Struktura gruntów według stanu własności w 2022 r.
Rodzaj własności Powierzchnia w ha Udział % w ogólnej powierzchni miasta
Skarb Państwa, spółek SP i innych państwowych osób prawnych  6364 24,3
Miasto Poznań, spółki i inne osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego  9631 36,8
Osoby fizyczne 7704 29,4
Pozostałe: spółki prawa handlowego, spółdzielnie, Kościoły i związki wyznaniowe, inne 2492 9,5
Grunty Poznania według rodzaju użytkowania 
Grunty rolne 8153 31,1
Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 4101 15,7
Grunty zabudowane 12270 46,9
Grunty pod wodami 739 2,8
Tereny rożne 928 3,5

 

Powierzchnia miasta ogółem

26191 100,0