W 2020 r. w Poznaniu działały 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, obejmujące obszar całego miasta.
Działalność rad osiedli odbywa się w ramach czteroletniej kadencji 2019-2023.

Jednostki pomocnicze Miasta osiedla
Jednostki pomocnicze wg stanu na 31.12.2020 r.  Obszar Miasta* 
  Grunwald Jeżyce Nowe Miasto Stare Miasto Śródmieście
Liczba jednostek  pomocniczych  10 8 10 9 5
Powierzchnia objęta jednostkami pomocniczymi w km2  46,25 51,19 102,39 42,22 19,85
Liczba mieszkańców zamieszkujących obszar objęty jednostkami pomocniczymi (tys. osób) 100 093 55 865 115 383 109 406 106 336
*Od 1.01.2020 r. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w związku z reorganizacją, funkcjonuje w innej strukturze, która nie łączy się z tradycyjnym podziałem na dzielnice. Obecnie funkcjonują 4 oddziały obsługi: Nowe Miasto, Południe, Północ, Śródmieście. Oddział Obsługi Jeżyce został połączony z Oddziałem Obsługi Stare Miasto, w wyniku czego powstał Oddział Obsługi Północ. Osiedla obsługiwane dotychczas przez Oddział Obsługi Jeżyce podlegają Oddziałowi Obsługi Północ z wyjątkiem Osiedla Ogrody, który podlega Oddziałowi Obsługi Śródmieście. Oddział Obsługi Grunwald zmienił nazwę na Oddział Obsługi Południe.
Źródło: UMP

W 2020 r. powierzchnia terenów podlegających osiedlom została zwiększona o 4,2% w stosunku do 2019 r. Zwiększenie to dotyczy terenów rekreacyjnych. W 2020 r. powierzchnia terenów podlegających osiedlom wynosiła 233,3 km2.

Wykaz jednostek pomocniczych Miasta – osiedli w Poznaniu

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla na mapie Poznania

Jednostki pomocnicze Miasta – zadania i kompetencje

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla – dane statystyczne

 

Uchwały jednostek pomocniczych Miasta Poznania

Osiedla nie posiadają odrębnej od gminy osobowości prawnej, działać mogą zatem tylko w ramach osobowości prawnej gminy na podstawie udzielonych przez organy gminy upoważnień.

Zadania i kompetencje jednostek pomocniczych Miasta

Osiedla posiadają inicjatywę uchwałodawczą w sprawach przekazanych, dotyczących obszaru ich funkcjonowania.

Uchwały podjęte przez organy osiedli w 2020 r.
Liczba sesji rad osiedli Liczba uchwał podjętych przez rady osiedli Liczba posiedzeń zarządów osiedli Liczba uchwał podjętych przez zarządy osiedli
320 1 436 271 263
źródło: UMP

Tematyka uchwał podjętych przez rady osiedli w 2020 r. obejmowała następujące kategorie:

 • wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania (UMP), miejskie jednostki organizacyjne, Radę Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania – 448;
 • kierowanie wniosków w sprawach ważnych dotyczących osiedli, wymagających rozstrzygnięć Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania (wydziałów UMP, miejskich jednostek organizacyjnych) – 261;
 • planowanie finansowe, tj. projekty planów wydatków osiedli, zmiany w planach, przeznaczanie środków celowych, planowanie wieloletnie – 380;
 • rozdysponowanie diet – 155.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Poznania

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta Poznania.

Finanse jednostek pomocniczych Miasta

Środki finansowe przekazane jednostkom pomocniczym – osiedlom w 2020 r.
Środki przekazane osiedlom – podział ze względu na źródło Kwota w zł*
Środki wolne naliczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania** 24 072 435
Środki z programu budowy dróg lokalnych na lata 2020–2023 8 905 500
Środki celowe naliczone dla Wydziału Oświaty, Zarządu Dróg Miejskich oraz Zarządu Zieleni Miejskiej na realizację zadań powierzonych osiedlom 6 762 245
Dochody z mienia komunalnego 17 356
Inne (np. z tytułu kar umownych) 13 526
*Środki, które nie zostały wykorzystane w 2019 r. przeniesiono do realizacji w 2020 r. Natomiast środki na zadania niewykorzystane w 2020 r. zostały przeniesione do realizacji na 2021 r.
**Uchwała nr IX/126/VIII/2019 z 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.
arch. UMP

W 2020 r. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Poznania wyniosło 27 392 778 zł. Organy osiedla decydują o sposobie wydatkowania środków w przygotowywanych przez siebie planach. Zadania przyjęte w planie realizują właściwe merytorycznie wydziały lub jednostki organizacyjne Miasta. Zasady planowania zadań w ramach przyznanych do dyspozycji środków określa Zarządzenie nr 476/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 maja 2019 r. w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych Miasta.

Wydatki jednostek pomocniczych – osiedli w 2020 r. według dziedzin:
Dziedzina Kwota w zł %
Drogi oraz komunikacja zbiorowa 14 449 174 52,7
Oświata 5 527 585 20,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 816 134 10,3
Kultura fizyczna i turystyka 1 634 503 6
Administracja 898 731 3,2
Kultura i ochrona dóbr kultury 693 657 2,5
Polityka społeczna i zdrowotna 659 974 2,4
Bezpieczeństwo mieszkańców 538 481 2
Mieszkalnictwo 95 000 0,3
Inne (organizacja konkursu Zielony Poznań, montaż oświetlenia świątecznego, ogrody botaniczne i zoologiczne) 79 539 0,3
Ogółem 27 392 778 100
Źródło: UMP

Od 2000 r. w budżecie Miasta Poznania wydzielone są środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wyłonionych w drodze konkursu projektów zgłoszonych przez osiedla.

Zasady konkursu określone zostały w Zarządzeniu nr 416/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z 6 maja 2019 r. w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta – osiedli.

Wykaz zadań przekazanych przez osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym, wyłonionych w drodze konkursu (tzw. granty) oraz realizowanych w ramach programu budowy dróg

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta w 2020 r. z wyszczególnieniem dziedzin z najwyższym poziomem finansowania

Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i miejskim jednostkom organizacyjnym  

Lokalne inicjatywy społeczne jednostek pomocniczych Miasta – osiedli

Jednostki pomocnicze – osiedla w 2020 r. podejmowały i wspierały szereg inicjatyw kierowanych do wielu grup mieszkańców: dzieci i młodzieży, uczniów, rodzin, seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem, osób samotnych, cudzoziemców. Wiele z podejmowanych przez rady osiedli inicjatyw wykazuje cechy innowacji społecznych.

Lokalne inicjatywy społeczne jednostek pomocniczych Miasta – osiedli

Komunikacja jednostek pomocniczych Miasta z mieszkańcami osiedli

Na stronie miasta www.poznan.pl/osiedla, funkcjonuje Portal Osiedlowy, na którym znaleźć można:

 • biuletyn miejski informujący o najważniejszych wydarzeniach na osiedlach w skali całego miasta;
 • informacje na temat działalności rad osiedli, aktualności i najważniejsze wydarzenia z terenu poszczególnych osiedli (np. organizowane festyny, przeprowadzane czy planowane remonty);
 • zakładki dotyczące każdej z 42 rad osiedli (składy rad i zarządów, nazwiska przewodniczących rad i zarządów oraz podstawowe dane kontaktowe osiedli i niektórych przedstawicieli);
 • zakładkę Osiedlowe ABC, gdzie można dowiedzieć się niemal wszystkiego o charakterze, sposobie działania i finansowania rad osiedli oraz organów osiedli; zakładka zawiera m.in. bibliotekę dokumentów, która umożliwia zapoznanie się z wszystkimi aktami prawnymi dotyczącymi rad osiedli;
 • terminarz sesji rad osiedli, gdzie można na bieżąco śledzić, kiedy i gdzie odbywają się sesje, oraz zapoznać się z porządkiem obrad;
 • protokoły z sesji i uchwały rad osiedli z podziałem na kadencje 2015-2019 i 2019-2023.

W 2020 r. rozpoczęto starania o rozszerzenie funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zwiększenia zakresu informacji publikowanych w Miejskim Informatorze Multimedialnym o dokumenty (protokoły i uchwały) z posiedzeń zarządów osiedli. Ma to umożliwić mieszkańcom uzyskanie szerszego dostępu do informacji o działalności nie tylko rad, ale również zarządów osiedli oraz przyczynić się do zwiększenia transparentności ich działań. Funkcjonalność ta zostanie uruchomiona w 2021 r.

W 2020 r. w Poznaniu 15 rad osiedli wydawało gazetki osiedlowe.

Gazetki dostępne były zarówno w wersji tradycyjnej – drukowanej, jak i w wersji elektronicznej.

Wykaz rad osiedli w Poznaniu, które w 2020 r. wydawały gazetki osiedlowe

Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta – osiedli:

 • prowadzenie sesji rad osiedli w trybie zdalnym – pandemia COVID-19 zmieniła sposób obradowania organów osiedli w większości na tryb zdalny; artykuł 15zzx ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych umożliwił zwoływanie i odbywanie obrad, sesji, posiedzeń organów jednostek pomocniczych Miasta, w tym podejmowanie uchwał, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania); warto podkreślić, że to dzięki inicjatywie Miasta Poznania, na etapie prac w Senacie, wniesiono poprawkę zakładającą zmianę art. 15zzx ww. ustawy przewidującą możliwość odbywania sesji zdalnych przez organy jednostek pomocniczych gminy (pierwotnie przepis ten nie wymieniał organów jednostek pomocniczych, a sama jego redakcja oraz przebieg procesu legislacyjnego nie pozwalały na uznanie go za wystarczającą podstawę prawną do zdalnego obradowania i podejmowania uchwał przez organy osiedli); po wejściu w życie ww. zapisu rolą Miasta było wdrożenie infrastruktury do przeprowadzania sesji zdalnych – zapewnienie oprogramowania oraz zaplanowania ich pod kątem organizacyjno-prawnym, m.in. opracowanie stosownych procedur i klauzul informujących o przetwarzaniu danych osobowych, zagwarantowanie jawności obrad, zapewnienie udziału w sesjach zdalnych mieszkańcom miasta; przyjęto dwa modele organizacji sesji zdalnych z wykorzystaniem programu ZOOM: zwykłe, tj. sesje, w których wszyscy członkowie łączą się zdalnie z wykorzystaniem prywatnego sprzętu komputerowego i łącza internetowego, oraz hybrydowe, podczas których część radnych łączy się zdalnie z wykorzystaniem prywatnego sprzętu komputerowego i łącza internetowego, część radnych korzysta z infrastruktury udostępnionej przez Miasto; drugie z rozwiązań ma na celu umożliwienie uczestnictwa w sesji radnym nieposiadającym sprzętu bądź nieradzącym sobie z obsługą programu ZOOM; udział mieszkańców został zapewniony poprzez udostępnienie danych dostępowych do sesji w Biuletynie Informacji Publicznej; przejście z trybu obradowania tradycyjnego na tryb zdalny wymusiło opracowanie treści klauzul informacyjnych dla ich uczestników; Miasto określiło wewnętrzną procedurę organizacji sesji zdalnych oraz sesji stacjonarnych z zachowaniem reżimu sanitarnego, które zostały przyjęte przez Zespół ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie miasta Poznania;
 • dostosowywanie organizacyjne funkcjonowania osiedli do częstych zmian uregulowań prawnych – wprowadzanie kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 powodowało konieczność stałej kontroli przebiegu procesów legislacyjnych i szybkiego dostosowania się do zmian w prawie (m.in. analizy legalności zwoływania stacjonarnych sesji i posiedzeń zarządów osiedli w okresie epidemii oraz możliwości i zasad udostępniania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach powierzonych osiedlom i obiektach zarządzanych przez Miasto z zachowaniem zasad sanitarnych czy terminów postępowań m.in. w zakresie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
 • czasowe zawieszenie realizacji zadań przez osiedla – decyzją Prezydenta Miasta Poznania w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. wstrzymana została realizacja zadań, z w wyjątkiem tych które dot. zachowania ciągłości funkcjonowania Miasta;
 • wydłużenie okresu realizacji zadań – sytuacja epidemiczna wydłużyła okres procedowania umów i zadań, których realizacja zakładała pozyskiwanie uzgodnień, decyzji itp. (zdalna praca w części instytucji, dłuższy obieg korespondencji); niektóre zawarte umowy wymagały aneksowania przede wszystkim z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania, część zadań przesunięto do realizacji na kolejny rok ze względu na trudności w realizacji zadań lub wstrzymanie ich realizacji w pewnym okresie czasu;
 • odwołanie większości zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych, festynów, warsztatów, spotkań dla mieszkańców – tylko niektóre z wydarzeń kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych odbyły się w okresie letnim w skromniejszej formule i z zachowaniem reżimu sanitarnego; w drugiej połowie 2020 r. osiedla były zmuszone dokonać zmian zadań, które przekazały wydziałom i miejskim jednostkom do realizacji i przesuwały środki na inne zadania (głównie na zakupy wyposażenia, modernizację i remonty miejskiej infrastruktury).