Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100
Wiek żłobkowy
Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 151 155 102,6
Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 864 5 043 103,7
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w %  21,9 brak danych x
Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 497 1 633 109,1
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % 22 27 x
Wychowanie przedszkolne
Liczba placówek ogółem, w tym: 318 321 100,9
przedszkoli ogólnodostępnych 245 250 102,0
Liczba dzieci w placówkach ogółem, w tym: 21 566 22 253 103,2
w przedszkolach ogólnodostępnych 20 064 20 487 102,1
źródło: UMP, GUS