2020 2021 2020=100 (najnowsze dostępne dane)
Ochrona zdrowia
Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 5 849 468 6 606 482 112,9
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 097 5 090 99,9
Liczba aptek 271 266 98,2
Liczba mieszkańców przypadających na 1 aptekę 2 021 2 049 x
Liczba przychodni 514 522 101,6
Liczba mieszkańców przypadających na 1 przychodnię 1 066 1 044 x
  2021 2022 2021=100
Pomoc społeczna
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 982 19 899 90,5
długotrwałej lub ciężkiej choroby 14 373 10 104 70,3
ubóstwa 7 641 5 370 70,3
bezradności w sprawach życiowych 4 561 3 749 82,2
niepełnosprawności 6 389 3 799 59,5
potrzeby ochrony macierzyństwa 1 683 1 378 81,9
bezrobocia 2 748 1 953 71,1
bezdomności 1 840 1 150 62,5
Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej ogółem (łącznie z filiami, wg stanu na 31.12), z tego w domach dla: 635 665 104,7
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 60 56 93,3
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie 118 130 110,2
osób w podeszłym wieku 131 134 102,3
przewlekle somatycznie chorych 326 345 105,8
źródło: GUS, UMP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu