W 2023 r. w Poznaniu zarejestrowanych było 561,0 tys. pojazdów, z tego:

 • samochodów osobowych: 441,3 tys.;
 • samochodów ciężarowych: 66,6 tys.;
 • motocykli: 22,1 tys.

Według GUS-u na koniec 2022 r. (najnowsze dostępne dane) na 1000 mieszkańców Poznania przypadało 797 samochodów osobowych (najwięcej w Polsce, po Warszawie).

W 2023 r. wydano 90,0 tys. dowodów rejestracyjnych – o 3,8 tys. więcej niż w 2022 r. W 2023 r. wydano także 12,7 tys. praw jazdy. W Poznaniu działało 60 ośrodków szkolenia kierowców i 52 stacje kontroli pojazdów.

Tabela 10. Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Poznaniu
Liczba
pojazdów    
2010 2015 2021 2022 2022/2010 (%)
Ogółem        285 411 338 984 424 183 431 181 151,1
Na 1000
mieszkańców
514 625 778  797  X
Źródło: GUS

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego oraz dostosowania infrastruktury drogowej do obowiązujących przepisów, a także uporządkowania zasad parkowania i poprawy jakości podróżowania mieszkańców, podczas prac inwestycyjno-remontowych wprowadzono 478 nowych stałych organizacji ruchu i 1322 tymczasowe organizacje ruchu. Miasto Poznań konsekwentnie wspierało alternatywne formy transportu, jak rower czy komunikacja publiczna.

W 2023 r. kontynuowano wdrażanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Poznania do roku 2035. Na podstawie raportu udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów na koniec 2023 r. w Poznaniu zarejestrowanych było 2645 samochodów osobowych o napędzie elektrycznym, które były zwolnione z opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Według danych pochodzących z Urzędu Dozoru Technicznego na dzień 31.12.2023 r. w Poznaniu funkcjonowało 105 stacji i 190 punktów ładowania pojazdów elektrycznych (55 punktów powstało w 2023 r.). Pojazdy o napędzie elektrycznym stanowiły 37% floty znajdującej się w posiadaniu Urzędu Miasta Poznania. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. (MPK) dysponowało 58 autobusami elektrycznymi oraz 25 autobusami o napędzie elektrycznym zasilanymi wodorem i 79 punktami ładowania.

Działaniem usprawniającym komunikację w przestrzeni publicznej oraz wprowadzającym ład na miejskich chodnikach było wprowadzenie punktów mikromobilności „Hop&Go”. Na terenie miasta powstały 273 miejsca, w których można było zaparkować swój rower, współdzieloną hulajnogę elektryczną czy inne urządzenie – np. unicykl.

Punkt „Hop&Go”

hop and go

Źródło: UMP (fot. ZDM)

Kontynuowano wprowadzanie nowych rozwiązań, np. wyznaczano koperty przy szpitalach (ul. Poznańska i ul. Jarochowskiego), na których można było parkować za darmo do 15 minut.

W 2023 r. w ramach Strefy Płatnego Parkowania (SPP) funkcjonowały 422 automaty parkingowe. Dla terenów Osiedla Św. Łazarz oraz dzielnicy Wilda opracowane zostały projekty uzupełniające dla stałej organizacji ruchu na obszarze SPP. Zrealizowano także dostawę 2 samochodów elektrycznych z przeznaczeniem do systemu e-kontroli SPP oraz zakupiono moduł informatyczny obsługujący szybkie płatności internetowe, a także moduł informatyczny przetwarzający dane w zakresie e-kontroli pojazdów.

Niedaleko Dworca Zachodniego uruchomiony został parkomat, w którym za postój w Strefie Płatnego Parkowania można zapłacić wyłącznie kartą płatniczą i tylko zbliżeniowo

nowe parkomaty

Źródło: UMP
Tabela 11. Miejski system parkowania
Liczba miejsc postojowych   2022 2023
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania  14 201 14 221
Liczba miejsc postojowych na parkingach buforowych 1174 1238
Liczba miejsc postojowych w systemie Park&Ride 337 337
Łączna liczba miejskich miejsc parkingowych 15 712 15 796
Źródło: UMP

W 2023 r. trwały prace nad uruchomieniem strony internetowej z e-usługami – tym samym nad rozszerzeniem e-identyfikatora mieszkańca. Wprowadzono e-abonamenty, e-płatności za „wezwania raporty” (w przypadku nieopłaconego lub przedłużonego postoju) oraz rozpoczęto prace nad wdrożeniem możliwości zakupu zastrzeżonego miejsca parkingowego (e-koperty). Kontynuowano prace przygotowawcze do wdrożenia w 2024 r. e-kontroli w Strefie Płatnego Parkowania.

Uzupełnieniem funkcjonowania SPP było 10 parkingów buforowych na obrzeżach strefy oraz parkingi Park & Ride (P&R) przy ciągach komunikacyjnych prowadzących do centrum miasta. W 2023 r. średnia zajętość dzienna (procentowy stosunek dziennej liczby wjazdów do pojemności obiektu) parkingów P&R wynosiła odpowiednio: 72,6% przy ul. Świętego Michała, 21,0% przy ul. Szymanowskiego, 35,4% na rondzie Starołęka i 6,4% przy ul. Biskupińskiej. Do bezpłatnego pozostawienia auta  na parkingach (w godzinach otwarcia) uprawniała Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna (PEKA), Elektroniczna Legitymacja Studencka lub Elektroniczna Legitymacja Doktorancka z ważnym biletem okresowym na strefę „A”.

W 2023 r. długość dróg rowerowych w Poznaniu wynosiła 345,3 km, czyli o 12 km więcej niż rok wcześniej.

Na podstawie danych z 35 automatycznych liczników rowerowych można określić, że udział ruchu rowerowego wyniósł ponad 10% wszystkich podróży po mieście.

W 2023 r. ważniejsze inwestycje w infrastrukturę rowerową obejmowały m.in:

 • budowę drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna;
 • budowę Wartostrady pieszo-rowerowej po obu stronach rzeki Warty; w 2023 r. zbudowano łącznik z drogą rowerową w ul. Hetmańskiej po południowej stronie Mostu Przemysła I o długości 0,3 km (droga pieszo-rowerowa, monitoring, oświetlenie efektywne energetycznie);
 • budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Grochowskiej na odcinku ul. Pogodna – Chociszewskiego;
 •  budowę drogi rowerowej na ul. Literackiej w ramach zadania Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO) pn. „Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic”;
Nowa droga rowerowa na ul. Literackiej

droga rowerowa strzeszyn

Źródło: UMP (fot. ZDM)
 • budowę kładki pieszo-rowerowej na ul. Grunwaldzkiej, przy skrzyżowaniu z trasą kolejową E20;
 • wymianę nawierzchni ścieżki rowerowej na ul. Kurpińskiego, ul. Księcia Mieszka I;
 • wymianę nawierzchni drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda w ramach zadania PBO pn. „Wilda-Dębiec-Świerczewo: rowerem na Wartostradę”;
Nowa droga rowerowa w ul. Dolna Wilda

droga rowerowa dolna wilda

Źródło: UMP (fot. ZDM)
 • montaż nowych liczników rowerowych (łączna liczba 35).

W partnerstwie z Gminą Czerwonak, Suchym Lasem i powiatem poznańskim zbudowana została kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Wartę na wysokości Owińsk.

Otwarta pod koniec lipca kładka w Owińskach stała się szybko atrakcją turystyczną, do której można dojść lub dojechać rowerem od strony Poznania

kładka owińska

Źródło: UMP

Trwały także prace ziemne związane z budową pieszo-rowerowych tzw. mostów Berdychowskich przez rzeki Wartę i Cybinę. Połączą one Stare Miasto z Ostrowem Tumskim i dalej z terenami po wschodniej stronie Warty, w tym szczególnie wokół Malty. Z uwagi m.in. na Program Rowerowy Miasta Poznania i prognozowane intensywne wykorzystywanie przepraw w codziennych podróżach zaplanowano podział przestrzeni na część pieszą i rowerową, by cykliści sprawnie przejeżdżali na drugą stronę Warty, a piesi mogli swobodnie spacerować.

Prace ziemne związane z budową pieszo-rowerowych tzw. mostów Berdychowskich

mosty bedrychowskie na etapie prac ziemnych

Źródło: UMP (fot. PIM)

Ukazała się nowa, bezpłatna wersja mapy rowerowej Poznania, która była dostępna w wersji papierowej i elektronicznej.

Mapa rowerowa Poznania

mapa rowerowa

Źródło: UMP (fot. ZDM)