W Poznaniu zamieszkują osoby uczące się i pracujące, które nie są objęte oficjalną statystyką GUS.

Liczba osób mieszkających w Poznaniu

Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2021 r., w Poznaniu mieszkało 529,4 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia do 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni miejskiej i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym, spoza Poznania oraz osoby pracujące tymczasowo, posiadające obce obywatelstwo (głównie z Ukrainy). W związku z pandemią COVID-19, część z nich nie przebywała w Poznaniu cały rok.

Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu

Poznań jest jednym z 6 polskich miast, w którym przebywa najwięcej osób z Ukrainy. Szacuje się, że  Poznań zamieszkiwało ok. 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowili oni najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Były to przede wszystkim osoby pracujące tymczasowo. W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 97,7 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osób z obcym obywatelstwem w Poznaniu i powiecie poznańskim, o 22,1 tys. więcej niż rok wcześniej, z tego 80% oświadczeń dotyczyło osób z obywatelstwem ukraińskim.

Ponad 6,8 tys. osób z obcym obywatelstwem studiowało w poznańskich szkołach wyższych w trybie stałym lub czasowo w ramach programu Erasmus. Około 1,7 tys. stanowiły osoby z obywatelstwem ukraińskim.

W 2021 r., w Poznaniu zameldowanych na pobyt stały lub czasowy – powyżej 3 miesięcy – było 7,7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo (1,4 tys. więcej niż przed rokiem), pochodzących z ponad 100 krajów, w tym 4,0 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Więcej informacji o cudzoziemkach i cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu w rozdziale Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu.

Studenci i studentki spoza Poznania

W roku akademickim 2020/2021, w mieście na studiach dziennych naukę pobierało ponad 69 tys. osób. Około 4/5 z nich stanowiły osoby spoza Poznania, w tym około 35% to osoby pochodzące spoza województwa wielkopolskiego, przede wszystkim z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Ludność według jednostek pomocniczych Miasta

W 2021 r. gęstość zaludnienia obszarów 42 jednostek pomocniczych miasta była zróżnicowana:

  • największa – wynosząca 15,8 tys. osób/km2  – na terenie osiedla Grunwald Północ;
  • najmniejsza – 0,16 tys. osób/km2  – na osiedlu Morasko-Radojewo.

Najwięcej osób było zameldowanych w Poznaniu na obszarze osiedla Piątkowo (32,9 tys. osób) oraz osiedla Rataje (31,7 tys. osób).

Najmniej osób było zameldowanych na obszarze osiedla Fabianowo-Kotowo (1,8 tys. osób) oraz osiedla Kiekrz (1,8 tys. osób).

W Śródmieściu obejmującym obszar 5 osiedli: Jeżyce, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Stare Miasto, Święty Łazarz, Wilda w 2021 r. zameldowanych było 104 tys. osób.

Struktura ludności w Poznaniu według płci i wieku

Według GUS, w końcu 2021 r. udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w Poznaniu 57,3%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 30-44 lata (27%). Struktura wiekowa ludności ulegała stopniowym zmianom. Dzięki stosunkowo wysokiemu poziomowi urodzeń w ostatnich latach, zwiększała się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. W szybkim tempie wzrastała także liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a jednocześnie zmniejszała się liczba osób w wieku produkcyjnym. Na 100 mężczyzn przypadało 114 kobiet.

Struktura wiekowa ludności była inna po uwzględnieniu niezameldowanych osób przebywających w mieście tymczasowo przez dłuższy czas. Szacuje się, że w Poznaniu zamieszkiwało do 40 tys. niezameldowanych osób studiujących na studiach dziennych, a w grupie przebywających tymczasowo osób z obywatelstwem ukraińskim, którzy są dominującą grupą obcokrajowców w Poznaniu, najwięcej było osób w wieku do 40 lat. Uwzględnienie tych osób w populacji miasta powoduje, że dominującą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 19-40 lat i ich liczba przewyższała liczbę osób w wieku poprodukcyjnym.

Przyrost naturalny w Poznaniu

Na stosunkowo wysokim poziomie utrzymywała się liczba urodzeń. W 2021 r. urodziło się 5,5 tys. dzieci. Zmarło 7 tys. osób (ponad 1,2-1,4 tys. więcej niż w latach poprzedzających pandemię COVID-19). Liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów, co spowodowało – po raz drugi z rzędu – ujemny przyrost naturalny, który wyniósł – 2,9‰.

Od sierpnia 2017 r. dla poznańskich par dostępny jest miejski program in vitro. W ramach programu urodziło się blisko 300 dzieci.

Więcej informacji o miejskim programie in vitro w rozdziale Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu.

Migracje w Poznaniu

Większość osób meldujących się w Poznaniu przybywa z Wielkopolski. Dobre skomunikowanie gmin ościennych z miastem powodowało, że część osób podejmowała decyzję, by pracować i kształcić się w Poznaniu, ale nie zmieniać miejsca zamieszkania. Większość osób, które wyprowadziły się z Poznania, wybrały na swoje nowe miejsce zamieszkania obszar powiatu poznańskiego. Najczęściej były to gminy: Komorniki, Rokietnica i Dopiewo.

Według GUS, saldo migracji wyniosło w 2021 r. – 1,2 tys. osób, czyli – 2,3% i było korzystniejsze niż w 2020 r. Oficjalne saldo migracji nie pokazuje wszystkich zmian w liczbie osób faktycznie zamieszkujących w Poznaniu, gdyż nie ujmuje ruchu migracyjnego osób niezameldowanych. Ich liczba rekompensuje ujemne saldo migracji i zwiększa liczbę osób rzeczywiście mieszkających w Poznaniu.