W Poznaniu zamieszkują osoby uczące się i pracujące, które nie są objęte oficjalną statystyką GUS.

Liczba osób mieszkających w Poznaniu

Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2020 r. w Poznaniu mieszkało 532 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia do 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym spoza Poznania oraz osoby pracujące tymczasowo, posiadające obce obywatelstwo (głównie z Ukrainy). W związku z pandemią COVID-19, część z nich przebywała w Poznaniu jedynie przez część roku.

Cudzoziemcy w Poznaniu

Poznań jest jednym z 6 polskich miast, w którym przebywa najwięcej osób z Ukrainy. Szacuje się, że w Poznaniu zamieszkiwało do 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowili oni najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Były to przede wszystkim osoby pracujące tymczasowo. W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 75,6 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osób z obcym obywatelstwem w Poznaniu i powiecie poznańskim, o 13,3 tys. więcej niż rok wcześniej, z tego 86% oświadczeń dotyczyło osób z obywatelstwem ukraińskim.

Ponad 5,9 tys. osób z obcym obywatelstwem studiowało w poznańskich szkołach wyższych w trybie stałym lub czasowo w ramach programu Erasmus. Około 2 tys. stanowiły osoby z obywatelstwem ukraińskim.

W 2020 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy 6,3 tys. osób posiadających obce obywatelstwo (1 tys. mniej niż przed rokiem), pochodzących z ponad 100 krajów, w tym 3,4 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Więcej informacji o cudzoziemkach i cudzoziemcach mieszkających w Poznaniu w rozdziale Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu.

Studenci i studentki spoza Poznania

W roku akademickim 2019/2020 w mieście na studiach dziennych naukę pobierało ok. 67 tys. osób. Więcej niż 4/5 z nich stanowiły osoby spoza Poznania, w tym 35% to osoby pochodzące spoza województwa wielkopolskiego, przede wszystkim z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Ludność według jednostek pomocniczych Miasta

W 2020 r. gęstość zaludnienia obszarów 42 jednostek pomocniczych miasta była zróżnicowana:

  • największa – wynosząca 16,2 tys. osób/km2 – na terenie Osiedla Grunwald Północ;
  • najmniejsza – 0,16 tys. osób/km2 – na osiedlu Morasko-Radojewo.

Najwięcej osób było zameldowanych w Poznaniu na obszarze Osiedla Piątkowo (33,5 tys.) oraz Osiedla Rataje (32,3 tys. osób).

Najmniej osób było zameldowanych na obszarze Osiedla Fabianowo-Kotowo (1,8 tys.) oraz Osiedla Kiekrz (1,8 tys. osób).

W Śródmieściu obejmującym obszar 5 osiedli: Jeżyce, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Stare Miasto, Święty Łazarz, Wilda w 2020 r. zameldowanych było 106,3 tys. osób.

Struktura ludności w Poznaniu wg płci i wieku

Według GUS, na koniec 2020 r. udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w Poznaniu 57,5%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 30–44 lat (27%). Struktura wiekowa ludności ulegała stopniowym zmianom. Dzięki stosunkowo wysokiemu poziomowi urodzeń w ostatnich latach zwiększała się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Wzrastała także w szybkim tempie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a jednocześnie zmniejszała się liczba osób w wieku produkcyjnym. Na 100 mężczyzn przypadało 114 kobiet.

Struktura wiekowa ludności była inna po uwzględnieniu niezameldowanych osób przebywających w mieście tymczasowo na dłużej. Szacuje się, że w Poznaniu zamieszkiwało do 40 tys. niezameldowanych osób studiujących na studiach dziennych, a w grupie przebywających tymczasowo osób z obywatelstwem ukraińskim, którzy są dominującą grupą obcokrajowców w Poznaniu, najwięcej było osób w wieku do 40 lat. Uwzględnienie tych osób w populacji miasta powoduje, że dominującą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 19-40 lat i ich liczba przewyższała liczbę osób w wieku poprodukcyjnym.

Przyrost naturalny w Poznaniu

Na stosunkowo wysokim poziomie utrzymywała się liczba urodzeń. W 2020 r. na świat przyszło 5,8 tys. dzieci.  Zmarło 6,6 tys. osób (ok. 1 tys. więcej niż w latach poprzednich). Liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów, co spowodowało – po raz pierwszy od 2015 r. – ujemny przyrost naturalny, który wyniósł -1,5‰.

Od sierpnia 2017 r. dla poznańskich par dostępny jest miejski program in vitro. W tym czasie w ramach programu na świat przyszło blisko 300 dzieci.

Więcej informacji o miejskim programie in vitro w rozdziale Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu.

Migracje w Poznaniu

Większość osób meldujących się w Poznaniu przybywa z Wielkopolski. Dobre skomunikowanie gmin ościennych z miastem powodowało, że część osób decydowała się pracować i kształcić w Poznaniu, ale nie zmieniać miejsca zamieszkania. Większość osób, które wyprowadziły się z Poznania, wybrało na swoje nowe miejsce zamieszkania obszar powiatu poznańskiego. Najczęściej były to gminy: Komorniki, Rokietnica i Dopiewo.

Według GUS, saldo migracji wyniosło w 2020 r. -1,7 tys. osób, czyli -3,2‰ i nie zmieniło się w stosunku do 2019 r. Oficjalne saldo migracji nie pokazuje wszystkich zmian w liczbie osób faktycznie zamieszkujących w Poznaniu, gdyż nie ujmuje ruchu migracyjnego osób niezameldowanych. Ich liczba rekompensuje ujemne saldo migracji i zwiększa liczbę osób rzeczywiście mieszkających w Poznaniu.