Na koniec grudnia 2018 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,2%.


Liczba bezrobotnych

Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2018 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,2% (wobec 1,4% rok wcześniej) i była najniższa w Polsce, gdzie poziom bezrobocia na koniec 2018 r. wyniósł 5,8% (w województwie wielkopolskim 3,1%).

Stopa bezrobocia w Poznaniu

pobierz dane XLS

 

W ciągu roku w Poznaniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,8 tys. osób (do 4,2 tys.), mimo że liczba dostępnych ofert pracy pozostawała na niezmienionym poziomie.

Zwolnień grupowych obejmujących 0,4 tys. pracowników dokonało 16 zakładów pracy.

Struktura bezrobotnych

Na koniec 2018 r. najliczniejsze grupy bezrobotnych w Poznaniu tworzyły osoby z wykształceniem najniższym (gimnazjalnym i poniżej – 24,0%) oraz wyższym (30,2%). Choć absolwenci szkół wyższych znajdowali pracę najszybciej, często nie przystawała ona do ich kwalifikacji. Świadczy to o niedopasowaniu programów kształcenia na uczelniach do potrzeb rynku pracy.

Największe problemy z zatrudnieniem miały osoby o krótszym stażu pracy. Połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, a ponad połowa (54%) osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy była w wieku najwyższej aktywności zawodowej (25-44 lat), w tym 28% w wieku 25-34 lat.

Co piąty bezrobotny posiadał uprawnienia do pobierania zasiłku, a 41% zarejestrowanych zaliczanych było do kategorii długotrwale bezrobotnych.

W 2018 r. pracodawcy oferowali zatrudnienie głównie w usługach administracyjnych, w przetwórstwie przemysłowym oraz w handlu detalicznym i hurtowym, a także w zakresie usług profesjonalnych i technicznych.