W 2023 r. do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego uprawnionych było 506 gospodarstw domowych, z tego 153 do najmu socjalnego lokalu i 353 do najmu na czas nieokreślony.

Uprawnionym do otrzymania lokalu na podstawie tzw. „listy prezydenckiej” przekazano klucze do 240 mieszkań, w tym 40 mieszkań wynajęto w ramach najmu socjalnego.

Przedłużono 730 umów najmu lokalu socjalnego. Rada Miasta Poznania przyjęła Uchwałę Nr XCI/1753/VIII/2023 zmieniającą uchwałę Nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.


Tabela 8. Stawki czynszu w mieszkaniowym zasobie komunalnym i PTBS
na 31.12.2023 r.
Stawka czynszu Kwota w zł/
m2 w zasobie
komunalnym
Kwota w zł/m2
w zasobie PTBS
Najniższa miesięczna stawka
czynszu w lokalach mieszkalnych  
7,40 13,92
Najwyższa miesięczna stawka
czynszu w lokalach mieszkalnych
14,90 37,75
Wysokość ustalonej stawki czynszu
lokalu wynajmowanego w ramach
najmu socjalnego
2,45 x
Źródło: UMP, PTBS

W 2023 r. 31 najemcom lokali komunalnych przyznano obniżkę czynszu.

Na koniec 2023 r. kwota zaległości w opłatach za komunalne lokale mieszkalne, wynajmowane przez 4932 gospodarstwa domowe, wyniosła 73,8 mln zł. Dłużnicy mieli możliwość wnioskowania o rozłożenie zadłużenia na raty (zawarto 800 porozumień ratalnych), a także odpracowania zadłużenia w ramach programu pn. „Gospodarz Domu” (87 osób odpracowujących zadłużenie). Wobec 58 uporczywych dłużników uruchomiono sądową procedurę eksmisyjną.

W 2023 r. w ramach pomocy mieszkaniowej wypłacono m.in.:

  • 45,8 tys. ustawowych dodatków mieszkaniowych w kwocie 19,1 mln zł (dla 7632 gospodarstw domowych);
  • 26,2 tys. ryczałtów na zakup opału w kwocie 1,6 mln zł;
  • 5,9 tys. zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 90,6 tys. zł;
  • 849 refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwo gazowe jako główne źródło ogrzewania, w kwocie 177,6 tys. zł.

Osobom, wobec których zapadły wyroki eksmisyjne z lokali stanowiących własność prywatną, wskazano do zasiedlenia 207 lokali socjalnych i 65 tymczasowych pomieszczeń. Z tytułu niedostarczenia 231 lokali socjalnych Miasto Poznań w 2023 r. wypłaciło odszkodowania w kwocie 5,1 mln zł.

Działania podejmowane przez Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Poznania ds. Ochrony Praw Lokatorów i Projektów Mieszkaniowych obejmowały m.in.: udzielanie pomocy lokatorom w dochodzeniu swoich praw wynikających z umowy najmu lokalu, uczestniczenie w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy najemcami lokali a wynajmującymi, podejmowanie uzasadnionych interwencji w obronie praw lokatorów, rozpatrywanie i analizowanie spraw związanych m.in. z: podwyżkami czynszu za najem lokalu, procedurą eksmisyjną, a także działania edukacyjne.