W 2017 r. liczba użytkowników e-usług wyniosła blisko 130 tys.

e-usługi

W Urzędzie Miasta Poznania w 2017 r. funkcjonowały następujące cyfrowe rozwiązania:

 • e-administracja – umożliwia zdalne załatwienie spraw urzędowych dotyczących m.in.:
  • wydania duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
  • składania deklaracji podatkowych, w tym dotyczących podatku od środków transportowych
  • sprawdzania terminów odbioru dowodów rejestracyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych
  • sprawdzenia stanu realizacji wniosków o wymianę prawa jazdy, wydania dowodu rejestracyjnego, wyrejestrowania pojazdu, opiniowanie lokalizacji kasyn i salonów gier
 • elektroniczny system rezerwacji wizyt – umożliwia klientom umówienie wizyty w Urzędzie Miasta Poznania (UMP) oraz sprawdzenie aktualnej kolejki oczekujących klientów; potwierdzenie umówionej daty i godziny wizyty jest wysyłane do klientów za pomocą SMS-a
 • skrzynka na ePUAP – liczba wniosków przesyłanych przez mieszkańców do UMP za pośrednictwem ePUAP systematycznie wzrasta, w 2017 r. wpłynęło ich blisko 15,8 tys. UMP na platformie ePUAP ma założonych kilkach składów, obsługiwanych przez poszczególne wydziały, na które najczęściej wpływają sprawy dotyczące:
  • nabycia mienia Skarbu Państwa
  • wycinki drzew
  • kontroli w szkołach
  • ocen oddziaływania na środowisko
  • wpisu do CEIDG
  • sprawozdań finansowych
  • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
  • zwrotu opłaty skarbowej
  • umorzenia egzekucji
  • informacji z ośrodków szkolenia kierowców (np. dotyczących rozpoczęcia kursu)
  • informacji o zbyciu pojazdu
  • wydania dowodu osobistego
  • udostępnienia danych z ewidencji ludności
  • dopisania do rejestru/spisu wyborców
  • zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego/zgłoszenia pobytu stałego/czasowego
  • decyzji administracyjnych Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • udostępnienia informacji publicznej
  • wypełniania ankiet
  • podatków
  • wywieszenia obwieszczeń
 • system otwartego dostępu do informacji i danych miasta – to działający w Miejskim Informatorze Multimedialnym (MIM) system brokera informacji umożliwiający automatyczne pobieranie treści poprzez zbiór interfejsów aplikacyjnych API (Application Programming Interface) udostępniających otwarte dane w formatach dostępnych dla programistów tworzących aplikacje internetowe i implementowanie ich w zewnętrznych serwisach informacyjno-usługowych. Otwarte API udostępnia zasoby MIM www.poznan.pl (treść i usługi), BIP www.bip.poznan.pl (treść) oraz SIP. Dane są wykorzystywane w ogólnodostępnych aplikacjach. Niektóre z nich powstały z inicjatywy Miasta, w organizowanych hackathonach czy konkursach dla programistów (organizowanych we współpracy Miasta Poznania i firm zewnętrznych)
 • system „Nabór” – to systemowa obsługa rekrutacji oświatowej, umożliwiająca internetową rejestrację dziecka w ramach rekrutacji do żłobków, przedszkoli i szkół
 • internetowe giełdy tematyczne:
  • giełda pracy dla pracowników oświatowych
  • giełda używanych podręczników
  • rekrutacje do pracy w Urzędzie Miasta Poznania
  • rekrutacje na staże studenckie i ławników
 • WITKAC – to system obsługi procedowania zadań dotacyjnych, ułatwiający organizacjom pozarządowym prawidłowe i wolne od błędów formalnych składanie ofert dotacyjnych, umożliwiający bieżącą obserwację postępu rozstrzygania konkursów ofert oraz ułatwiający procedury zawierania umów, sprawozdawczości i rozliczania dotacji.

Ogólna liczba użytkowników e-usług w 2017 r. wyniosła blisko 130 tys.

Miasto oferuje również możliwość skorzystania z SMS-owego systemu informowania o zagrożeniach, wysyłanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Open & Agile Smart Cities

Miasto Poznań wspiera udostępnianie otwartych danych publicznych i aktywnie włącza się w kreowanie rozwiązań dla inteligentnego zarządzania przestrzenią miejską. Miasto należy do międzynarodowego stowarzyszenia Open & Agile Smart Cities. Celem nawiązanej współpracy jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania otwartych danych i budowy innowacyjnych rozwiązań dla Inteligentnego Miasta (Smart City), w szczególności poprzez udział w głównym nurcie przemian technologiczno-cywilizacyjnych kształtujących i definiujących rozwój środowisk miejskich w najbliższej dekadzie. Podejmowane działania służą m.in. lepszemu zarządzaniu organizmem miejskim i mają przynieść korzyści nie tylko miejskim jednostkom, ale także podmiotom zewnętrznym i mieszkańcom.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City

W 2017 r. Powołano Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City w celu koordynowania przedsięwzięć realizowanych na terenie Miasta Poznania z zakresu administracji publicznej. Wdrażanie idei Smart City ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które usprawnią wykonywanie przez Prezydenta Miasta Poznania zadań z zakresu administracji publicznej. Miasto zamierza udostępniać kolejne źródła informacji, promować i wdrażać standardy wymiany danych oraz budować obszary i systemy analiz w oparciu o tzw. big data. Budowana jest sieć współpracy i współdzielenia zasobów z zachowaniem zasad otwartości, w celu podniesienia jakości zbieranych i udostępnianych danych oraz stworzenia warunków do budowy innowacyjnych usług miejskich świadczonych przez rozwijający się rynek lokalnych innowacyjnych firm i przedsiębiorców.

e-technologie w Urzędzie Miasta Poznania

Narzędzia elektroniczne wykorzystywane są również w bieżącej realizacji zadań UMP. W 2017 r. m.in.:

 • wprowadzono system MDOK, ujednolicający postępowanie w zakresie obiegu dokumentów w postaci elektronicznej, dający możliwość monitorowania przebiegu dokumentu i etapu realizacji sprawy
 • prowadzono szkolenie e-learningowe z obszaru ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, którym objęto wszystkich pracowników UMP
 • odbywały się bezpłatne webinaria doskonalające wiedzę dla pracowników dostępne w sieci Internet
 • wdrożono elektroniczną procedurę wyboru projektów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Od 2017 r. Miasto Poznań jest partnerem w projekcie „Europejska ponadgraniczna faktura elektroniczna w lokalnych dostawach publicznych w Polsce”. Projekt ma na celu implementację europejskich standardów, dotyczących faktury elektronicznej (e-faktury), do standardów istniejących w Polsce, umożliwiając tym samym elektroniczny odbiór i przetwarzanie e-faktury. W UMP zostaną opracowane i wdrożone nowe procedury automatycznego przyjmowania i przetwarzania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (automatyczna akceptacja i księgowanie) w funkcjonującym systemie informatycznym (KSAT 2000).