W 2023 r. ze świadczeń pomocy społecznej przekazanej przez MOPR skorzystało 14,5 tys. rodzin liczących ok. 21 tys. osób. Korzystanie ze świadczeń było uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa.

Liczba beneficjentów pomocy społecznej, w 2023 r., w porównaniu do roku poprzedniego, zwiększyła się o blisko 1 tys. osób. Udział tych osób w ogólnej liczbie mieszkańców Poznania wyniósł 3,9%.


Wykres 5. Korzystający z pomocy społecznej w Poznaniu

Wykres kolumnowy przedstawia na oddzielnych kolumnach liczbę osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych latach, tj. 2001, 2010, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Wykres do pobrania w xls

Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu były:

  • długotrwała lub ciężka choroba (10,1 tys. osób);
  • ubóstwo (5,3 tys. osób);
  • niepełnosprawność (3,9 tys. osób);
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (3,9 tys. osób);
  • bezrobocie (1,7 tys. osób);
  • potrzeba ochrony macierzyństwa (1,5 tys. osób);
  • bezdomność (1,1 tys. osób).

Świadczenia pieniężne, w tym przekazywane potrzebującym w formie zasiłków stałych lub okresowych, jak również zasiłków celowych i w naturze, stanowiły ok. 33% wszystkich świadczeń. Zdecydowanie większą część wydatków, tj. 67%, stanowiły świadczenia rzeczowe, polegające na udzieleniu pomocy, m.in. w formie:

  • usług opiekuńczych (4,7 tys. osób);
  • schronienia (2,4 tys. osób);
  • posiłku, w tym w ramach rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” (8,6 tys. osób, w tym 3,1 tys. dzieci i młodzieży).

Udzielono także wsparcia w formie przekazania żywności 1,5 tys. osobom w ramach programu operacyjnego pn. „Pomoc Żywnościowa 2014–2021 – Podprogram 2023” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Ze wsparcia MOPR-u najczęściej korzystały osoby żyjące w pojedynkę (11,3 tys.), stanowiące 77% wszystkich rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz rodziny dwuosobowe (1,7 tys.), które stanowiły 12% rodzin wspieranych przez MOPR. Prawie co trzecia rodzina korzystająca z pomocy społecznej (4,5 tys.) była rodziną emerytów lub rencistów. Rodziny z dziećmi (1,8 tys.) stanowiły 12% rodzin korzystających z pomocy, a rodziny niepełne (1 tys.) – 7%.