W 2021 r. realizowane były liczne programy i projekty ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. 

Programy i projekty kierowane były do różnych grup społecznych, wiekowych i problemowych. Podmiotami koordynującymi były: Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Miasta Poznania, Państwowa Straż Pożarna oraz miejskie jednostki pomocnicze. W 2021 r. realizowano m.in.:

Programy ukierunkowane na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, wypracowanie poczucia współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego

Program „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”

Celem programu jest polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie uciążliwych zjawisk w życiu codziennym oraz wspólne określenie i realizowanie zadań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa. Założeniem projektu jest poszerzenie współdziałania Policji ze społecznościami lokalnymi. Zadanie to realizowane było poprzez utworzenie Dzielnicowych Zespołów Koordynacyjno-Społecznych Rad Bezpieczeństwa, działających przy komisariatach Miasta Poznania.

W ramach programu organizowano comiesięczne spotkania z mieszkańcami, a jego podstawowymi celami były:

  • tworzenie lokalnych map zagrożeń w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa;
  • obniżanie poziomu przestępczości lokalnej;
  • ograniczanie zjawisk/sytuacji uciążliwych dla mieszkańców;
  • inicjowanie oraz systematyczne współdziałanie pomiędzy społecznościami lokalnymi i jednostkami samorządowymi oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo;
  • realizowanie założeń tzw. „bezpiecznych przestrzeni” na szczeblu lokalnym;
  • wspólne określenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa lokalnego oraz ich konsekwentne realizowanie.

W 2021 r. odbyło się 10 spotkań, w tym również w formie online. Z powodu pandemii COVID-19 założenia projektu zrealizowane były również w formie telefonicznej i korespondencyjnej. 
Podczas spotkań na bieżąco omawiane były kwestie dotyczące życia i poziomu bezpieczeństwa na danym terenie. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia podlegały weryfikacji przez funkcjonariuszy policji.

Profilaktyka alkoholowa

W ramach profilaktyki alkoholowej wiodącą rolę pełniła Komenda Miejska Policji w Poznaniu,
która współpracowała z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi. Jednostki podległe Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu prowadziły systematyczne kontrole obiektów handlowych oraz realizowały działania profilaktyczne, takie jak akcje informacyjno-edukacyjne dla sprzedawców, m.in.: „Odpowiedzialny sprzedawca”, „Pozory mylą, dowód nie”, „Stop. Alkohol i nikotyna tylko dla pełnoletnich”. Komenda Miejska Policji w Poznaniu realizowała zadanie w ramach finansowania tzw. patroli płatnych, ukierunkowanych głównie na ujawnianie przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Programy skierowane na przeciwdziałanie uzależnieniom i demoralizacji nieletnich

Zapobieganie używania narkotyków/dopalaczy/środków psychoaktywnych

Założenia profilaktyki uzależnień ujętej w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, „Dopalacze niszczą życie” oraz „Poznań uzależniony od profilaktyki” realizowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Działania w 2021 r. obejmowały w szczególności akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące problematyki środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Plakat promujący program „Poznań uzależniony od profilaktyki”

Logo programu Poznań uzależniony od profilaktyki

arch. UMP
Cyberzagrożenia

W 2021 r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu kontynuowała realizację projektu pn. „Dwie Strony Sieci”. Projekt realizowany jest od 2016 r., a głównym jego celem jest edukacja w obszarze cyberzagrożeń młodzieży, rodziców i nauczycieli. Projekt zakłada trening umiejętności rozpoznawania i przewidywania zagrożeń oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w Internecie, kształtowanie asertywnych postaw młodzieży i naukę samodzielnego wyboru, opartego na podstawach życia zgodnego z pozytywnymi wartościami społecznymi.

Działania „BLOKERS”/”Nielat”

W 2021 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz policjantami
Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu przeprowadzili na terenie miasta i powiatu działania prewencyjne pod nazwą „Blokers” oraz „Nielat”. Skupiały się one głównie na ograniczeniu demoralizacji i przestępczości nieletnich. Ukierunkowane były na ujawnianie i zatrzymywanie nieletnich sprawców czynów karalnych na terenach osiedli mieszkaniowych, w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością i demoralizacją nieletnich, a także miejscach, w których dochodzi najczęściej do naruszania przepisów prawa.

Programy skierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wobec dzieci i kobiet

Problematyka przemocy w rodzinie realizowana jest przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, współpracujących z Zespołem Interdyscyplinarnym Miasta Poznania, w ramach procedury „Niebieskiej Karty” oraz w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizowali procedurę „Niebieskiej Karty”, nadzorowanej przez koordynatora ds. przemocy w rodzinie, w ramach codziennych obowiązków służbowych. W ramach procedury „Niebieska Karta” funkcjonariusze na bieżąco współpracowali z przedstawicielami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, kuratora sądowego, organizacji pozarządowych. Koordynatorzy procedury „Niebieskiej Karty” pełnili 15 dyżurów w wybrane dni tygodnia w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu, przy ul. Niedziałkowskiego 30. Ponadto Komenda Miejska Policji w Poznaniu włączyła się w program realizowany przez Miasto Poznań pn.: „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2021-2025”.

Programy skierowane na zagrożenia związane z żebractwem oraz ochrona osób w kryzysie bezdomności

W 2021 r. policjanci z jednostek podległych KMP w Poznaniu prowadzili systematyczne działania prewencyjno-informacyjne dotyczące problematyki żebractwa. Wspólnie ze strażnikami miejskimi przeprowadzono czynności, których celem było przeciwdziałanie procederowi żebractwa na terenie Poznania oraz legitymowanie osób trudniących się żebractwem, a także wskazywanie instytucji pomocowych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W 2021 r. przeprowadzono 1675 kontroli miejsc, w których może dochodzić do procederu żebractwa. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili 9 przypadków żebractwa (5 z nich dotyczyło osób narodowości rumuńskiej, 4 narodowości polskiej).

W Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu została zaktualizowana Mapa Bezdomności Miasta Poznania oraz wykaz miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności na terenie powiatu poznańskiego. Mapa zawiera informacje dotyczące miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności, aktualną dokumentację fotograficzną oraz wskazują drogi dojazdowe do koczowisk. Mapa Bezdomności umożliwia szczegółowe rozpoznanie, monitorowanie skali zjawiska bezdomności na terenie Poznania oraz udzielanie pomocy i wsparcia osobom w kryzysie.

Działania podejmowane wobec osób w kryzysie bezdomności zintensyfikowano w okresie niekorzystnych warunków pogodowych i utrzymujących się niskich temperatur. Kontrole sprawdzające skoncentrowane były na miejscach niemieszkalnych, w których głównie przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Zastane tam osoby pytano o stan zdrowia i samopoczucie oraz informowano o zagrożeniach wynikających z pandemii COVID-19. Dodatkowo przekazywano pakiety żywnościowe oraz udzielano pomocy podczas prowadzonych akcji wydawania posiłków.

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności – straż miejska

na zdjęciu strażnik miejski na koczowisku osób w kryzysie bezdomności

arch. UMP

Programy informacyjno-edukacyjne nt. istniejących zagrożeń życia codziennego

Program „Bezpieczne Życie Seniorów”

Głównym programem prewencyjnym, realizowanym przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu jest „Bezpieczne Życie Seniorów”. W 2021 r. na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, opublikowano 13 apeli edukacyjno-informacyjnych skierowanych do seniorów oraz materiały prasowe.

„Bezpieczne wakacje 2021”

W okresie wakacyjnym działania skierowane były do dzieci i młodzieży wraz z apelem o bezpieczną zabawę, rodziców, kierujących pojazdami.

Pierwsze zajęcia Bezpieczne Wakacje 2021 przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 69.

Spotkanie straży miejskej z dziećmi na sali gimnastycznej

arch. UMP

Działania profilaktyczne były powiązane z ogólnopolską kampanią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
Tematyka z zakresu bezpieczeństwa podczas wakacji letnich była tematem festynów, pikników i akcji profilaktycznych organizowanych na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. W 2021 r. funkcjonariusze zrealizowali 119 spotkań/przedsięwzięć, które były adresowane do ponad 6 tys. uczestników.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017-2021

Głównym celem Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS jest podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zakażeń HIV, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji oraz edukacja.
W 2021 r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu prowadziła działania informacyjno- edukacyjne w placówkach oświatowych i domach kultury.

VI. Programy przeciwdziałania zagrożeniom w transporcie publicznym i na przystankach

W zakresie problematyki przeciwdziałania zdarzaniom w środkach transportu publicznego
Komenda Miejska Policji w Poznaniu prowadziła działania informacyjne ukierunkowane na przestrzeganie obostrzeń dotyczących zachowania środków ostrożności w pojazdach transportu publicznego i na przystankach w związku z pandemią COVID-19.


Bezpieczny podróżny – działania profilaktyczne prowadzone wspólnie ze strażą miejską

Na zdjęciu kobieta na peronie wraz ze strażniczkami miejskimi

arch. UMP