W 2017 r. z nieruchomości miejskich uzyskano dochody w kwocie 173,1 mln zł.

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej (SIP) funkcjonuje na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 802/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. SIP gromadzi, integruje i przetwarza dane przestrzenne. Dane prezentowane są na wielu warstwach tematycznych, m.in.:

 • numeracja porządkowa nieruchomości
 • klasyfikacja dróg
 • zabytki
 • mapa akustyczna
 • opieka zdrowotna
 • planowanie przestrzenne
 • zasięgi szkół
 • ochrona środowiska.

W 2017 r. opracowano nowe warstwy i wdrożono usługi Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Model 3D

W ramach SIP rozpoczęto prace nad budową modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji. Projekt obejmuje wytworzenie trójwymiarowej informacji o mieście, co umożliwi przestrzenną wizualizację różnych obiektów, a w szczególności budynków i budowli istniejących i planowanych, oraz ukształtowania terenu. Usługa adresowana będzie do mieszkańców, przedsiębiorców, projektantów architektury i przestrzeni, służb ratowniczych i porządku publicznego oraz innych podmiotów, które mogą czerpać korzyści z trójwymiarowej wizualizacji.

Cyfryzacja  i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług

W 2017 r. projekt  „Cyfryzacja  i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług” uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 6,8 mln zł, w tym 85% stanowi dofinansowanie unijne. Projekt przyczyni się do rozwoju elektronicznych usług publicznych i innowacyjnej gospodarki, a także podniesie atrakcyjność inwestycyjną miasta. W 2017 r. zakończono 3 z 6 planowanych w ramach projektu zadań, pozostałe są kontynuowane. Rozszerzono możliwości korzystania przez obywateli i przedsiębiorców z elektronicznych usług publicznych:

 • przeglądania danych adresowych zawartych w Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów
 • przeglądania i pobierania (usługi WMS, WFS, API) danych przestrzennych dotyczących planowania przestrzennego, ochrony przyrody, dróg rowerowych, danych z Państwowego Rejestru Granic i innych
 • obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z możliwością dokonywania bezpiecznych płatności poprzez usługę Paybynet.

Kontynuowano prace związane z wdrożeniem elektronicznego zarządzania dokumentami (elektroniczną komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz elektronicznym prowadzeniem spraw).

Obsługa administracyjno-techniczna Narad Koordynacyjnych

W 20127 r. uruchomiono obsługę administracyjno-techniczną Narad Koordynacyjnych. Podstawą prawną do ich prowadzenia jest ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.). Jej celem jest:

 • koordynację działań inwestycyjnych w zakresie inwestycji liniowych, dotyczących sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami (utrzymanie ładu inwestycyjnego)
 • geodezyjne ewidencjonowanie projektowanych inwestycji liniowych, jako podstawy aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych dla późniejszych zamierzeń.

Zarządzanie ryzykiem zwrotu nieruchomości     

W 2017 r. efektem prowadzonych działań w zakresie zarządzania ryzykiem zwrotu nieruchomości i regulacji prawnych było zachowanie prawa własności nieruchomości Miasta Poznania o wartości 16,1 mln zł.

Dochody z nieruchomości miejskich

W wyniku podjętych działań w zakresie prawidłowego i optymalnego wykorzystania składników nieruchomości miejskich w 2017 r. uzyskano dochody w wysokości 173,1 mln zł, tj. o 6,8% wyższe niż w 2016 r., w tym:

 • ze sprzedaży nieruchomości uzyskano 61,4% dochodów, z tego ze sprzedaży:
  • działek – 88,8%
  • mieszkań – 6,3%. W 2017 r. sprzedano (zakończono aktem notarialnym): 4 lokale w trybie przetargowym oraz 146 lokali w trybie bezprzetargowym – dotychczasowym najemcom lokali komunalnych
 • z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste uzyskano 23,7%
 • z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano 9%.

Średnia cena za 1 mpowierzchni lokalu mieszkalnego według wyceny rzeczoznawcy majątkowego w 2017 r. wynosiła 4,1 tys. zł.

Średnia cena za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu przysługujących bonifikat wynosiła 538 zł.

Na koniec 2017 r. obowiązywało 5 390 umów dzierżawy, którymi objęto powierzchnie 6,9 mln m2. W ramach dysponowania nieruchomościami:

 • wpłynęło 530 wniosków o wydzierżawienie gruntu
 • zawarto 413 nowych umów, aneksowano 110 i rozwiązano 309 umów dzierżawy
 • sprzedano (zakończone aktem notarialnym) 49 działek o łącznej powierzchni 81,8 tys. m2
 • przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 118 działek o powierzchni 181,7 tys. m2.

na wykresie widać strukturę dochodów z gospodarki nieruchomosciami w zakresie zadań własnych miasta w 2017 r.

Pobierz dane XLS

Nabycie nieruchomości

Zasoby nieruchomości miejskich powiększyły się poprzez nabycie nieruchomości Skarbu Państwa. W 2017 r. Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje komunalizacyjne  dla 212 działek o łącznej powierzchni prawie 43 ha. Do zasobów nieruchomości miejskich zakupiono 26 działek o powierzchni 17,1 ha.

Aporty do spółek z udziałem Miasta

W 2017 r., dla potrzeb rozwoju budownictwa komunalnego, wniesiono aportem (wkładem niepieniężnym):

 • prawo własności:
  • do Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.:
   • ul. Hulewiczów – działka o powierzchni 5,2 tys. m2
   • ul. Darzyborska – działka o powierzchni 9,2 tys. m2
  • do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
   • rejon ul. Koszalińskiej-Literackiej-Żołnierzy Wyklętych – działka o powierzchni 20,4 tys. m2
   • rejon ul. Koszalińskiej-Literackiej-Żołnierzy Wyklętych – działka o powierzchni 6,4 tys. m2
 • do Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego przysługujące Miastu Poznań na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w rejonie ul. Biskupińskiej o powierzchni 16,3 tys. m2

Aktywizacja terenów nadrzecznych

Dla lepszego wykorzystania i optymalizacji użytkowania nieruchomości w 2017 r. realizowano projekty związane z aktywizacją terenów nadrzecznych, w tym m.in.:

 • doprowadzono przyłącza energii elektrycznej oraz wodociągowe do terenów plaż miejskich oraz przystani w Starym Porcie
 • zakupiono kolejne pomosty pływające, co umożliwiło kursowanie tramwaju wodnego w sezonie letnim na stałej trasie pomiędzy przystankami Katedra-Rataje-Wilda-Chwaliszewo-Szeląg
 • uruchomiono tymczasową przystań oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego
 • rozpoczęto budowę slipu dla służb ratunkowych oraz schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.