Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 115 119 103,5
prowadzonych przez Miasto Poznań 76 76 100,0
prowadzonych przez inne podmioty 39 43 110,3
Liczba uczniów ogółem, z tego: 41 541 44 713 107,6
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 33 402 35 876 107,4
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 8 139 8 837 108,6
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży specjalne
Liczba szkół 17 14 82,4
Liczba uczniów 857 946 110,4
Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 99 105 106,1
branżowych szkół I stopnia 16 14 87,5
branżowych szkół II stopnia 6 5 83,3
liceów ogólnokształcących 56 64 114,3
techników 21 22 104,8
Liczba uczniów ogółem, z tego: 33 944 36 907 108,7
w branżowych szkołach I stopnia 2 736 2 660 97,2
w branżowych szkołach II stopnia 158 393 248,7
w liceach ogólnokształcących 17 919 19 330 107,9
w technikach 13 131 14 524 110,6
Ponadpodstawowe szkoły specjalne
Liczba szkół ogółem, z tego: 13 13 100,0
szkół przysposabiających do pracy 6 6 100,0
branżowych szkół I stopnia specjalnych 3 3 100,0
techników specjalnych 0 0
liceów ogólnokształcących specjalnych 4 4 100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 494 439 88,9
w szkołach przysposabiających do pracy 186 179 96,2
w branżowych szkołach I stopnia specjalnych 164 148 90,2
w technikach specjalnych 0 0
w liceach ogólnokształcących specjalnych 144 112 77,8
Szkoły policealne (bez specjalnych)
Liczba szkół 58 35 60,3
Liczba uczniów 10 566 11 705 110,8
Szkoły policealne specjalne
Liczba szkół 1 1 100,0
Liczba uczniów 31 31 100,0
Szkoły dla dorosłych
Liczba szkół ogółem, z tego: 25 19 76,0
szkół podstawowych 2 2 100
liceów ogólnokształcących 23 17 73,9
Liczba uczniów ogółem, z tego: 2 751 2 607 94,8
w szkołach podstawowych 98 53 54,1
w liceach ogólnokształcących 2 653 2 554 96,3
Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100
Szkolnictwo wyższe
Liczba szkół wyższych ogółem, z tego: 23 24 104,3
publicznych 8 8 100,0
niepublicznych 15 16 106,7
Liczba studentów szkół wyższych
ogółem, z tego: 104 729 102 199 97,6
na studiach stacjonarnych 69 094 64 372 93,2
na studiach niestacjonarnych 35 635 37 827 106,2
Z ogólnej liczby studentów osoby studiujące na kierunkach
pedagogicznych 6 241 5 499 88,1
językowych 8 902 8 402 94,4
społecznych 8 609 9 396 109,1
biznesu i administracji 21 069 21 917 104,0
prawnych 3 778 3 423 90,6
technologii teleinformacyjnych 5 727 5 574 97,3
inżynieryjno-technicznych 6 979 6 904 98,9
medycznych 10 361 10 126 97,7
Liczba absolwentów szkół wyższych
ogółem, z tego: 24 920 24 509 98,4
studiów stacjonarnych 16 117 16 135 100,1
studiów niestacjonarnych 8 803 8 374 95,1
Z ogólnej liczby absolwentów osoby, które ukończyły studia na kierunkach
pedagogicznych 1 539 1 523 99,0
językowych 1 482 1 496 100,9
społecznych 1 412 1 497 106,0
biznesu i administracji 5 891 5 691 96,6
prawnych 653 603 92,3
technologii teleinformacyjnych 1 001 1 142 114,1
inżynieryjno-technicznych 1 920 1 770 92,2
medycznych 2 010 2 134 106,2
źródło: UMP, GUS