W 2022 r. kontynuowane były prace nad projektem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP).

Prace były prowadzone przy udziale mieszkańców, którzy mogli uczestniczyć w dwóch częściach II konsultacji społecznych, które obejmowały cykl debat eksperckich i społecznych i opiniowanie projektu Studium. Od 6 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r. projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. Studium wraz ze wszystkimi materiałami informacyjnymi oraz prezentacjami multimedialnymi jest dostępne na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (zakładka „Zmieniamy Studium”).

Ustalenia nowego projektu opierają się na 6 głównych filarach rozwoju miasta:

  • miasto zielono-błękitnej sieci – odpowiada na zmiany klimatu, łączy formy ochrony przyrody i wzbogaca system retencji wody; projektowane przepisy nowego studium zachowują i rozwijają wyraźnie ukształtowaną strukturę przyrodniczą, opartą na klinowo-pierścieniowym systemie miasta, obejmując ochroną osiedlowe tereny zieleni o powierzchni powyżej 5 tys. m2; nowe studium zakłada zwiększenie dostępności do terenów zieleni, które są miejscami rekreacji i wypoczynku mieszkańców;
  • miasto jako mozaika funkcji – zakłada wielofunkcyjność przestrzeni; nowe studium uwzględnia wzbogacanie terenów zabudowy mieszkaniowej o zieleń i tworzenie lokalnych centrów usługowych, w tym również o charakterze metropolitalnym i wyróżniających Poznań w skali kraju oraz wpływających na rozwój miasta i gwarantujących miejsca pracy;
    miasto dogodnego transportu – określony w nowym studium model realizuje ideę miasta dogodnego transportu, wyznaczając podstawowy system dróg, oparty o ramy komunikacyjne: nowe trasy tramwajowe, dworce kolejowe, przystanki transportu miejskiego oraz podmiejskiego, parkingi P&R, co wzmocni konkurencyjność transportu zbiorowego;
  • miasto krótkich odległości – w którym przyjęto zaspokajanie codziennych potrzeb mieszkańców w bliskim otoczeniu, bez konieczności przemieszczania się samochodem; w nowym studium wskazano dla każdego osiedla zwartą przestrzeń w formie targowisk, samodzielnej zabudowy usługowej bądź lokali usługowych usytuowanych w parterach budynków mieszkalnych; tereny te zostaną urozmaicone przestrzenią ogólnodostępną taką, jak place, zieleńce, parki kieszonkowe;
  • miasto synergii – to przestrzeń, gdzie są prowadzone wspólne działania rozwojowe podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych; miasto synergii to także miasto włączające mieszkańców w proces uczestniczenia w podejmowaniu decyzji planistycznych, w którym system konsultacji społecznych umożliwia współpracę wielu uczestników procesu zmian w przestrzeni;
  • „Powrót do miasta” – polityka przestrzenna zapisana w nowym studium zakłada reurbanizację i wzmacnianie procesów odnowy i rewitalizacji; priorytetem jest wykorzystanie terenów zurbanizowanych i zagospodarowanych; projekt nowego studium, zachowując zwartość przestrzenną miasta, wskazuje zróżnicowane tereny mieszkaniowe, tworząc ofertę dla różnych grup odbiorców, a także definiuje obszary, dla których opracowane zostaną koncepcje urbanistyczne, kreujące osiedla bogate w zieleń, wyposażone w niezbędną infrastrukturę.