Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Wodociągi
Długość sieci wodociągowej w km 2 056 2 078 101,1
Średnie zużycie wody w tys. m3/dobę 85,2 89,1 104,6
W tym w gospodarstwach domowych w tys. m3/dobę 62,3 63,5 101,9
Kanalizacja
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 496 2 474 103,9
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok 81,2 82,8 102,0
Ciepłownictwo
Zapotrzebowanie na ciepło w MW 1 317 1 320 100,2
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w: 7 861 7 023 89,3
gospodarstwach domowych 4 747 4 240 89,3
Długość sieci cieplnej w km 581,3 606,2 104,3
Wyszczególnienie 2020 2021 (najnowsze dostępne dane) 2020=100 
Sieć gazowa
Długość sieci gazowej w km 1319 1336 101,3
Liczba odbiorców gazu w tys. 191,3 190,9 99,8
Zużycie gazu w GWh 1116 1163 104,2
Sieć elektroenergetyczna
Liczba odbiorców energii elektrycznej (gosp. dom. w tys.) 279,4 283,8 101,6
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok 492,2 484,3 98,4
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh/rok 895,7 886,7 99,0
Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Infrastruktura drogowa
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego: 1 210 1 213 100,3
krajowych 20 20 100,0
wojewódzkich 42 42 100,0
powiatowych 270 272 100,7
gminnych 741 738 99,6
wewnętrznych 137 141 102,9
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km 942 944 100,2
Liczba sygnalizacji świetlnych 320 344 107,5
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys. 45,9 45,6 99,4
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh 29 200 29 500 101,0
Długość kanalizacji deszczowej w km 624,4 630,4 101,0
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 12 670 14 201 112,1
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych) 1 174 1 174 100,0
Transport zbiorowy
Liczba przewiezionych pasażerów w mln 180,2 brak danych  
Długość tras ogółem w km, z tego: 414 412 99,5
tramwajowych 67 63 92,9
autobusowych 347 349 100,8
Długość linii ogółem w km, z tego: 1 153 1 103 95,7
tramwajowych 238 173 72,7
autobusowych 915 930 101,6
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego:  612 608 99,4
tramwaje (wagony) 274 274 100,0
autobusy 338 334 98,8
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego: 89,2 88,4 99,1
w tramwajach 50,2 50,2 100,0
w autobusach 39,0 38,2 98,0
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego:      
tramwajów 78,9 75,2 x
autobusów 92,7 91,0 x
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego:      
tramwajów 70,0 71,0 x
autobusów 90,1 86,9 x
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego:      
tramwajów 94,3 93,0 x
autobusów 96,4 94,1 x
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł:      
15-minutowego 4 4 100,0
45-minutowego 6 6 100,0
Motoryzacja
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym: 538,9 548,2 101,7
osobowych 424,2 431,2 101,6
ciężarowych 65,6 66,3 101,0
motocykli 19,6 20,7 105,6
Liczba taksówek osobowych 4 210,0  brak danych  
Ruch lotniczy
Port Lotniczy Poznań – Ławica:      
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego: 48,0 47,0 97,9
krajowych 1,0 2,0 200,0
międzynarodowych 47,0 45,0 95,7
Liczba operacji lotniczych w tys. 22,4 34,0 151,7
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach: 1055,2 2252,4 213,5
lotów krajowych 52,4 116,4 222,1
lotów zagranicznych 1002,8 2136,0 213,0
Przewozy cargo w tys. t 3,0 brak danych  
źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Zarząd Dróg Miejskich, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Port Lotniczy Poznań-Ławica