Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane)
 Biblioteki publiczne
 Liczba bibliotek i filii 41 41 100
 Księgozbiór w woluminach 1 682 496 1 681 025 99,99
 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 79 430 79 904 100,6
 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  1 618 744 1 524 502 94,2
 Komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników i czytelniczek  164 155 94,5
 Komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników i czytelniczek  143 134 93,7
 Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście do budynku  20 20 100
 Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: udogodnienia wewnątrz budynku  10 10 100
 Obiekt przystosowany dla użytkowników niewidzących i słabowidzących  1 1 100
 Muzea publiczne
 Liczba muzeów  20 20 100
 Liczba zwiedzających  403 731 427 675 105,9
 Publiczne teatry i instytucje muzyczne
 Liczba instytucji artystycznych  12 11 91,7
 Liczba miejsc na widowni stałej  4 293 4 764 111,0
 Liczba przedstawień i koncertów  3 426 3 227 94,2
 Liczba osób oglądających i słuchających  569 583 624 922 109,7
 Kina stałe
 Liczba kin stałych  11 11 100
 Liczba miejsc na widowni  17 280 15 775 91,3
 Liczba seansów  131 633 127 270 96,7
 Liczba widzów  3 558 291 3 439 825 96,7
 Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
 Liczba centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic  28 28 100
 Liczba imprez  3 762 3 431 91,2
 Liczba uczestników i uczestniczek imprez  424 990 403 337 94,9
 Liczba grup artystycznych  86 93 108,1
 Liczba kół/klubów/sekcji   341 353 103,5
   2019  2020  2019=100
Imprezy sportowe
 Liczba imprez sportowych ogółem, w tym:   161 73 45
 międzynarodowych  30 10 33
   2018  2019  2018=100 (najnowsze dostępne dane)
Turystyka
 Liczba miejsc noclegowych, w tym: 9 410  10 311 110
 w hotelach  7 089  7 424 105
 Noclegi udzielone ogółem, w tym: 1 484 056  1 515 397 102
 turystom zagranicznym  391 402  376 651 96
 Liczba osób korzystających z miejsc noclegowych, w tym: 916 458  946 578 103
 turyści zagraniczni 208 499  209 425 100
Źródło: GUS, UMP