W 2019 r. Rada Miasta Poznania przyjęła Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Jego głównym celem jest niwelowanie barier w dostępie do kultury.

Poznański Program dla Kultury 2019-2023. Kultura relacji. Mapa idei.

Kultura relacji

Program jest efektem procesu negocjowania planu rozwoju kultury miasta Poznania na lata 2019–2023. W konsultacjach uczestniczyło wiele osób na co dzień związanych z poznańskim życiem kulturalnym. Do dyskusji na temat celów i realizacji programu zaproszono także osoby mieszkające w Poznaniu, niezaangażowane profesjonalnie w tę działalność. Dokument przedstawia opis tego procesu, ale przede wszystkim wizję zmian oraz planowanych rozwiązań praktycznych. Tytuł Kultura relacji – Relacje w kulturze ma być nawiązaniem do kluczowych idei wyrażonych w  programie. Ma je także rozwijać i przenosić na grunt działalności kulturalnej w Poznaniu.

W dokumencie zawarto diagnozę głównych problemów, z którymi zmagają się twórcy i twórczynie w obszarach:

 • promocja, informacja, komunikacja
 • edukacja kulturowa
 • przedsiębiorczość
 • rola miasta
 • współpraca i wspólnotowość
 • tożsamość kulturowa Poznania

Poznań w 2023 r. ma być miastem, którego mieszkanki i mieszkańcy, niezależnie od wieku, płci, zdrowia, możliwości ekonomicznych, pochodzenia mogą świadomie odbierać i aktywnie współtworzyć kulturę. Kluczem do zwiększania aktywności kulturalnej stają się: partnerstwo, dialog i współpraca. Poznań jest miejscem wyjątkowych wydarzeń, lecz przede wszystkim dobrej codzienności kulturowej – kultury bliskiej. Uczestnictwo kulturalne pozwala rozwijać relacje społeczne: budować więzi rodzinne, rówieśnicze, sąsiedzkie, profesjonalne i obywatelskie. Kultura bliska obejmuje całe miasto, nie tylko centrum. 

Wśród priorytetów programu znalazły się:

 • dbałość o utrzymanie i rozwijanie dobrej jakościowo oraz dostępnej informacyjnie oferty kulturalnej Poznania, uwzględniającej jego specyfikę i dającej poczucie dumy w perspektywie ogólnopolskiej i międzynarodowej
 • dowartościowanie miejsc peryferyjnych poprzez wspieranie stałej aktywności kulturalnej w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o niewykorzystanym potencjale kulturowym
 • zachowanie równowagi między tradycją a współczesną specyfiką kultury poznańskiej oraz dowartościowanie obu tych aspektów w polityce informacyjnej i promocyjnej miasta
 • zwiększanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości wśród przedstawicielek i przedstawicieli sektora kultury
 • budowanie relacji i mechanizmów współpracy sektora publicznego i pozarządowego z biznesem
 • zwiększenie wsparcia dla rozwoju twórczości artystycznej i animacyjnej oraz autonomii ekspresji twórczej
 • promocja działalności artystycznej lokalnych twórczyń i twórców na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej
 • tworzenie sprzyjających warunków organizacyjnych i infrastrukturalnych do rozwoju twórczości artystycznej i animacyjnej
 • efektywne promowanie i komunikowanie poznańskiej oferty kulturalnej adresowanej do różnych grup potencjalnych odbiorców
 • zwiększenie dostępności wydarzeń i miejsc kultury ze względu na zróżnicowane potrzeby mieszkanek i mieszkańców
 • dążenie do utrzymania i rozwijania dobrej jakościowo oferty z zakresu edukacji kulturowej (w tym m.in. włączanie elementów edukacyjnych do projektów artystycznych), adresowanej do
  osób zróżnicowanych społecznie, wiekowo i kompetencyjnie
 • rozwijanie potrzeb świadomego, krytycznego i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez zwiększanie kompetencji kulturowych mieszkanek i mieszkańców oraz budowanie profesjonalnych kadr kultury
 • wprowadzenie rozwiązań systemowych, określających ramy współpracy samorządu z przedstawicielkami i przedstawicielami sektora kultury
 • dążenie do utworzenia z Urzędu Miasta miejsca w pełni profesjonalnego, rzetelnego, godnego zaufania oraz otwartego na potrzeby 

Narzędziownik

Relacje w kulturze. Narzędziownik.

Narzędziownik jest odpowiedzią na jeden z postulatów środowiska twórców i animatorów życia kulturalnego w Poznaniu, zasygnalizowanych w ramach cyklu spotkań warsztatowych dotyczących projektowania Poznańskiego Programu dla Kultury. To praktyczny komponent strategicznego Programu, który w czytelny i komunikatywny sposób opisuje ścieżki współpracy administracji z organizatorami wydarzeń kulturalnych.

Jego pierwsza edycja poświęcona jest funkcjonującym w Poznaniu procedurom konkursowym, realizowanym przez jednostki Urzędu Miasta, miejskie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe z obszaru kultury. Określone zostały w nim idee oorganizowanych corocznie konkursów, przeglądów i rezydencji artystycznych, profile potencjalnych uczestniczek i uczestników, kluczowe terminy oraz obowiązujące regulaminy. Zestawienie ww. informacji w jednym miejscu powinno w znaczący sposób skrócić i ułatwić drogę pozyskiwania środków niezbędnych do realizacji projektów kulturalnych, edukacyjnych, społecznych.