Głównymi celami Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego są ograniczenie stopnia przestępczości, zmniejszenie poczucia zagrożenia, poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców.

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Działania w celu polepszenia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu obejmuje Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego uchwalony w dniu 3 lutego 2004 r. przez Radę Miasta Poznania.

Głównymi celami programu są:

  • ograniczenie stopnia przestępczości,
  • zmniejszenie poczucia zagrożenia,
  • poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców.

W ramach Programu podejmowana jest realizacja kierunkowych programów cząstkowych. Istotną rolę spełniają także programy zwiększające poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnych i grup mieszkańców.

Realizacja programów i przedsięwzięć kierunkowych w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców

Poszczególne programy i przedsięwzięcia to działania opierające się na współpracy z samorządami pomocniczymi oraz aktywizowaniu społeczności lokalnych w działaniach zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców.

Budowanie i zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców Poznania w 2018 r. odbywało się m.in. poprzez realizacje następujących programów:

Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste

Program zakłada informowanie seniorów w zakresie bezpieczeństwa, wymianę doświadczeń, propagowanie bezpieczeństwa w życiu codziennym. Był realizowany we współpracy z osiedlami. W ramach projektu organizowane były spotkania w klubach osiedlowych, klubach seniora, dziennych domach opieki, na których omawiano zagrożenia, na jakie mogą być narażeni seniorzy w życiu codziennym (kradzieże, oszustwa), wskazywany był sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz jak unikać tych zagrożeń. Odbyło się 26 spotkań.

Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec

Zorganizowano 60 spotkań na terenie komisariatów policji. Tematyką spotkań było bezpieczeństwo i porządek publiczny, nakreślenie problemów i obaw społeczności lokalnych oraz analiza możliwych do podjęcia działań oraz realizacja problemów nakreślanych przez rady osiedli do wykonania.

Kibicuj bezpiecznie

Celem projektu Kibicuj bezpiecznie jest zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży, w szczególności promowanie prawidłowych postaw społecznych młodzieży eliminujących zachowania agresywne i propagowanie zasady fair-play, a tym samym uczenie kulturalnego uczestnictwa w sportowych imprezach masowych. Projektem objętych było 5 szkół – 19 klas (11 klas ze szkół podstawowych oraz 8 klas ze szkół średnich) – łącznie 480 uczniów. W 2018 r. program Kibicuj bezpiecznie uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Razem Bezpieczniej na lata 2018 – 2020.

Szkoła wolna od narkotyków i przemocy

Program realizowany był w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, a finansowany z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich.
Prowadzone działania informacyjne oraz promocja zdrowego trybu życia mają przede wszystkim proponować młodzieży objętej programem alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, informować o odpowiedzialności prawnej dot. szeroko pojętej demoralizacji.

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych

Prowadzone działania profilaktyczne i edukacyjne polegały w szczególności na:

  • objęciu nadzorem, we współpracy z Policją, Strażą Miejską Miasta Poznania miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do pływania, kąpania i uprawiania sportów wodnych,
  • uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży pod tytułem Bezpieczny Poznań z RWR 2018 – profilaktyka,
  • zapewnieniu na obszarach wodnych miasta Poznania warunków do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w sezonie kąpielowym 2018 – tytuł programu Bezpieczny Poznań z RWR 2018 – zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Razem w 2018 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 tys. zł.

 Wiem jak ratować życie

Program prowadzony był w szkołach, zakłada poszerzenie edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży o wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w szczególności podjęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej. Dzieci i młodzież zdobyły wiedzę związaną z podstawami prawnymi udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawaniem objawów zagrożenia zdrowia i życia. W ramach ćwiczeń prowadzonych w części praktycznej odbiorców szkolono indywidualnie oraz grupowo w zakresie czynności resuscytacyjnych osoby dorosłej i dziecka, postępowania z użyciem AED, ułożenia w pozycję bezpieczną, a także opatrywania ran. Do nauki wykorzystywane były fantomy ratownicze.

Czujka w każdym domu

Czujka w każdym domu to program, który ma na celu uświadomienie mieszkańcom miasta, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Domowa czujka dymu ostrzega mieszkańców o grożącym niebezpieczeństwie pożarowym i pozwala na szybką ewakuację z zagrożonego mieszkania oraz na wcześniejsze poinformowanie straży pożarnej o powstałym pożarze.

Program zakłada promowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez prowadzenie kampanii uświadamiającej celowość montowania czujek dymu, czadu, jak czujek gazu i LPG ratujących zdrowie i życie.