W 2018 r. 42 jednostki pomocnicze Miasta Poznania wydatkowały blisko 28 mln zł.

Uchwały jednostek pomocniczych Miasta Poznania 

Liczba sesji rad osiedli Liczba uchwał podjętych przez rady osiedli Liczba posiedzeń zarządów osiedli Liczba uchwał podjętych przez zarządy osiedli
399 1 846 191 282
Źródło: UMP

Do najczęstszych kategorii podjętych uchwał należały:

 • wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania, biuro/wydział Urzędu Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne – 570,
 • wnioskujące do Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania, biur/wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących osiedli – 196,
 • finansowe, tj. projekty planów wydatków, zmiany w planach, przeznaczanie środków celowych takich jak ,,4-latka” itp. – 513,
 • rozdysponowanie diet – 214.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Poznania 

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta.

W 2018 r. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Poznania wyniosło 27 789 226,70 zł i przedstawiało się następująco:

 • jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, samodzielnie dysponowały środkami, które zrealizowały w wysokości 643 900,71 zł, co stanowi 100% planu,
 • jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, przekazały do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym zadania, które zrealizowano w wysokości 17 034 609,86 zł, co stanowi 94,1% planu,
 • z puli środków przewidzianych na budowę, przebudowę oraz oświetlenie dróg lokalnych zrealizowano w 2018 r. zadania na łączną kwotę 4 498 826,16 zł, co stanowi 85% planu,
 • zrealizowano 23 projekty wyłonione w drodze konkursów w roku 2018 oraz 7 projektów kontynuowanych na łączną kwotę 5 611 887,97 zł, co stanowi 95,9% planu.

Największe zaangażowanie środków jednostek pomocniczych Miasta – osiedli w Poznaniu w 2018 r. dotyczyło:

 • dróg oraz transportu zbiorowego (ponad 8,4 mln zł),
 • oświaty (ponad 8 mln zł),
 • gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (ponad 3,6 mln zł),
 • kultury fizycznej i turystyki (ponad 1,8 mln zł).

Lokalne inicjatywy społeczne jednostek pomocniczych Miasta – osiedli

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla w Poznaniu w 2018 r. podejmowały i wspierały inicjatywy skierowane przede wszystkim do seniorów, uczniów, młodzieży i rodzin.

Osiedle Winiary

 • zapewniono środowiskowe wsparcie dla osób starszych poprzez organizację spotkania Wielkanocnego i Wigilii dla seniorów z Osiedla,

Osiedle Krzyżowniki-Smochowice

 • zapewniono środowiskowe wsparcie dla osób starszych,

Osiedle Ławica

 • Dzień Seniora – w Szkole Podstawowej nr 3, zorganizowano spotkanie z seniorami z terenu Osiedla,
 • coroczny festyn dla mieszkańców osiedla, w ramach którego zapewniono urządzenia dmuchane, przejażdżki kucami, konkursy z nagrodami dla dzieci, sfinansowano zakup nagród i usług,

Osiedla: Grunwald Południe, Górczyn, Grunwald Północ i Zielony Dębiec

 • wsparto inicjatywę pt. “Edukacja sportowa – Szkolna liga piłki ręcznej” w ramach Programu “Sportowy Poznań” – “Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rękę dla zabawy”; w ramach projektu dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta Poznania rozwijały swoją pasję – piłkę ręczną, uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych w szkołach. Ponadto odbywały się: Liga Szkrabów (spotkania raz w miesiącu) oraz turniej podsumowujący zmagania sportowe,

Osiedle Fabianowo-Kotowo

 • zorganizowano coroczny festyn dla mieszkańców we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 52 Fundacji Familijny Poznań; Rada Osiedla zapewniło atrakcje takie jak ,,dmuchańce” czy konkursy i zabawy prowadzone przez animatorów,

Osiedle Kwiatowe

 • zorganizowano imprezy kulturalne dla mieszkańców – Rada Osiedla wspiera istniejący na jego terenie Dom Kultury, w ramach działalności którego odbyły się zajęcia i warsztaty dla dzieci, XXVII Bieg Kwiatowy i Spartakiada dla Młodzieży Niepełnosprawnej, koncerty muzyki klasycznej, patriotycznej i okazjonalnej, wernisaże i wystawy, zabawy taneczne i zawody sportowe integrujące mieszkańców,

Osiedle Junikowo

 • zorganizowano festyn dla mieszkańców w parku im. ks. F. Michalskiego; w ramach festynu odbyły się koncerty, przedstawienia artystyczne oraz gry i zabawy dla najmłodszych; w 2018 r. po raz pierwszy zorganizowano turniej tenisa ziemnego,

Osiedle Stary Grunwald

 • zorganizowano festyn o charakterze kulturalnym dla uczniów oraz mieszkańców  na terenie Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych, integrujący mieszkańców Osiedla,

Osiedle Świerczewo

 • zorganizowano festyn na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 dla społeczności szkolnej i mieszkańców,

Osiedle Zielony Dębiec

 • zorganizowano festyn “Zielony Dębiec Dzieciom” na terenie Szkoły Podstawowej nr 84 dla społeczności szkolnej i mieszkańców,

Osiedle Rataje

 • dla seniorów z terenu osiedla zorganizowano spotkania kulturalne oraz sfinansowano zakup biletów wstępu do Teatru Muzycznego,

Osiedle Żegrze

 • dla seniorów z terenu osiedla sfinansowano zakup biletów wstępu do Teatru Muzycznego,

Osiedle Główna

 • udzielono wsparcia finansowego na działalność Klubu seniora „Razem na Głównej”,

Osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie

 • przekazano środki na wsparcie i aktywizację seniorów, w tym zakup biletów do kina, na spektakle i koncerty,

Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

 • sfinansowano organizację spotkań oraz jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu osiedla,

Osiedle Chartowo

 • sfinansowane koszty związane z organizacją czasu wolnego oraz organizacją zajęć nordic-walking dla seniorów z terenu osiedla (4 wycieczki turystyczno-krajoznawcze),

Osiedle Kiekrz / Osiedle Podolany / Osiedle Strzeszyn / Osiedle Winiary / Osiedle Krzyżowniki-Smochowice

 • podjęto działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla.

Innowacje społeczne poznańskich osiedli

W 2018 r. jednostki pomocnicze Miasta – osiedla w Poznaniu realizowały następujące działania o charakterze innowacji społecznych:

 • Nowe możliwości zaspakajania potrzeb z zakresu wypoczynku, sportu i rekreacji

Rady Osiedli: Fabianowo-Kotowo i Osiedle Świerczewo od kilku lat podejmują działania na rzecz rewitalizacji terenu poznańskich Szacht. W ramach podjętych starań niszczejący wcześniej obszar dawnych glinianek został oddany do użytku mieszkańców Poznania i okolicznych gmin. W 2018 r. zrealizowana została budowa wieży widokowej i pomostu na Stawie Rozlanym. Inwestycja została nagrodzona w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce.

Wieża widokowa na Szachtach

arch. UMP

Utworzenie powszechnie dostępnego obszaru wypoczynku, sportu i rekreacji na atrakcyjnie rewitalizowanych terenach pozwoliło na polepszenie jakości życia mieszkańców południowej części Poznania.

 • Działania na rzecz seniorów

Rada Osiedla Głuszyna sfinansowała organizację kursu komputerowego, obsługi sprzętu elektronicznego (smartfony, tablety) oraz zajęcia promujące zdrowy styl życia i z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

 • Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Z inicjatywy Rady Osiedla Chartowo zawarto porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Poznaniu. W ramach przygotowania zawodowego (praktyk zawodowych) umożliwiono uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” wykonanie kolportażu 4 numerów gazetki osiedlowej „Głos Chartowa”. Kolportaż obejmował: pobranie gazetki z siedziby Rady Osiedla, instruktaż wkładania gazetki do skrzynki pocztowej, naukę korzystania z domofonu, naukę topografii Osiedla Chartowo, dystrybucję we wskazanych miejscach i rozliczenie się z pobranych egzemplarzy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus”.

www.poznan.pl/osiedla

Na stronie miasta www.poznan.pl/osiedla, funkcjonuje tzw. Portal Osiedlowy, na którym znajdują się:

 • zakładka Osiedlowe ABC – informacje o charakterze, sposobie działania i finansowania rad osiedli oraz organów osiedli, zakładka zawiera m.in. bibliotekę dokumentów, która umożliwia zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi rad osiedli,
 • biuletyn miejski informujący o najważniejszych wydarzeniach na osiedlach w skali miasta,
 • zakładki dotyczące każdego z 42 osiedli zawierające składy osobowe rad i zarządów, nazwiska przewodniczących rad i zarządów oraz podstawowe dane kontaktowe osiedli i ich przedstawicieli,
 • protokoły z sesji i uchwały rad osiedli,
 • terminarz sesji rad osiedli, informacje na temat działalności rad osiedli, aktualności.
Statystyka internetowego Portalu Osiedlowego za 2018 r.:
liczba unikatowych gości (tzw. adres IP) 39 988
liczba wizyt (każdego nowego gościa) 58 981
średnia liczba obejrzanych stron (strony html bez obrazków i innych plików) przypadających na jednego Internautę 231 884
żądania – liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte 1 303 225
suma ściągniętych danych (strony, html, obrazki, dźwięki) 59,77 GB

 

Gazetki wydawane przez rady osiedli

W 2018 r. w Poznaniu 20 rad osiedli wydawało gazetkę osiedlową.

Wykaz rad osiedli w Poznaniu, które w 2018 r. wydawały gazetki osiedlowe (tytuły, nakład, redakcja, zakres)

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla na mapie Poznania

Wykaz jednostek pomocniczych Miasta – osiedli w Poznania