W 2019 r. w Poznaniu łączna kwota dotacji celowych z budżetu Miasta w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego wyniosła ok. 110 mln zł.


Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi

Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspakajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” oraz „Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020”.

W 2019 r. najwięcej środków przeznaczono na projekty z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • kultury i sztuki
 • ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

Najmniejsze dofinansowanie dotyczyło projektów z zakresu upowszechnianie i ochrona praw konsumenta oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Kwoty dotacji celowych udzielanych z budżetu miasta w 2019 r. w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego
Nazwa sfery pożytku publicznego Kwota w zł przyznana w drodze uchwały Rady Miasta Poznania Nr XX/344/VIII/2019 z 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019 – Załącznik nr 6 do uchwały stanowiący korektę załącznika nr 6 do uchwały Nr IV/40/VIII/2018 RMP z 20 grudnia 2018 r.
turystyka i krajoznawstwo 101 500
upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
233 250
upowszechnienie i ochrona praw konsumenta 10 000
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 1 135 000
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzież 199 071
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 130 000
promocja i organizacja wolontariatu 70 000
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 100 000
działalność na rzecz integracji cudzoziemców wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt.1-32 220 000
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 310 000
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa 644 160
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 370 000
ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza 2 572 180
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 7 874 612
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 51 046 528
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 5 875 463
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 3 816 445
działania na rzecz osób niepełnosprawnych 4 505 082
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 1 407 980
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 215 000
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 14 497 500
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 15 422 687
źródło: UMP

 

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego (VI kadencja 2019-2022), organ konsultacyjny i opiniodawczy Prezydenta Miasta Poznania rozpoczęła działalność uroczystym spotkaniem inauguracyjnym, które odbyło się w czerwcu 2019 r. w Pracowni Ekonomii Społecznej “Ładne rzeczy” przy ul. Święty Marcin 57. Na pierwszym posiedzeniu wybrano skład prezydium PRDPP. W skład Rady wchodzi 11 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym 5 przedstawicieli komisji dialogu obywatelskiego), 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta, 4 przedstawicieli Rady Miasta Poznania.

W 2019 r. odbyły się 3 posiedzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tematami spotkań PRDPP w 2019 r. były m.in.:

 • sprawy organizacyjne i wręczenie nominacji dla nowych członków Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • działania planowane w Rocznym Programie Współpracy na rok 2020
 • działalność Komisji Dialogu Obywatelskiego działających przy Urzędzie Miasta Poznania
 • prezentacja Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Podczas dyskusji zgłoszono postulat wsparcia działań na rzecz przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych w formie rekomendacji Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczącej zorganizowaniu Panelu Obywatelskiego w Poznaniu oraz ogłoszeniu Stanu Kryzysu Klimatycznego. Dodatkowo w rekomendacjach wskazano na potrzebę prowadzenia działań w zakresie edukacji o zmianach klimatycznych

Komisje Dialogu Obywatelskiego

Poznań jest jednym z pionierskich miast w dziedzinie współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie komisji dialogu obywatelskiego. Zainicjowane przez minimum 10 organizacji z danego obszaru ciała doradcze i inicjatywne usprawniają debatę pomiędzy I i III sektorem.

W 2019 r. działało 6 Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami
 • KDO przy Wydziale Kultury
 • KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska
 • KDO przy Wydziale Oświaty, rozwiązana i powołana na nowo 14.11.2019 r.
 • KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
 • KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej, powołana 17.10.2019 r.

W 2019 r. odbyło się łącznie kilkadziesiąt posiedzeń KDO. Najczęściej (9 razy) spotykali się członkowie Komisji przy Pełnomocniku ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Tematy podejmowane przez KDO w 2019 r.:

 • KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej została powołana na nowo w momencie powołania Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej w październiku 2019 r.; dzięki wsparciu KDO  zorganizowano Tydzień Tolerancji w Poznaniu
 • KDO przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska zgłaszała postulaty dotyczące przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza; zorganizowano spotkanie dotyczące standardów ochrony drzew i zasobów wodnych w Poznaniu
 • KDO przy Wydziale Kultury prowadziła działania na rzecz zwiększenia puli środków dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie kultury, a także opiniowała bieżącą politykę kulturalną Miasta Poznania i poruszała kwestie wynagrodzeń w sektorze kulturalnym
 • KDO przy przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnosciami dyskutowała o dostępności wydarzeń kulturalnych, transporcie zbiorowym oraz dostępności przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami, a także polityce lokalowej wobec organizacji pozarządowych w Poznaniu
 • KDO przy Wydziale Zdrowia była zaangażowana w kwestie wolontariatu miejskiego, funkcjonowania i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz ocenę ofert w konkursach przez przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • KDO przy Wydziale Oświaty zajmowała się kwestiami nagrody KDO dla osób wyróżniających się na niwie pracy oświatowej oraz współpracy międzynarodowej

Fundacje i Stowarzyszenia

Zadania publiczne mogą realizować fundacje i stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), kluby sportowe – często działające w formie stowarzyszeń zwykłych, podmioty kościelne, spółki non-profit, a także spółdzielnie socjalne.

Najczęściej o dotację na realizację zadań publicznych ubiegają się stowarzyszenia i fundacje.


Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska działa w Poznaniu od 2012 r. Po przeprowadzonym w 2019 r. otwartym konkursie ofert nr 38/2019 na zadanie: Wspieranie i inkubacja organizacji pozarządowych i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu operatorem centrum została Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

Działania realizowane w Centrum Bukowska:

 • przygotowanie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do samodzielnego funkcjonowania – wspieranie osób mieszkających w Poznaniu w procesie zakładania nowych organizacji pozarządowych, inkubacja młodych organizacji oraz organizacji pozarządowych wymagających wzmocnienia
 • prowadzenie szkoleń, warsztatów, poradnictwa w celu rozwoju potencjału organizacji pozarządowych i wolontariatu w Poznaniu
 • promocja i integracja organizacji pozarządowych i wolontariatu poprzez realizację samodzielnych działań oraz włączanie się w działania Miasta
 • wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie obsługi platformy witkac.pl

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku 2019

W listopadzie 2019 r. podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Sali Ziemi, ogłoszono laureatów XX edycji konkursu Poznański Wolontariusz Roku „Ludzie z poczuciem spełnienia”. Główną ideą konkursu organizowanego przez Miasto Poznań jest promowanie postaw wolontaryjnych podejmowanych na rzecz Poznania i jego mieszkańców.
Do XX. edycji konkursu zgłoszono blisko 50 osób oraz organizacji, którzy rywalizowali w 6 kategoriach głównych. Dodatkowo po raz pierwszy została przyznana również Nagroda Mieszkańców.

Blisko 5 000 osób oddało internetowo głosy w konkursie. Laureaci konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2019 zostali wybrani przez Kapitułę Konkursową (6 kategorii głównych) oraz mieszkańców.

Laureaci konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2019:

 • w kategorii wolontariat pracowniczy: Wolontariat Pracowniczy BMP i NIVEA
 • w kategorii wolontariat szkolny: Szkolne Koło Wolontariatu z Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu
 • w kategorii wolontariat zespołowy: Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego – Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce
 • w kategorii wolontariat młodzieżowy: Wiktoria Jędroszkowiak
 • w kategorii wolontariat senioralny: Roma Cieślak
 • w kategorii wolontariat indywidualny: Witold Horowski (nagroda w kategorii indywidualnej od tego roku nosi imię doktor Wandy Błeńskiej)
 • w kategorii Nagroda Mieszkańców: Renata Jęchorek

Srebrną Pieczęcią Miasta Poznania uhonorowano Konrada Kołbika. Wyróżnienie przyznawane jest osobom stanowiącym wzór tradycyjnych, poznańskich cnót, które w sposób wyjątkowy zaistniały w świadomości mieszkańców Poznania.

Konkurs Inicjatory 2019

Osoby mieszkające w Poznaniu oraz organizacje pozarządowe realizują wiele inicjatyw na rzecz miasta i jego mieszkańców w różnych dziedzinach. W konkursie Inicjatory co roku przyznawane są nagrody w kilku kategoriach. W 2019 r. do konkursu zgłoszono blisko 50 inicjatyw. Spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła Konkursowa wyłoniła zwycięzców w pięciu kategoriach: Zdrowie, Kultura, Sport, Środowisko i Edukacja. Mieszkańcy mogli oddawać również swoje głosy na wszystkie zgłoszone projekty w kategorii Nagroda mieszkańców. W głosowaniu internetowym wzięło udział blisko 4,1 tys. osób.

Laureaci konkursu Inicjatory 2019
 • w kategorii Zdrowie: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym “ŻURAWINKA” za inicjatywę PASZPORT ŻYCIA
 • w kategorii Kultura: Stowarzyszenie Zielona Grupa za inicjatywę DOM SĄSIEDZKI
 • w kategorii Sport: Fundacja RunPoland.org na Rzecz Poznańskiego Biegu Niepodległości za inicjatywę BIEG NIEPODLEGLOSCI.PL-BIEG 100-LECIA 2018
 • w kategorii Środowisko: Stowarzyszenie Po-Dzielnia i Fundacja Pro Terra Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju za inicjatywę PO-DZIELNIA. CENTRUM EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA
 • w kategorii Edukacja: Fundacji Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwija i Rewitalizacji KREATYWATOR za inicjatywę STARtownia STARomiejska
 • w kategorii Nagroda Mieszkańców: Stowarzyszenie Edukacyjne MCA za inicjatywę PROJEKT 5 ZMYSŁÓW O]WOLNOŚCI

Poznański Targ Dobra

We wrześniu 2019 r. odbyła się IX Edycja Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych połączonego z I Targami Ekonomii Społecznej.

Pod wspólnym hasłem Poznańskiego Targu Dobra ok. 60 organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej prezentowały się na odrestaurowanej płycie ul. Święty Marcin. Odbyły się: pokaz mody marki “Klunkry wielkopolskie”, czyli pamiątek produkowanych w Wielkopolsce przez firmy społeczne zatrudniające osoby w trudnej sytuacji życiowej, warsztaty i pokazy dla rodzin w specjalnie zaaranżowanej strefie EKO oraz zabawach dla dzieci w strefie dziecka. W konkursie na najlepsze stoisko nagrodę główną czyli wielki słój z gadżetami wygrała Fundacja Aktywizacja.