Wyszczególnienie  2021
2022
2021=100              
Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki (dostępne dane za 2019 i 2020)
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł
120148 120985 100,7
Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 56,6 58,6 103,5
przemyśle 9,5 10,0 105,6
budownictwie 3,5 3,3 92,0
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji 20,4 21,0 103,0
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości 6,0 6,3 104,3
pozostałych usługach 17,0 17,9 105,1
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł  (2021r.  I – III kw.) 2,8 4,1 145,7
Podmioty gospodarcze 
  2021 2022 2021=100
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: 123009 126993 103,2
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa 468 463 98,9
przemysłu i budownictwa 19 503 20115 103,1
usługowym 103 038 106415 103,3
Z ogólnej liczby podmiotów:      
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 74 649 77155 103,4
spółki handlowe, w tym: 29 388 30673 104,4
z udziałem kapitału zagranicznego 3 324 3459 104,1
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys. 9,0 9,8 108,9
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys. 4,3 4,7 109,3
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %:
mikro (do 9 osób) 96,59 96,74 ↑ 0,15 pkt.
małych (od 10 do 49 osób) 2,78 2,65 ↓ 0,13 pkt.
średnich (od 50 do 249 osób) 0,51 0,49 ↓ 0,02 pkt.
dużych (od 250 do 999 osób) 0,10 0,09 ↓ 0,01 pkt.
powyżej 1000 0,03 0,02 ↓ 0,02 pkt.
Przemysł i budownictwo
Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł 47,0 57,8 123,0
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym: 7,8 8,4 107,4
budowlano-montażowa 2,9 3,0 103,3
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % I- III kw. – 8,3 I-III kw. – 6,3 ↓ 2,o pkt.
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % I-III kw. – 6,9 I-III kw. 5,1 ↓ 1,8 pkt.
Wskaźnik poziomu kosztów w % I-III kw. – 91,7 I-III kw. – 93,7 ↑ 2,0 pkt.
Handel 
  2021 2022 2021=100
Targowiska
Liczba targowisk miejskich 8 8 100,0
Liczba miejsc sprzedaży 962 877 91,2
Powierzchnia targowisk w tys. m2 20,7 20,7 100,0
Rolnictwo
  2021 2022 2021=100
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha, w tym: 7767 7685 98,9
gruntów ornych 6356 6223 97,9
sadów 219 201 91,8
łąk 673 713 105,9
pastwisk 365 370 101,4
Plony podstawowych upraw w q/ha:
zbożowych 51 brak danych x
ziemniaków 140 brak danych x
rzepaku 20 brak danych x
buraków cukrowych 120 brak danych x
źródło: GUS, UMP, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Podmioty migrujące – zmiany lokalizacji podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w Poznaniu w systemie Regon

 

Rejon migracji 2021 2022
z Poznania do innych miejsc :
ogółem, w tym do 1950 2454
strefy dojazdów do pracy w Poznaniu (obszar funkcjonalny – gminy ościenne) 1137 1448
teren województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem obszaru funkcjonalnego) 273 316
poza województwo wielkopolskie 540 690
z innych miejscowości do Poznania
ogółem, w tym z 1538 1475
obszaru funkcjonalnego Poznania ( gminy ościenne, strefa dojazdów do pracy do Poznania) 579 464
teren województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem obszaru funkcjonalnego) 366 395
z innych województw 593 616
źródło: GUS