Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 48,6 48,4 99,6
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3
BZT5 3,2 3,3 103,1
zawiesina 4,4 4,6 104,5
Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 (najnowsze dostępne dane)
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,3 4,2 125,1
ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 1,6 1,5 92,6
ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi 1,7 2,6 156,9
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi w t/rok
BZT5 5,5 5,6 101,8
ChZT 44,0 35,4 80,5
zawiesina ogólna 16,6 10,5 63,1
suma jonów chlorków i siarczanów 567,4 578,4 101,9
azot ogólny 3,1 1,4 45,4
fosfor ogólny 0,3 0,1 23,6
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków w tys. t 2,6 3,0 115,7
Emisje zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem w t/rok, w tym: 95 130 136,8
ze spalania paliw 37 65 175,7
Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem w tys. t/rok, z tego: 1709 1886,0 110,4
dwutlenek węgla 1703 1882 110,5
bez dwutlenku węgla, w tym: 5,5 4,0 72,4
dwutlenek siarki 1,0 1,1 110,8
tlenki azotu 1,8 1,8 100,2
tlenek węgla 0,4 0,6 135,5
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji w %
pyłowe 99,9 99,9 x
gazowe 55,8 63,4 x
Odpady przemysłowe
Odpady wytworzone ogółem w tys. t/rok, w tym: 304,7 281,4 92,4
przekazane innym odbiorcom 303,9 280,4 92,3
magazynowane czasowo 0,8 0,9 112,5
Wyszczególnienie 2021 2022 2021=100
Odpady komunalne
Powierzchnia składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie w ha 56,8 56,8 100,0
Wypełnienie składowiska w % 88,9 90,6 x
Ilość odpadów stałych przyjętych na składowisko w tys. t/rok 14,6 16,0 109,6
 Tereny zieleni
Liczba parków 52 49 94,2
Powierzchnia parków w ha 361 347 96,2
Liczba zieleńców 123 119 96,7
Powierzchnia zieleńców w ha 78 73 93,7
Powierzchnia trawników w ha 288 272 94,3
Liczba rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 85 85 100,0
Liczba działek w ROD w tys. 17,8 17,8 100,0
Powierzchnia ROD w ha 751,1 751,1 100,0
Liczba cmentarzy 22 22 100,0
Powierzchnia cmentarzy w ha 252 252 100,0
 Powierzchnia lasów komunalnych w ha 2 602 2 599 99,9
Liczba zwiedzających ogrody zoologiczne w tys. 460 477 103,7
Powierzchnia ogrodów zoologicznych w ha 120,7 120,7 100,0
Liczba zwierząt w ogrodach zoologicznych 2 349 2 488 105,9
Liczba zwiedzających Palmiarnię Poznańską w tys. 144,6 253,8 175,5
Cmentarze komunalne
Liczba miejsc grzebalnych w tys. 130,6 131,5 100,7
Liczba pochowanych zmarłych 4 480 4 151 92,7
Liczba miejsc do wykorzystania 4 099 4 837 118,0
źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu