Urząd Miasta Poznania zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.badam.poznan.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Kod źródłowy strony internetowej jest zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Materiały i treści publikowane na stronie zamieszczone do dnia 2021-04-01 są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 1. niektóre obrazy i zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 2. pliki PDF – opracowania z zakładki Opracowania nie są dostępne cyfrowo,
 3. napisy tytułowe biuletynów tematycznych umieszczone na animacjach nie posiadają wystarczającego poziomu kontrastu (3:1).

  Wyjątek stanowią dwie publikacje, opublikowane po dniu 2021-04-01, które również są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • Badanie problemów i potrzeb wybranych grup społecznych doświadczających i narażonych na dyskryminację, opublikowane w zakładce Opracowania w grudniu 2020,
  • Mieszkańcy Poznania 2020, , opublikowane w zakładce Opracowania w styczniu 2021.

  Dla osób z niepełnosprawnościami uruchomiony został moduł dostosowujący prezentowane na stronie treści, dostępny z poziomu głównej strony. Możliwe jest automatyczne: dostosowanie treści dla osób z wadami wzroku, dla osób z niepełnosprawnością poznawczą, dla osób z ADHD, dla osób z epilepsją.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Matuszczak-Szulc.
  • E-mail: rmwm@um.poznan.pl
  • Telefon: 61 878 5695

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
  • Adres: ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
  • E-mail: rmwm@um.poznan.pl
  • Telefon: 61 878 5695

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
  Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika, a drzwi otwierają się automatycznie.
  W budynku znajduje się parking, z którego jest możliwość przemieszczenia się windą na piętro Wydziału.
  Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do Wydziału lub umówienia spotkania z klientem na parterze.