W system wsparcia przedsiębiorczości w mieście zaangażowanych jest wiele instytucji.

Instytucje miejskie działające na rzecz wsparcia przedsiębiorczości

Do grupy instytucji instytucji miejskich można zaliczyć m.in.:

Działalność Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego obejmowała udzielanie informacji, edukację w formie szkoleń, warsztatów, prelekcji adresowana do szerokiego kręgu zainteresowanych podjęciem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.

Formy wsparcia i pomocy

W różnorodnej formie współpracy prowadzono doradztwo podstawowe i specjalistyczne. W ramach współpracy z radcami prawnymi Urzędu Miasta Poznania udzielono pomocy prawnej i organizacyjnej. W zakresie doradztwa podatkowego zorganizowano spotkania informacyjne i wyjaśniające przy udziale specjalistów Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Niezbędnej wiedzy w zakresie podatków udzielali i wyjaśniali różne sytuacje specjaliści z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
 

Zakres i formy pomocy udzielonej osobom i przedsiębiorcom przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy przy Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w 2018 r.
Szkolenie i warsztaty oraz doradztwo  Liczba zorganizowanych szkoleń, warsztatów i spotkań doradczych Liczb osób korzystających
Szkolenia własne Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego dla planujących i prowadzących działalność gospodarczą 52 1 190
Szkolenia organizowane w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego  29 453
Szkolenia dla poznańskich uczelni  8 288
Szkolenia dla uczniów poznańskich szkół (w tym gra z przedsiębiorczości w ramach małego grantu dla organizacji pożytku publicznego) 12 327
Doradztwo prawne  10 32
Doradztwo dla obcokrajowców 90 90
Szkolenia dla uczestników programu Zaułek Rzemiosła 2 35
Doradztwo podatkowe 10 70
Doradztwo z zakresu biznesplanu  10 13
Warsztaty dla uczestników Dni Przedsiębiorczości Poznań 2018 (w tym Poznań Biznes Partner i Startup Poznań 2018) 52 4 190
Szkolenia organizowane w Przestrzeni Pracy Wspólnej “+jeden”  125 5 276
Doradztwo prowadzone przez specjalistów z urzędów skarbowych 10 250
Indywidualne sesje coachingowe  4 14
Pozostałe indywidualne usługi doradcze i informacyjne    3 500
Beneficjenci ogółem   15 728
źródło: UMP

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

Jednym z głównych elementów działalności Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (której udziałowcem jest Miasto Poznań) są działania na rzecz rozwoju Poznania i regionu, poprzez pozyskiwanie inwestorów i wsparcie procesów inwestycyjnych w Wielkopolsce.

Spółka prowadzi Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy (PPTP). Park realizuje funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu, poprzez świadczenie usług inkubacji dla ok. 50 innowacyjnych firm (w większości z branży IT) wspierając młode perspektywiczne przedsiębiorstwa poprzez:

 • preferencyjne stawki czynszu najmu
 • kompleksowe wyposażenie biur
 • dostęp do symetrycznych łączy internetowych
 • porady prawne
 • doradztwo biznesowe
 • usługi wspierające obszar szkoleń
 • organizację spotkań/konferencji przeznaczonych dla firm z Inkubatora Parku.

Inkubator Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego tworzy warunki do rozwoju dla nowo tworzących się podmiotów gospodarczych na rynku w Poznaniu, jak i w regionie. Trzyletni okres inkubacji wpływa korzystnie na możliwość dalszego rozwoju podmiotów w nim zlokalizowanych, które dzięki takiemu wsparciu mają możliwość dalszego rozwoju i konkurowania na rynku z firmami o już ugruntowanej pozycji rynkowej.

We współpracy Miasta Poznania z Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., w ramach projektu Strefa Pracy Wspólnej „+jeden” w budynku przy ul. Za Bramką, udostępniana była nieodpłatnie przestrzeń dla mieszkańców, przedsiębiorców, freelancerów, osób pracujących w systemie pracy zdalnej. Udostępniono także 7 mikrobiur oraz przestrzeń na wynajem biurek – biurkownia (powierzchnie w pełni umeblowane z dostępem do Internetu). Powierzchnia biurkowni dedykowana jest dla młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych najmem samodzielnego stanowiska pracy.

Oferta w ramach projektu „+jeden”obejmowała:

 • bezpłatną przestrzeń do pracy,
 • biurka na wynajem oraz mikrobiura,
 • darmowy dostęp do WiFi,
 • biblioteczkę z literaturą branżową i fachową,
 • miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń,
 • warsztaty, szkolenia, konferencje, doradztwo, mentoring,
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej.

W 2018 r. ze Strefy “+jeden” skorzystało 4 966 zarejestrowanych użytkowników, głównie osób związanych z branżą IT, architektów, studentów, licealistów. W przestrzeni zorganizowano 99 wydarzeń w których uczestniczyło 5 276 osób. W ramach wsparcia środowiska startupowego realizowano nowy program mentoringowy „Startupy dla startupów”, w którym uczestniczyło 8 Mentorów i 5 uczestników. Zorganizowano także cykl 3 warsztatów “Od pomysłu do startupu”  w którym uczestniczyło 21 osób, w tym 12 osób ukraińsko- i rosyjskojęzycznych.

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Do grona poznańskich instytucji, których zadaniem jest aktywne wspieranie i pomoc przyszłym przedsiębiorcom oraz małym firmom należy Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości.
W 2018 r.Ośrodku można było w  uzyskać informacje:

 • jak założyć działalność gospodarczą – wybrać formę jej prowadzenia,
 • określić profil przyszłej firmy,
 • poznać źródła jej finansowania,
 • jak przygotować biznesplan,
 • jak przygotować dokumentację niezbędną przy ubieganiu się o dotację lub pożyczkę na uruchomienie firmy.

Ponadto w Poznańskim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości udzielano informacji o zasadach poruszania się po rynku pracy (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, napisanie dokumentów aplikacyjnych, możliwości dokształcania się lub przekwalifikowania).

Porady udzielane były z zakresu:

 • prawa (cywilnego, gospodarczego, konsumenckiego, autorskiego, prawa pracy),
 • podatków, rachunkowości, w tym księgowości,
 • metod finansowania działalności gospodarczej,
 • marketingu,
 • sprzedaży i pozyskiwania klientów,
 • ubezpieczeń społecznych.

Portale internetowe

Miasto Poznań prowadzi portale informacyjne dla przedsiębiorców: Poznań Biznes Partner, z którego skorzystało ponad 130 tys. osób oraz +jeden – 7,3 tys. osób.

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych

Ułatwienie w dostępie do kapitału, zwłaszcza do kredytu bankowego oferował przedsiębiorcom  Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych. Oferta Funduszu jako lokalnej instytucji poręczeń kredytowych jest skierowana do przedsiębiorstw działających na obszarze aglomeracji poznańskiej.

Fundusz zajmuje się wyłącznie udzielaniem poręczeń za kredyty zaciągane w bankach przez przedsiębiorców (osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą).

W 2018 r. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. udzielił 342 poręczeń na łączną kwotę 65 mln zł oraz wystawił 27 faktur za usługi z grupy “usług dla biznesu”.

Obsługa inwestorów

W 2018 r. prowadzono różnorodne działania promocyjno-informacyjne, wykorzystując w tym celu zróżnicowane kanały komunikacji: materiały drukowane, spotkania, czy warsztaty, targi krajowe i międzynarodowe.

Działalność Miasta Poznania ukierunkowana była pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną oraz generowanie zapotrzebowania na wykształconych i dobrze opłacanych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy.

Priorytetowymi dla miasta sektorami gospodarki są:

 • produkcja zaawansowana technologicznie,
 • Business Process Outsourcing (BPO),
 • Shared Services Center (SSC),
 • badania i rozwój (B+R),
 • uzupełniająco działalność kongresowo-wystawiennicza i infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa.

W 2018 r. wspólnie z firmą Manpower, Miasto Poznań przygotowało raport o potencjale inwestycyjnym sektora IT w Poznaniu. Raport przybliża specyfikę poznańskiego rynku, pozwala zapoznać się z kluczowymi danymi ekonomicznymi i demograficznymi. Przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród poznańskich firm z tego sektora, której celem było zweryfikowanie potencjału, możliwości i barier rozwojowych. Raport dostarcza potencjalnym inwestorom wielu niezbędnych informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji.

pobierz raport – Potencjal inwestycyjny sektora IT w Poznaniu

Miasto Poznań utrzymuje stałą współpracę z samorządem gospodarczym: udział w licznych spotkaniach typu „biznesmixer” oraz konferencjach organizowanych przez izby gospodarcze, m.in.:

 • Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową,
 • Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan,
 • Niderlandzko-Polską Izbę Gospodarczą,
 • Polsko-Brytyjską Izbę Gospodarczą,
 • Polsko-Niemiecką Izbę Gospodarczą,
 • Polsko-Skandynawską Izbę Gospodarczą,
 • Wielkopolski Klub Kapitału,
 • DWK – Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu.