Koncepcja Smart City kładzie nacisk na technologie wykorzystywane przy tworzeniu inteligentnych miast. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na korzyści dla mieszkańców, na ich udział w tworzeniu i rozwoju inteligentnego miasta.

Sześć kluczowych dla tej koncepcji obszarów to: Inteligentni ludzie (Smart People), Inteligentne zarządzanie (Smart Governance), Inteligentne warunki życia (Smart Living), Inteligentna mobilność (Smart Mobility), Inteligentne środowisko (Smart Environment), Inteligentna gospodarka (Smart Economy).

W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowały liczne rozwiązania określane jako “smart”. Stanowiły wsparcie dla już istniejących procesów lub były wdrożeniami próbującymi odpowiedzieć na zupełnie nowe potrzeby Miasta i jego mieszkańców.

Poniżej zaprezentowano wykaz najważniejszych narzędzi i inicjatyw Miasta Poznania, które w 2018 r. służyły realizacji założeń inteligentnego miasta w Poznaniu, pogrupowanych z uwzględnieniem obszarów tematycznych.

 

Mieszkańcy

 

Badam – Baza Danych Miasta

W 2018 r. Urząd Miasta Poznania uruchomił internetową Bazę Danych Miasta BaDaM pod adresem www.badam.poznan.pl.

BaDaM to projekt otwarcia zbiorów danych i informacji o mieście i jego mieszkańcach.

więcej…

PBO19 – Poznański Budżet Obywatelski

Platforma dedykowana konsultacjom społecznym w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Poznania określanych jako Poznański Budżet Obywatelski.

Jedną z najważniejszych funkcjonalności platformy jest możliwość wypełnienia i złożenia Formularza zgłoszeniowego dla projektu elektronicznie – na stronie www.budzet.um.poznan.pl (Serwis PBO20).

wiecej…

Otwarty Poznań

Portal – idea. Powstał z otwartości na różnorodność mieszkańców Poznania, jako miejsce zgłaszania pomysłów i włączania się do rozmowy o mieście. 

więcej…

CYRYL – Cyfrowe Repozytorium Lokalne Poznań

Portal CYRYL to projekt digitalizacyjny, w którym gromadzone są związane z Poznaniem materiały edukacyjne dla nauczy­cieli, uczniów, studentów, pracowników naukowych, autorów opracowań i książek o Poznaniu, ale także wszystkim zainteresowanym historią miasta.
Głównym celem portalu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

więcej…

Inteligentne Zarządzanie

 

System otwartego dostępu do informacji i danych miasta

Portal dedykowany rozwiązaniom i inicjatywom z zakresu smart city. Można w nim znaleźć m.in. informacje o serwisach i aplikacjach, które powstają w oparciu o otwarte dane Miasta:

API (Application Programming Interface)

Serwis API umożliwia ponowne, automatyczne wykorzystywanie treści i danych z kilkudziesięciu baz, bez konieczności składania wniosków. Narzędzie jest wykorzystywane przez zewnętrznych użytkowników w procesie tworzenia usług i opracowań dla mieszkańców.

Aplikacje wykorzystujące dane poznan.pl

 • Wywozik GOAP
 • Interwencje
 • SmartZOO – Poznań
 • myMPK
 • Poznań w porządku
 • Bimba
 • take&drive
 • Adresy Poznania
 • Kiedy pojadę – PEKA
 • Mobilny Poznań
 • Piękne Kościoły w Poznaniu
 • Poznań news
 • Zwiedzaj Poznań
 • Poznań w pigułce
 • Sakralny Poznań

e-PUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej (ePUAP) to system teleinformatyczny, którego funkcjonowanie, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji – zwany dalej „Ministrem”. Minister pełni funkcję administratora danych użytkowników ePUAP, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Dostęp do funkcjonalności ePUAP wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz założenia konta użytkownika.

Urząd Miasta Poznania na platformie ePUAP ma założonych kilka składów, na które wpływają sprawy dotyczące wielu obszarów funkcjonowania mieszkańców w mieście, w tym:

 • nabycia mienia Skarbu Państwa
 • kontroli w szkołach
 • ocen oddziaływania na środowisko
 • wpisu do CEIDG
 • sprawozdań finansowych
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • zwrotu opłaty skarbowej
 • umorzenia egzekucji
 • informacji o zbyciu pojazdu
 • wydania dowodu osobistego
 • udostępnienia danych z ewidencji ludności
 • dopisania do rejestru/spisu wyborców stałego/czasowego
 • udostępnienia informacji publicznej
 • podatków

Rezerwacja on-line wizyty w Urzędzie Miasta Poznania oraz Sprawdź kolejkę w urzędzie– usługi ułatwiające załatwianie spraw urzędowych, np.: sprawy obywatelskie, rejestracja pojazdów, zmiany w aktach stanu cywilnego.

Internetowi Asystenci – narzędzia wspierające: Radnego, Prezydenta, Dyrektora, Zamawiającego.

System Informacji Przestrzennej Miasta Mapa Poznania – Model 3D

To uruchomiony w 2018 r. portal Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania, który pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem.

więcej…

Gdzie głosować?

Usługa, której celem jest pomóc mieszkańcowi znaleźć właściwy lokal wyborczy oraz dotrzeć do informacji o obwodzie oraz okręgu wyborczym.

więcej…

Czy mogę głosować?

Usługa pomagająca krok po kroku zweryfikować możliwość głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Poznaniu.

więcej…

Wyszukiwarka depozytów przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych

Celem usługi jest zwiększenie dostępności ewidencji dla osób poszukujących zagubionych rzeczy.

więcej…

Serwer SMS.pl /System Obsługi Marketingu Mobilnego

Serwis informujący mieszkańców o sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu, konieczności ewakuacji z określonych rejonów.

więcej…

 

Jakość życia

 

MiM – Miejski Informator Multimedialny

MiM to oficjalny informator internetowy Miasta Poznania. Tworzony jest na podstawie materiałów udostępnianych przez biura/wydziały Urzędu, miejskie jednostki organizacyjne oraz współpracujące instytucje i podmioty.

więcej…

Poznań Kontakt 61 646 33 44 – miejskie Call Center

Usługa, która dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi teleinformatycznych, przyczynia się do znacznego skrócenia czasu potrzebnego do załatwienia spraw urzędowych i ułatwia dostęp do informacji urzędowych.

więcej…

Centrum Inicjatyw Senioralnych

Innowacyjna jednostka miejska inicjująca i koordynująca usługi, w tym także wydarzenia, skierowane do najstarszych mieszkańców miasta Poznania.

więcej…

Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Innowacyjna miejska jednostka utworzona w celu integrowania, rozpowszechniania i wzmacniania oferty wsparcia dla rodzin.

więcej…

Mobilność

 

PEKA Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna

PEKA jest narzędziem służącym koordynacji transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej.

System umożliwia wprowadzenie elastycznej oferty biletów. Ważną funkcjonalnością systemu PEKA jest możliwość opłacania przejazdów z konta tzw. tPortmonetki.

Karta PEKA łączy w sobie funkcjonalność transportową z bankową aplikacją płatniczą. Korzystanie z karty jako środka płatniczego jest dobrowolne.

Z PEKĄ wiąże się również Wirtualny Monitor, który pozwala sprawdzić rzeczywisty czas przyjazdu tramwaju lub autobusu na konkretny przystanek.

więcej…

PRM – Poznański Rower Miejski

System umożliwiający wypożyczanie i korzystanie z miejskich rowerów.

więcej…

ITS – zarządzanie i monitorowanie ruchu pojazdów transportu publicznego na terenie aglomeracji poznańskiej

Podstawowe funkcjonalności systemu ITS Poznań to: zarządzanie i monitorowanie ruchu pojazdów transportu publicznego na terenie aglomeracji poznańskiej, przyspieszenie czasu przejazdu przez skrzyżowania pojazdów PTZ, informowanie pasażerów o „rzeczywistym czasie przyjazdu” pojazdu na przystanek (tablice informacji pasażerskiej).

więcej…

 

Środowisko

 

Atmosfera dla Poznania

Usługa dostarcza mieszkańcom informacje na temat prognozowanego oraz rzeczywistego stanu jakości powietrza w Poznaniu.

więcej…

ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Projekt ESA obejmuje wyposażenie 160 szkół w czujniki pomiaru jakości powietrza oraz monitory pokazujące wyniki.

więcej…

Trzymaj Ciepło

Program „Trzymaj Ciepło” polega na bezpłatnych badaniach termowizyjnych budynków jednorodzinnych na terenie Poznania wraz z akcją informacyjną na rzecz oszczędzania energii cieplnej w gospodarstwach domowych.

więcej…

Gospodarka

 

Startup POZnań

Startup Poznań to inicjatywa, w której Miasto wraz z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, funduszy inwestycyjnych, firm technologicznych oraz środowiska startupowego wspólnie opracowują rozwiązania wspierające powstałe w Poznaniu startupy.

więcej…

Wsparcie sektora IT

Wsparcie sektora IT obejmuje kompleksową obsługą inwestorów z branż priorytetowych dla Miasta oraz promocję potencjału inwestycyjnego Poznania, w tym również ofertę miejskich nieruchomości.

więcej…