Straż Pożarna zajmuje się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do jej zadań należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Poznaniu zabezpiecza obszar miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego o łącznej powierzchni 2161,3 km2, zamieszkiwanej przez 900 tys. osób.

Zabezpieczenie operacyjne miasta Poznania i powiatu poznańskiego zapewnia 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych (JRG) oraz Szkoła Aspirantów PSP. Miasto Poznań jest chronione bezpośrednio przez 7 JRG. Ponadto w Poznaniu znajduje się 5 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), Zakładowa Straż Pożarna Portu Lotniczego Poznań – Ławica, Zakładowa Służba Ratownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krzesinach. Powiat, oprócz dwóch jednostek PSP (JRG-8 i JRG-9), chroniony jest przez 62 jednostek OSP.

W Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu funkcjonuje 5 grup specjalistycznych (ratownictwo wodno-nurkowe, techniczne, wysokościowe, poszukiwawczo-ratownicze i chemiczno-ekologiczne), dysponujących wyszkolonymi funkcjonariuszami oraz specjalistycznym sprzętem.

W granicach administracyjnych Poznania w 2020 r. odnotowano 1127 pożarów, 4859 miejscowych zagrożeń oraz 998 fałszywych alarmów.

W ciągu roku obniżyła się liczba pożarów (o 24%) i fałszywych alarmów (o 14,1%), ale wzrosła liczba miejscowych zagrożeń (o 61,6%). Prawie wszystkie pożary (99,3%) zakwalifikowane były przez strażaków jako pożary małe.

Znaczący wzrost miejscowych zagrożeń wynikał z interwencji w ramach działań podejmowanych w związku z pandemią COVID-19.

Zakres interwencji i zasób rzeczowy PSP w Poznaniu
Wyszczególnienie J.m. 2019 2020
Pożary ogółem, w tym: liczba 1482 1127
– obiekty mieszkalne liczba 311 322
– obiekty użyteczności publicznej liczba 77 48
– obiekty produkcyjne liczba 20 12
– obiekty magazynowe liczba 5 10
– środki transportu liczba 144 106
– lasy  liczba 12 10
Miejscowe zagrożenia ogółem, w tym: liczba 3007 4859
– wypadki drogowe liczba 652 509
– podtopienia liczba 1 7
Fałszywe alarmy liczba 1162 998
Straty pożarowe ogółem tys. zł 12 326,2 6 973,2
Liczba osób poszkodowanych w pożarach ogółem, w tym: liczba 38 20
– ofiary śmiertelne liczba 6 3
Liczba strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych liczba 432 456
Tabor specjalny ogółem, w tym: liczba 112 112
– samochody gaśnicze liczba 22 23
– samochody specjalne liczba 52 51
– w tym samochody ratownictwa technicznego liczba 3 3
źródło: Komenda Miejska PSP w Poznaniu
Zegar zdarzeń 2020
Zdarzenia Liczba interwencji Wyjazdy do akcji co:
Pożary 1 127 466 minut
Miejscowe zagrożenia 4 859 108 minut
Alarmy fałszywe   998 526 minut
Razem 6 984   75 minut
źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Szczególne znaczenie w działaniach Straży Pożarnej w 2020 r. miały zadania wynikające z konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na terenie Poznania. Działania te dotyczyły m.in. wyposażenia szpitali w namioty pneumatyczne oraz ich bieżąca obsługa (jako polowe izby przyjęć), a także gotowości ratowników medycznych będących w strukturach PSP do podjęcia działań w podmiotach leczniczych.

Ważnym zadaniem zrealizowanym w 2020 r. był także wyjazd poznańskich ratowników ze Specjalnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Poznań 4 na misję ratowniczą do Libanu, gdzie przeszukiwano gruzowiska w kierunku wydobycia osób poszkodowanych oraz pomagano w stabilizacji uszkodzonych konstrukcji budowlanych.

Wsparcie finansowe Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu

Na realizację zadań PSP w Poznaniu Miasto przeznaczyło 2,9 mln zł ze środków budżetowych. Na dofinansowanie budowy nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu przekazano 1 625 990 zł, z których wykorzystano 1 623 724,53 zł.

Dofinansowano:

  • modernizację terenu przy siedzibie Komendy Miejskiej i JRG-7 w bezpośrednim sąsiedztwie „Sportowego Żegrza” oraz modernizację obiektów KM PSP oraz JRG – 718 659 zł;
  • zakup samochodu specjalnego, ciężkiego ratowniczo-gaśniczego – 50 000 zł;
  • zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 389 659 zł;
  • zakup sprzętu informatycznego (serwera) – 44 895 zł;
  • zakup kamery wziernikowej – 10 075 zł;
  • zakup materiałów prewencyjnych, edukację prewencyjną dzieci i młodzieży, doposażenie JRG, zakup wyposażenia, sprzętu, materiałów, środków ochrony osobistej oraz sprzętu z związku z pandemią COVID-19 – 47 254 zł.