W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 14,2 tys. rodzin liczących blisko 22 tys. osób, którzy stanowili 4,1% osób mieszkających w Poznaniu.

Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej przekazywanych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa.

Korzystający z pomocy społecznej w PoznaniuWykres kolumnowy przedstawiający liczbę osób korzystajacą z pomocy spolecznej w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2021 r. były:

  • długotrwała lub ciężka choroba (14,4 tys. osób);
  • ubóstwo (7,6 tys. osób);
  • niepełnosprawność (6,4 tys. osób);
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (4,6 tys. osób);
  • bezrobocie (2,7 tys. osób);
  • bezdomność (1,8 tys. osób);
  • potrzeba ochrony macierzyństwa (1,7 tys. osób).

Z pomocy społecznej korzystały także rodziny wielodzietne, niepełne, dotknięte przemocą, a także sieroty, osoby z problemami uzależnień czy opuszczające zakłady karne. W 2021 r. udzielono pomocy 327 osobom z tytułu zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych oraz 15 osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i miały trudności z integracją w nowym środowisku.

Wydatki na świadczenia pomocy społecznej koordynowanej przez MOPR, łącznie na zadania własne i zlecone gminie, w 2021 r. wyniosły 84,9 mln zł. Świadczenia pieniężne, w tym przekazywane potrzebującym w formie zasiłków stałych lub okresowych, jak również zasiłków celowych i w naturze, stanowiły ok. 38% wszystkich świadczeń. Pozostałą część wydatków, tj. 62%, stanowiły świadczenia rzeczowe, polegające na udzieleniu pomocy, m.in. w formie:

  • usług opiekuńczych (3,8 tys. rodzin);
  • schronienia (1,8 tys. rodzin);
  • posiłku (1,9 tys. rodzin), w tym udzielonych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany był do dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły edukacji w szkole podstawowej, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, jak również osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach (osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub z niepełnosprawnością). W 2021 r. z programu skorzystało łącznie 9,4 tys. osób, w tym 2,5 tys. dzieci i młodzieży. Na realizację programu wydatkowano 12 mln zł, w tym 7,4 mln zł pochodziło z dotacji rządowej. Udzielono także wsparcia w formie żywności 1,6 tys. osobom w ramach rządowego „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021”.