Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Zasoby mieszkaniowe      
Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 258,1 262,00 101,5
spółdzielczych 68,3 67,9 99,4
zakładów pracy 0,7 0,7 100,0
osób fizycznych 170,67 174,8 102,4
społeczno-czynszowych 3,5 3,5 100,0
Efekty budownictwa mieszkaniowego      
Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4 069 4 012 98,6
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 3 577 3 545 99,1
indywidualne 402 327 81,3
Komunalne zasoby mieszkaniowe      
Liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym: 12338 12499 101,3
w samodzielnych budynkach należących do Miasta Poznania 5408 5518 102,0
Sprzedaż mieszkań komunalnych      
Liczba złożonych wniosków o wykup mieszkania komunalnego 70 26 37,1
Liczba sprzedanych mieszkań ogółem, z tego: 150 18 + 8  budynków jedno lokalowych  x
dotychczasowym najemcom 146 16 +8 budynków jednolokalowych x
w trybie przetargowym 4 2 50,0
Przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkania wg wyceny biegłego w zł 4 100 3 844 93,8
Przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkania po zastosowaniu ulg w zł 538 534 99,3
Wpływy ze sprzedaży mieszkań ogółem w mln zł, w tym: 6,7 1,9 28,3
ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą 6,0 1,7 28,3
Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy      
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy ogółem, z tego: 579 548 94,6
mieszkalnych w ramach listy 196 142 72,4
socjalnych w ramach listy 383 122 31,9
Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych  135 186 137,8
Liczba lokali zamiennych (z budynków przeznaczonych do rozbiórki, renowacji) 27 15 55,6
Dodatki mieszkaniowe      
Wartość wypłaconych ustawowych dodatków mieszkaniowych ogółem w mln zł, z tego dla lokatorów mieszkań: 16,1 14,8 91,9
spółdzielczych 3,4 3 88,2
komunalnych 4,5 4,6 102,2
prywatno-czynszowych 8,1 7,2 88,9
zakładowych 0,1 0,04 40,0
Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys., z tego: 9,0 8,3 92,2
1-osobowych 3,2 3,0 93,7
2-osobowych 1,8 1,7 94,4
3-osobowych 1,5 1,4 93,3
4-osobowych 1,4 1,3 92,9
5-osobowych 0,7 0,6 85,7
6- i więcej osobowych 0,4 0,4

100,0

Źródło: GUS, UMP