Podejmowane przez Miasto działania miały na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku poznańskiego ośrodka akademickiego w kraju i za granicą oraz włączanie środowiska akademickiego i naukowego w działania na rzecz rozwoju i rozwiązywania bieżących problemów miasta.

W ramach wspierania talentów przyznano stypendia i nagrody:

 • 27 stypendiów dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych rozpoczynających studia w Poznaniu;
XVI edycja programu stypendialnego dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć naukę na poznańskich uczelniach

stypendyści olimiad

Źródło: UMP
 • 12 stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego;
Wręczenie stypendiów dla młodych badaczy i badaczek z poznańskiego środowiska naukowego

Stypendia dla młodych badaczek i badaczy 2023

Źródło: UMP
 • Nagrodę Naukową Miasta Poznania;
 • 13 nagród i wyróżnień w konkursie „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”;
Uroczyste wręczenie nagród za wyróżniającą się pracę magisterską i doktorską

Nagrody za najlepsze prace mgr i dr 2023

Źródło: UMP
 • wspólnie z UAM-em przyznano Poznańską Nagrodę Literacką, na którą składają się Nagroda im. Adama Mickiewicza oraz Stypendium im. Stanisława Barańczaka.
Zyta Rudzka i Anna Wakulik laureatkami Poznańskiej Nagrody Literackiej 2023

Nagroda Literacka 2

Źródło: UMP

W ramach wspierania młodych talentów, Miasto wsparło organizację konkursu tłumaczeniowego dla studentów UAM-u pn. „Poznań na językach”, a także udział Akademickiego Klubu Lotniczego Aero Design przy Politechnice Poznańskiej (PP) w międzynarodowych zawodach lotniczych. Ponadto, Miasto wspierało udział studentów Politechniki w zawodach rakietowych European Rocketry Challenge 2023.

W trakcie Targów Edukacyjnych w Poznaniu, będących największym tego typu wydarzeniem w Polsce, Miasto we współpracy z uczelniami zorganizowało przestrzeń „Akademicki Poznań”, gdzie zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą Poznania dla młodych ludzi oraz ofertą poznańskich uczelni publicznych. Zorganizowano także stoiska na terenie Politechniki Poznańskiej w ramach Poznańskiego Salonu Maturzystów 2023. Na bieżąco realizowano działania edukacyjno-informacyjne pod hasłem „Poznań Przyciąga”, kierowane przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych i maturzystów, w celu udzielenia pomocy przy wyborze dalszej ścieżki edukacji. W miejskich mediach społecznościowych przedstawiano bogatą ofertę akademicką miasta, a na stronie – poznanprzyciaga.pl – dodatkowo dostępny był test predyspozycji i poradnik maturzysty, ułatwiający przygotowania do egzaminu dojrzałości. Ponadto Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu (CDZdM) zorganizowało cykl spotkań online z młodzieżą pod hasłem „Kierunek studia”, dotyczących studiowania w Poznaniu.

Poznańskie Targi Edukacyjne 2023 – Akademicki Poznań

Poznańskie Targi Edukacyjne 2023

Źródło: UMP
Poznański Salon Maturzystów 2023

Poznański Salon Maturzystów 2023

Źródło: UMP

W ramach popularyzacji nauki realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. Dzięki wsparciu Miasta odbyło się 18 wykładów, w których uczestniczyło 1,3 tys. słuchaczy. Ponadto Miasto, poprzez działania Poznań Convention Bureau, wspierało uczelnie i instytucje naukowe, m.in. w pozyskiwaniu i organizowaniu krajowych i międzynarodowych kongresów i konferencji oraz realizowaniu projektu pn. „Poznański Klub Ambasadora Kongresów”. Współpracowano także ze środowiskiem akademickim w ramach obchodów roku Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu, w tym wraz z Uniwersytetem Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu (UAP), zorganizowano spektakl dźwiękowo-wizualny pn. „Co widział Paweł Edmund Strzelecki?”.

W ramach współpracy z poznańskimi uczelniami w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia studiów, realizowano następujące działania:

 • wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przekazano uczelniom poznańskim środki finansowe w formie dotacji z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z Białorusi (Miasto przekazało środki na stypendium dla 22 osób w I półroczu i 23 osób w II półroczu);
 • przekazano Politechnice Poznańskiej środki finansowe w formie dotacji, z przeznaczeniem na wsparcie socjalne dla 4 studentów z Syrii;
 • uczestniczono w spotkaniach powitalnych studentów zagranicznych na poznańskich uczelniach (tzw. „Orientation Days”);
 • współpracowano z UAM-em przy realizacji działań dla studentów zagranicznych wszystkich poznańskich uczelni;
 • przy udziale organizacji pozarządowych zorganizowano międzynarodowe wydarzenia, w których uczestniczyła społeczność akademicka, tj. EUROASMUS AND FRIEND CUP oraz „Poznań Silent Night”;
Koncert w ramach „Poznań Silent Night”

poznań silent night

Źródło: UMP
 • wspólnie z przedstawicielami UAM-u, Politechniki Poznańskiej i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) promowano ofertę akademicką miasta podczas konferencji „Poland Days”, organizowanej przez US-Polish Trade Council w Stanford University;
 • prowadzono miejską stronę internetową „Study in Poznań” oraz profil „Study in Poznan” na Facebooku w języku angielskim.

W zakresie wsparcia studentów i absolwentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i planowania ścieżki kariery, w 2023 r.:

 • w Urzędzie Miasta Poznania (UMP) i miejskich jednostkach organizacyjnych kontynuowano programy stażowe dla studentów (przyjęto 249 osób, a 30 osób znalazło po stażu zatrudnienie w UMP) oraz staże dla absolwentów (przyjęto 10 osób, a 4 osoby zatrudniono po stażu w UMP);
 • wraz z poznańskimi uczelniami prowadzono działania przyciągające inwestorów do miasta (potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów poznańskich uczelni) zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, w tym centrami usług nowoczesnych, IT i R&D;
 • prowadzono bieżącą wymianę informacji i współpracę z biurami karier na uczelniach w zakresie promocji ofert pracy poznańskich pracodawców;
 • współpracowano przy realizacji programów studiów dualnych;
 • w poznańskich szkołach prowadzono klasy akademickie i współpracę dydaktyczną z uczelniami;
 • realizowano wizyty studyjne dla studentów w jednostkach i spółkach miejskich;
 • w placówkach oświatowych i jednostkach miejskich organizowano praktyki studenckie oraz wolontariat dla studentów.

W ramach wspierania przedsiębiorczości akademickiej:

 • zorganizowano 13. edycję Dni Przedsiębiorczości Poznań;
 • Ośrodek Poznań Biznes Partner organizował szkolenia dla studentów i absolwentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (studenci brali także udział w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach programu pn. „Stop! Młodzieży bez pracy”);
 • kontynuowano program pn. „Startup Poznań”;
 • prowadzono Przestrzeń Pracy Wspólnej „Plus Jeden”;
 • współpracowano z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym.

W ramach współpracy z uczelniami, miejskimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju i rozwiązywania bieżących problemów miasta, realizowano liczne projekty badawcze, wydarzenia edukacyjne i kulturalne, a także konferencje i wydarzenia popularnonaukowe oraz projektowano usługi i udogodnienia dla mieszkańców. W 2023 r. podjęto m.in. takie działania, jak:

 • prace analityczne i badawcze oraz opracowania, m.in. w zakresie: potrzeb rynku pracy aglomeracji poznańskiej, planów edukacyjno-zawodowych uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, standardów ochrony ptaków, nietoperzy i płazów w Poznaniu oraz bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym;
 • podpisanie listu intencyjnego z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w sprawie prowadzenia badań oraz edukacji i promocji działań w zakresie ochrony środowiska;
 • prace nad Polityką Oświatową Miasta Poznania;
 • projekty w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży, w tym środowiska studenckiego poznańskich uczelni (wsparto m.in. Festiwal Studencki Juwenalia);
 • przedsięwzięcia upowszechniające wielojęzyczność, w tym realizacja eksperymentu pedagogicznego pn. „Primus Bilinguis Inter Pares” pod opieką Oddziału Bilingualism Matters@Poznań przy Wydziale Anglistyki UAM, dotyczącego nauczania dwujęzycznego w języku angielskim w klasach l–VI szkoły podstawowej;
 • współpraca Poznańskiego Centrum Dziedzictwa z uczelniami w zakresie organizacji wystawy „Jak robić szkołę?”, konferencji „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Turystyka zrównoważona” oraz przywrócenia pamięci o wybitnych kobietach, prekursorkach w dziedzinie nauk matematycznych, filozoficznych i informatycznych, w tym przy realizacji projektów „Szyfrodziewczyny” oraz „Pikselowa rewolucja”;
 • 30. edycja konkursu dla mieszkańców pn. „Zielony Poznań” na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy przy współpracy z Ogrodem Botanicznym UAM-u, Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem Artystycznym im. M. Abakanowicz;
 • współpraca pomiędzy Zakładem Lasów Poznańskich, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Nadleśnictwem Łopuchówko w ramach zadania „Sztuczny barłóg dla dzików”;
 • podpisanie listu intencyjnego z UAM-em, Politechniką Poznańską, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS), Siecią Badawczą Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Fundacją In_Spire w sprawie współpracy w dziedzinie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa;
 • projekt pn. „Cyfrowy plan Poznania” przy współpracy z UAM-em i PCSS-em;
 • system „Internetowy Asystent Radnego Osiedlowego” przy współpracy z PCSS-em;
 • bieżąca współpraca z PCSS-em w ramach dostarczania e-usług i Miejskiego Informatora Multimedialnego;
 • projekt „Prosty język w Urzędzie Miasta Poznania” przy współpracy z UAM-em i PCSS-em;
 • projekt „Poznań Miasto Mediacji”, przy współpracy z UAM-em;
 • współpraca z UAM-em przy publikacji pokonkursowej „Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?”;
 • współpraca z UAP-em przy organizacji wystawy „BEE LOCAL” w ramach
  Wielkiego Dnia Pszczół 2023;
 • działania związane z poszerzeniem współpracy klubów seniora ze środowiskiem akademickim;
 • udział przedstawicieli Miasta w konferencjach i debatach oraz zajęciach dla studentów różnych kierunków studiów w celu przybliżenia problematyki miejskiej z danego obszaru;
 • wsparcie sportu akademickiego – współpraca z AZS Poznań;
 • kontynuacja programu PTBS-u pn. „Mieszkanie dla Absolwenta” (143 lokale); w 2023 r. w związku z rotacją najemców zawarto 11 nowych umów najmu;
 • realizacja wspólnych projektów i wydarzeń kulturalnych, projektów popularnonaukowych i edukacyjnych, wystaw, publikacji oraz badań społecznych.