało pomocy m.in. poprzez działania takie, jak: wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań oraz cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP, a także przez działalność Fundacji Centrum Badań Migracyjnych i realizację projektów Migrant Info Point oraz #AKTYWATOR WLKP, w ramach którego działają m.in. infolinia Migrant.info oraz Poznański Ośrodek Integracji – POINT, będący rozszerzeniem działalności Migrant Info Point – miejsca kompleksowej obsługi cudzoziemców.

Więcej informacji o cudzoziemkach i cudzoziemcach w rozdziale Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu.

Pomoc finansowa dla uczniów i uczennic

W ramach działań zmierzających do zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży równych szans na kształcenie oraz wspierania ich rozwoju edukacyjnego, Miasto Poznań zrealizowało programy pomocowe skierowane do osób uczących się i ich rodzin, w tym w formie różnego rodzaju świadczeń finansowych. Bezpośrednia pomoc materialna dla uczennic i uczniów w 2020 r. polegała na następujących działaniach:

 • wypłaceniu 57 osobom zasiłków szkolnych w wysokości 620 zł, w łącznej kwocie 35,3 tys. zł;
 • przekazaniu ponad 1,2 tys. osobom stypendium szkolnego wysokości 100 lub 200 zł, w łącznej kwocie 831,4 tys. zł;
 • wypłaceniu 51,9 tys. jednorazowych świadczeń „Dobry Start” w wysokości 300 zł, w łącznej kwocie 15,6 mln zł;
 • zweryfikowaniu pozytywnie 20 wniosków o wsparcie uczennic i uczniów w ramach stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto w 2020 r. z rządowego programu „Wyprawka szkolna” skorzystało 290 poznańskich uczennic i uczniów (na łączną kwotę 77,4 tys. zł). Program ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami poprzez dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych uczennicom i uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do szkół dla dzieci i młodzieży.

Budowanie postaw tolerancji, równości i akceptacji społecznej

Miasto Poznań aktywnie realizuje działania na rzecz równości i szacunku do drugiego człowieka.

Od 2018 r. kierunki miejskiej polityki w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji – ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie, stopień sprawności czy status społeczno-ekonomiczny – wyznacza Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności, W skład zespołu wchodzą osoby reprezentujące stronę społeczną – Radę Miasta oraz Poznańską Radę Pożytku Publicznego – miejscy urzędnicy i urzędniczki reprezentujący wydziały, których zadania związane są z realizowaniem polityki społecznej i edukacyjnej oraz grono eksperckie wyłonione w drodze konkursu.

Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności

na zdjęciu Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności

arch. UMP

Istotną rolę w kształtowaniu postaw tolerancji odgrywa również  Komisja Dialogu Obywatelskiego (KDO) przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej. W skład komisji w 2020 r. wchodziło 19 podmiotów. Na 7 posiedzeniach w 2020 r. KDO podejmowała takie tematy, jak:

 • konsultacje założeń otwartych konkursów ofert w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji (edukacja równościowa, wsparcie psychologiczne dla osób narażonych na łamanie praw człowieka);
 • praca nad założeniami pilotażu mieszkania interwencyjnego dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy;
 • wypracowywanie i zrealizowanie koncepcji II Tygodnia Tolerancji oraz akcji społecznej “Magnetyczni – dobrzy ludzie do Poznania”.

W 2020 r. organizacje pozarządowe zrealizowały, przy dofinansowaniu z budżetu miejskiego, 3 projekty z zakresu edukacji równościowej adresowane do kadry pedagogicznej pracującej w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. Projekty podnosiły kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie wsparcia dzieci/młodzieży ze specjalnymi potrzebami, narażonymi na dyskryminację, oraz w zakresie budowania wśród dzieci i młodych ludzi postawy szacunku i akceptacji do każdego człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. W przedsięwzięciu uczestniczyło prawie 450 osób.

Ponadto w celu zwiększenia powszechności korzystania z mediacji i podnoszenia kompetencji kadry nauczycielskiej i wychowawczej, Miasto Poznań zleciło prowadzenie centrum mediacji, w tym również organizację mediacji rówieśniczych w szkołach. Kwota przeznaczona na to zadanie w 2020 r. wynosiła 100 tys. zł.

Poznań prezentował się jako miasto przyjazne i tolerancyjne podczas II Poznańskiego Tygodnia Tolerancji, w trakcie którego przeprowadzono 23 wydarzenia online promujące szacunek i akceptację wobec każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów, wyznania, wieku, płci, koloru skóry, orientacji seksualnej, pochodzenia czy stopnia sprawności. W wydarzeniu wzięły udział 794 osoby.

Grafika promocyjna wydarzenia Poznański Tydzień Tolerancji

Grafika promocyjna wydarzenia Poznański tydzień tolerancji

arch. UMP

Natomiast debata społeczna „Jaki Poznań się nam marzy?”, organizowana w ramach akcji „Magnetyczni – dobrzy ludzie do Poznania” przez Miasto oraz KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta ds. polityki równościowej, zwraca uwagę na problemy, z jakimi mierzą się mieszkańcy Poznania, i jak je rozwiązują poznańskie organizacje pozarządowe działające na rzecz różnorodności, sprawiedliwości społecznej, równości szans oraz włączania społecznego. Debatę poprzedził kiermasz „Dobro-branie – czyli zakupy z sercem”, gdzie swoje prace wystawiali na sprzedaż przedstawiciele ekonomii społecznej, a dochód w całości przeznaczony został na rozwój i wsparcie podopiecznych organizacji i instytucji wystawiających się na kiermaszu.

Grafika promocyjna kiermaszu “Dobro-branie”

arch. UMP

Inicjatywy organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych, w tym również budowania postaw prorównościowych, prezentowane były za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji Pozarządowego Poznania w ramach 10. edycji Dni Organizacji Pozarządowych, czyli Poznańskiego Targu Dobra. Podobnie jak inne wydarzenia, ze względu na trwającą pandemię COVID-19, impreza odbyła się w przestrzeni wirtualnej.