W 2022 r. liczba osób poszukujących zatrudnienia zmniejszyła się z 5,5 tys. osób
do 3,6 tys. osób, co oznacza, że wskaźnik bezrobocia obniżył się z 1,6% do poziomu 1,0%.

W ciągu roku w Poznaniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 2,1 tys. osób, czyli o 37%, w tym samym czasie liczba dostępnych ofert pracy zmniejszyła się o 1/4.

W 2022 r. 10,3 tys. osób zostało wykreślonych z ewidencji PUP w Poznaniu, w tym 4,7 tys. osób podjęło pracę, 1 tys. osób. rozpoczęło staż lub szkolenie zawodowe, 0,3 tys. osób podjęło własną działalność gospodarczą.

Na koniec 2022 r. 31% osób bezrobotnych posiadało wykształcenie wyższe, a 23% co najwyżej wykształcenie gimnazjalne/podstawowe.

Ponad połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, połowa osób zarejestrowanych w PUP w Poznaniu była w wieku najwyższej aktywności zawodowej (25–44 lat), w tym 23% w wieku 25–34 lat.

Stopa bezrobocia w Poznaniu

Wykres kolumnowy przedstawia procent osób bezrobotnych w Poznaniu w latach 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2021, 2022

Źródło: GUS

Wykres do pobrania w xls

Na koniec 2022 r. pracy w Poznaniu poszukiwało 339 osób z niepełnosprawnościami oraz 83 cudzoziemców. Na koniec roku PUP w Poznaniu dysponował 710 propozycjami pracy w Poznaniu, czyli na 1 ofertę przypadało 5 osób poszukujących zatrudnienia.

Uprawnienia do pobierania zasiłku posiadała co szósta osoba bez pracy, a 42% zarejestrowanych zaliczanych było do kategorii długotrwale bezrobotnych.

PUP w Poznaniu realizował wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.:

 • kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestników szkoleń prowadzonych przez poznański PUP wyniosła 1,1 tys. osób;
 • stypendia szkoleniowe, stażowe – pomoc w postaci stypendium szkoleniowego otrzymało 769 osób, a stypendia stażowe – 446 osób;
 • poradnictwo zawodowe – 1 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, a 2,7 tys. osób – z indywidualnych informacji zawodowych; z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,1 tys. osób (dotyczy aglomeracji poznańskiej);
 • jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej – otrzymało je 347 osób;
  prace interwencyjne oraz roboty publiczne – organizowano zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych dla 131 osób oraz robót publicznych (w oparciu o umowy z Urzędem Miejskim w Kostrzynie) dla 2 osób;
 • refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – skorzystało z nich 40 osób (dotyczy aglomeracji poznańskiej);
 • zwrot kosztów dojazdu do pracodawców – 255 osób z aglomeracji poznańskiej;
 • refundacja świadczeń dla uczestników Centrów Integracji Społecznej – udzielono jej 357 osobom (dotyczy aglomeracji poznańskiej);
 • pośrednictwo pracy – udzielano pomocy w poszukiwaniu pracy, również za granicą, za pośrednictwem systemu wsparcia europejskich służb zatrudnienia, w ramach sieci EURES, w zakresie przekazywania informacji o ofertach zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG); prowadzono działania informacyjne dotyczące ofert pracy za granicą, warunków życia i pracy w państwach UE/EOG.

Projekty na rzecz zatrudnienia realizowane przez PUP w Poznaniu, w tym finansowane ze środków UE, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak:

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja V);
 • „Nowe spojrzenie – nowe możliwości. Moja firma – twoje zatrudnienie” – projekt pilotażowy;
 • „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim” (edycja V);
 • „Stop! Młodzież bez pracy”.

W ramach wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy poszukujących pracy w Poznaniu PUP w Poznaniu podjął działania wspierające tę grupę na lokalnym rynku pracy, m.in. uruchomiono punkty informacyjne, infolinię w języku ukraińskim, szybką ścieżkę do zgłaszania ofert pracy z maksymalnym uproszczeniem formalności, a także organizowano webinaria dla pracodawców.