W 2022 r. kontynuowano wdrażanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia składanie wniosków o środki unijne. Największym projektem realizowanym w ramach GPR jest Program Centrum (etap I i II) o wartości 434 mln zł (w tym dofinansowanie unijne wynosi 118 mln zł).

W ramach etapu I w 2022 r. trwała rozbudowa ul. Święty Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego, wraz z przebudową fragmentu Al. Marcinkowskiego, a także kontynuowana była rozbudowa fragmentu ulicy Święty Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej. Dodatkowo rozpoczęto rozbudowę drogi wzdłuż pl. Wolności i przebudowę ul. 27 Grudnia, ul. Kantaka oraz ul. Gwarnej. Oprócz prac drogowych i związanych z torowiskami tramwajowymi, realizowano także prace na sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, a także realizowano nasadzenia drzew i krzewów.

Dla etapu II trwała procedura aneksowania umowy o Dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w związku z fazowaniem projektu. Faza I obejmować będzie odcinek ul. Ratajczaka od ul. 27 Grudnia do skrzyżowania z ul. Święty Marcin. Natomiast Faza II będzie obejmowała ul. Ratajczaka od ul. Święty Marcin do skrzyżowania Matyi/Wierzbięcice i zostanie rozliczona do 2027 r. (w perspektywie finansowej na lata 2021–2027). W 2022 r. rozpoczęto realizację przebudowy ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Święty Marcin oraz skrzyżowania ul. Święty Marcin i Ratajczaka.

W 2022 r. zakończono:

 • rewitalizację pl. Kolegiackiego – prowadzono m.in.: montaż okładzin kamiennych cokołów ekspozycji i fontanny, montaż siedzisk, koszy, oświetlenia LED, a także nasadzenia zieleni; wykonano prace techniczne, m.in. instalacje elektryczne oraz montaż urządzeń fontanny; dodatkowo wykonano element rzeźbiarski Zegara Historii oraz zamontowano obelisk; wykonano prace, które umożliwiły oglądanie ekspozycji reliktów archeologicznych; celem projektu było ożywienie społeczne, kulturalne i gospodarcze tej części miasta, poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej; pl. Kolegiacki po zakończeniu przebudowy stał się placem publicznym i strefą ruchu pieszego – zniknęły bariery, które dzieliły tę przestrzeń na kilka części; wartość projektu to 47 mln zł;
Plac Kolegiacki – nowa przestrzeń z wyjątkową historią

Grupa ludzi zgromadzona wokół Zegara Historii na placu Kolegiackim

Źródło: UMP
 • przebudowę rynku Łazarskiego – roboty obejmowały odnowienie infrastruktury podziemnej, infrastruktury drogowej, ułożenie nawierzchni placu i skweru (w tym terenu rekreacyjnego oraz schodów pomiędzy targowiskiem i skwerem), nasadzenia zieleni; wykonano zadaszenie targowiska oraz elementy jego wyposażenia, a także wyposażenie przestrzeni w małą architekturę, oświetlenie, fontannę; celem projektu była rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej osiedla Święty Łazarz oraz przebudowa układu drogowego wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego – w rezultacie powstał reprezentacyjny plac miejski z funkcją handlową, otoczony miejską zabudową pierzejową, na którym przestrzeń publiczna może elastycznie dostosowywać się do potrzeb organizacji imprez artystycznych/kulturalnych oraz stanowić przestrzeń codziennej rekreacji dla mieszkańców; wartość projektu wyniosła 47,4 mln zł; rynek Łazarski otrzymał w 2022 r. nagrodę za Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną przyznaną przez Towarzystwo Urbanistów Polskich.
Rynek Łazarski najlepiej zrewitalizowaną miejską przestrzenią publiczną w Polsce

widok na rynek Łazarski i otaczającą go roślinność

Źródło: UMP

Kontynuowano rewaloryzację płyty Starego Rynku wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury. W 2022 r. zakończono projektowanie płyty Starego Rynku i uliczek przyległych, prowadzono wymianę sieci podziemnych i montaż zbiorników retencyjnych, prace budowlane w budynku Galerii Miejskiej Arsenał.

Pracom budowlanym towarzyszyły badania archeologiczne. W listopadzie zorganizowano kolejne spotkanie konsultacyjno-informacyjne z właścicielami sąsiadujących z Rynkiem nieruchomości oraz z przedstawicielami branży restauracyjnej, hotelarskiej i turystycznej. Planowane zakończenie projektu to koniec 2023 r.

26 maja wydane zostało pozwolenie na budowę i tego dnia rozpoczął się proces formalnego przekazania placu budowy

26 maja wydane zostało pozwolenie na budowę i tego dnia rozpoczął się proces formalnego przekazania placu budowy

Źródło: UMP

W ramach działań rewitalizacyjnych realizowane były także działania związane z rozwojem zieleni miejskiej, m.in.:

 • program tworzenia lokalnych skwerów z elementami małej retencji w śródmieściu pn. „Zasadzka na Fyrtle”, realizowany na zaniedbanych i zdegradowanych terenach, które po przeprowadzonej rewaloryzacji mają służyć mieszkańcom, tworząc miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku; w 2022 r. działaniami zostały objęte tereny: w obrębie ul. Łukaszewicza i ul. Dmowskiego, przy ul. Jeżyckiej, ul. Świętego Wawrzyńca oraz przy ul. Norwida;
 • zakładanie parków kieszonkowych w gęstej zabudowie miasta – utworzone zostały parki kieszonkowe na Wildzie oraz na Jeżycach;
 • nowe nasadzenia drzew w centrum miasta w ramach prac rewitalizacyjnych z akcją odbrukowania śródmiejskich ulic znajdujących się w ścisłej zabudowie i w przestrzeni nieużytkowanej przez uczestników ruchu, z przeznaczeniem pod zieleń; w 2022 r. nowe drzewa pojawiły się m.in. na ul. Długiej, Karwowskiego i Głównej.

W celu polepszenia jakości przestrzeni publicznej realizowano m.in. także następujące przedsięwzięcia:

 • akcja choinkowa – akcją przekazania 400 świątecznych drzewek ozdobionych lampkami i gwiazdką z logotypem Poznania objęto ulice w Śródmieściu; choinki ozdobiły także pl. Kolegiacki, pl. Bernardyński oraz rynek Łazarski i Jeżycki w ramach jarmarków świątecznych;
Poznań udekorowany choinkami

choinka udekorowana niebieską gwiazdką (symbolem Miasta Poznań) oraz światełkami

Źródło: UMP
 • iluminacje świąteczne – ze względu na wysokie koszty energii, wystąpiła konieczność ograniczenia zakresu i czasu ekspozycji iluminacji świątecznych, w związku z tym iluminacje oświetliły tylko Betlejem Poznańskie odbywające się na pl. Wolności, pl. Kolegiackim oraz rynku Łazarskim; choinki zamontowano na poznańskich rynkach handlowych (Bernardyńskim, Jeżyckim, Wildeckim oraz Wielkopolskim), natomiast iluminacje nasłupowe pojawiły się na ul. Święty Marcin, a element iluminacji świątecznej na skwerze przy ul. Głównej;
 • program pn. „Przyjazne podwórko” obejmujący zagospodarowanie podwórek komunalnych; zagospodarowano 6 podwórek przy ul.: Królowej Jadwigi, Przybyszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Kosińskiego/Prądzyńskiego, Garbary/Grobla oraz 3 Maja.

W 2022 r. Miasto podejmowało działania obejmujące integrację i aktywizację społeczną wokół procesu rewitalizacji, m.in. zorganizowano:

 • „Odmień swoje podwórko” – akcja, której celem była aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie ich najbliższych przestrzeni; w ramach 13. edycji programu, do udziału w przedsięwzięciu zakwalifikowanych zostało 7 podwórek zlokalizowanych przy: ul. Konarskiego, ul. Ratajczaka, ul. Mielżyńskiego, pl. Cyryla Ratajskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Wawrzyniaka oraz ul. Rynek Łazarski;
 • „Lato na Madalinie 2022” – od czerwca do września (przez 63 dni), w dawnej zajezdni tramwajowej na Wildzie przy ul. Madalińskiego odbywał się cykl weekendowych imprez kulturalnych, sportowych i społecznych;
 • „Betlejem Poznańskie” – w ramach którego zorganizowano w przestrzeni rynku Łazarskiego oraz pl. Kolegiackiego wydarzenia dla mieszkańców, w tym m.in. coroczną akcję Zamigaj kolędę „Cicha noc”, sesję zdjęciową z „Tęczowymi Seniorkami”, artystyczne podwieczorki czwartkowe, spektakle, koncerty, warsztaty;
Betlejem Poznańskie na pl. Wolności

widok z lotu ptaka na rozświetlone lampkami nocne Betlejem Poznańskie na pl. Wolności

Źródło: UMP
 • „Łazarskie Lato 2022” – w lipcu i sierpniu odbył się cykl wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowo-rekreacyjnym w tymczasowej strefie letniej zorganizowanej w zrewitalizowanej przestrzeni rynku Łazarskiego i skweru im. Kazimierza Nowaka; w ramach „Łazarskiego Lata” odbywały się m.in. koncerty, przedstawienia, animacje i pokazy artystyczne, potańcówki oraz warsztaty tematyczne;
 • VII Jarmark Świąteczny na Wildzie – w ramach lokalnego jarmarku świątecznego, który odbył się na pl. Marii Skłodowskiej-Curie, zorganizowano występy teatralne dla dzieci, koncerty (w tym lokalnych chórów) i pokazy ognia; w ramach Jarmarku można było zakupić wyroby lokalnych rękodzielników i wystawców oraz wildeckiej gastronomii;
 • „Rynek Jeżyckich Rozmaitości” – w grudniu odbył się jarmark świąteczny na rynku Jeżyckim; w wydarzeniu wzięło udział 80 wystawców, w tym 18 lokalnych restauratorów oraz miały miejsce 3 koncerty, teatr i warsztaty dla dzieci, pokaz ogniowy i animacje;
 • Fyrtel Garbary „Dzień gier planszowych na Bernardynach” i „Ocieplamy Garbary” – odbyły się działania społeczne i kulturalne integrujące społeczność Fyrtla Garbary, w tym turniej oraz warsztaty z gier planszowych dla śródmiejskich szkół podstawowych i średnich, koncert i spektakl teatralny dla młodszych dzieci, cykl warsztatów okołoświątecznych zakończony festynem i kiermaszem świątecznym na pl. Bernardyńskim;
 • X Dni Twierdzy Poznań, w ramach których udostępniono do zwiedzania forty, schrony i atrakcje związane z historią Poznania; w programie 10. edycji znalazło się ponad 30 propozycji; udostępniono także zwiedzającym pomieszczenia Kaponiery Kolejowej;
 • debaty publiczne o mieście, m.in. VI Forum Rozwoju Miast;
 • inne stałe wydarzenia kulturalne na terenie Śródmieścia, np.: Festiwal Rzeźby Lodowej, przechadzki z cyklu „Kino, kawiarnia i spacer”, „Majówka na Bernardynach”, wigilie, Targ Śródecki, „Złota Niedziela” na rynku Łazarskim, Piknik na pl. Kolegiackim; Dni Świętomarcińskie, Jarmark Świąteczny, Dni Łazarza.

Miasto kontynuowało działania w ramach współpracy międzysektorowej na Łazarzu, realizując projekt Inkubatora Kultury Pireus – prowadzono liczne działania z zakresu rozwijania działalności kulturalnej, gospodarczej oraz partycypacji społecznej.

W centrum miasta sukcesywnie wprowadzane były zmiany w zakresie rozwiązań transportowych, w tym wyłączenia sygnalizacji świetlnych, które sprzyjają optymalizacji ruchu oraz bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów i uruchamiane były nowe odcinki dróg rowerowych czy przystanki wiedeńskie. Miasto Poznań finansowało system Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM), który w 2022 r. obejmował łącznie 186 stacji z 1,8 tys. rowerów. W mieście funkcjonowały 4 parkingi P&R, których celem było zachęcenie do poruszania się transportem publicznym oraz zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do Śródmieścia. Poznański system P&R oferował łącznie 337 miejsc postojowych. Miasto zachęcało prywatne firmy do uruchomienia ekologicznej usługi
car-sharingu.