W Poznaniu według GUS-u w 2022 r. mieszkało 142,2 tys. seniorów w wieku 60 lat i powyżej, którzy stanowili 26,3% wszystkich mieszkańców.

Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi Miasto Poznań zapewniało poprzez działalność 6 domów pomocy społecznej (DPS) oraz 2 dziennych domów pomocy (DDP).

Łącznie DPS-y dysponowały 616 miejscami, z których na koniec roku korzystało 609 osób w starszym wieku lub przewlekle somatycznie chorych. Dzienne domy pomocy (znajdujące się w 6 lokalizacjach) dysponowały 420 miejscami, z których na koniec roku korzystało 239 osób. W DPS-ach i DDP-ach zrealizowano pilotażowy projekt pn. „Poznań uzależniony od profilaktyki”. Jego celem było zapobieganie wśród seniorów nadużywania alkoholu, leków nasennych czy środków uspakajających. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty informacyjno-edukacyjne oraz bezpłatne badania diagnostyczne. Bezpłatną opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób starszych kontynuował Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA. Ze wsparcia domu skorzystało 160 osób, w tym 84 seniorów oraz 76 opiekunów. Osobom starszym, które wymagały częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania, wsparcia udzielały podmioty świadczące usługi opiekuńcze. Z usług tych skorzystało 4,1 tys. osób.

Dom Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Żołnierzy Wyklętych

Na zdjęciu stół zastawiony jedzeniem, przy którym siedzą starsze osoby

Źródło: UMP (fot. DPS nr 1)

Działalność kontynuowała Miejska Rada Seniorów (IV kadencja) reprezentująca osoby starsze oraz pełniąca funkcję doradczą i opiniodawczą wobec działań Miasta Poznania. W 2022 r. Rada spotkała się 20 razy w celu omówienia najważniejszych tematów dotyczących osób starszych. Ponadto Rada, m.in. angażowała się w działania różnych zespołów konsultacyjnych, klubów seniora, organizacji pozarządowych, przeprowadziła 3. edycję nagrody „Senioribus Optime Meritis” („Najlepszy Przyjaciel Seniorów”).

Działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych, w tym informacyjno-promocyjne, realizowało Centrum Inicjatyw Senioralnych (CentrumIS). Placówka prowadziła stałe oraz cykliczne działania: obsługę infolinii („Telefon Porad Cyfrowych”, „Senioralne Pogaduszki”), udzielanie stacjonarnych porad z zakresu nowych technologii (249 konsultacji), opracowanie i wydruk „Poznańskiego Przewodnika Cyfrowego: Smartfon” (400 sztuk), porady prawne i psychologiczne udzielane przez specjalistów (udzielono 38 porad prawnych, 50 porad psychologicznych), związane z wolontariatem akcyjnym oraz „Poznańskim wolontariatem 60+” (promocja i rozwój wolontariatu), projekt wspierający inicjatywy senioralne „Animator senioralny” (w tym Forum Klubów Seniora, Akademia Liderów i Liderek), współorganizację Targów Viva Seniorzy, organizację 12. edycji „Senioralni. Poznań” (ok. 3,5 tys. seniorów wzięło udział w ponad 200 wydarzeniach), organizację kampanii i akcji („Poznańska Złota Karta”, „Poznańska Akademia Bezpieczeństwa”, „Senior w Formie”, „Senior w Domu”, „Miejsca Przyjazne Seniorom”), prowadzenie strony internetowej, profili na Facebooku, redagowanie dodatku „Tytka Seniora” do miesięcznika „Senioralny Poznań”.

“Senioralni. Poznań”

Na zdjęciu scena, na której występują 4 kobiety oraz 1 mężczyzna w wieku senioralnym. Na scenie mikrofony, lampy. Mężczyzna w kapeluszu

Źródło: UMP

Poznańskie Targi Viva Seniorzy to największe targi senioralne w Polsce. W 2022 r. zgromadziły 82 wystawców oraz ponad 3 tys. zwiedzających.

W ramach projektu pn. „Poznań Viva Senior” kontynuowano świadczenie bezpłatnych usług dla osób starszych, które obejmowały: Kartę Seniora – Poznańską Złotą Kartę (wydano 3,4 tys. kart), „Złotą rączkę dla seniora” (wykonano 2,9 tys. usług), „Taksówkę dla seniora” (wykonano 10,2 tys. usług), „Mobilną pielęgnację paznokci u stóp seniorów” (wykonano 4,1 tys. usług), „Poznańskie pudełko życia” (wydano 1,9 tys. pudełek), „Książkę dla seniora” (wypożyczono 3,4 tys. książek), „Miejską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego” (zawarto 80 umów), „Mycie okien w domach seniorów” (wykonano 603 usługi), Porządkowanie nagrobków osób bliskich na miejskich cmentarzach” (wykonano 277 usług), „Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy” (wykonano 651 usług).

Miasto Poznań kontynuowało program pn. „Mieszkanie dla Seniora”, w ramach którego udostępniono 203 mieszkania, w tym 3 lokale pozyskano w 2022 r. Do seniorów skierowany był także program „Mieszkań studyjnych dla seniorów”, w ramach którego dostępnych było 9 mieszkań (z 26 planowanych).

Osoby, które ukończyły 70. rok życia uprawnione były do bezpłatnych przejazdów transportem miejskim. Seniorzy pomiędzy 65. a 70. rokiem życia mogli korzystać z ulgowego Biletu Seniora.

W mieście funkcjonowało wiele organizacji, instytucji, fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz wspierania osób starszych, w tym 79 klubów seniora. Część z nich na swoje działania otrzymała dofinansowanie Miasta Poznania. Dzięki temu organizacje te oferowały poznańskim seniorom liczne działania prozdrowotne, wspierające różnorodną aktywność oraz rozwój osobisty. Największą liczbę odbiorców (po kilkaset osób) miały działania zorganizowane przez Polski Związek Emerytów i Rencistów (różne działania dotyczące integracji, aktywizacji, zdrowia), Stowarzyszenie Forma+ („Złota Jesień 2022”), Stowarzyszenie na Czas („Pyrki, chichry i coś jeszcze”), Poznańskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury („Precz z Depresją 2022”), Ratajskie Centrum Kultury („Ratajski Przystanek Seniora”), Stowarzyszenie Z Glancem („Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów – mieszkańców z terenu osiedla Rataje”).
Po raz trzeci Miasto Poznań przekazało „Mikrogranty dla Seniorów”, czyli dotacje na działania integracyjno-aktywizujące środowisko osób starszych. Dotacje przekazano na realizację 75 inicjatyw przez nieformalne grupy seniorów mieszkających w Poznaniu.

Dla osób starszych organizowane były cykliczne i jednorazowe wydarzenia oraz akcje integracyjne i aktywizacyjne, w tym projekty kontynuowane z lat poprzednich, m.in. „Senior w Muzie” czy „Trener Senioralny”.

Zajęcia w ramach projektu “Trener Senioralny”

Na zdjęciu sala i grupa ćwiczących seniorek

Źródło: Trener Osiedlowy

MOPR wspólnie z Caritas Archidiecezji Poznańskiej realizowały moduł I programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Wsparciem 130 wolontariuszy zostało objętych 300 seniorów, którzy potrzebowali pomocy w codziennych czynnościach, pomocy psychologicznej, pomocy przy umówieniu się na wizytę lekarską czy towarzystwa do wspólnego spędzania czasu.