Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100
Rada Miasta Poznania
Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100
kobiet 14 14 100
mężczyzn 20 20 100
Radni wg wieku      
25-29 lat 4 2 50
30-39 lat 12 13 108,3
40-59 lat 14 15 107,1
60 lat i więcej 4 4 100
Decyzje administracyjne 
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 485,6 427,1 88
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych  293,7 241,6 82,3
Wydział Finansowy 171,6 167,9 97,8
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 8,8 8,2 93,2
Wydział Urbanistyki i Architektury 7,2 4,9 68,1
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez miejskie jednostki organizacyjne ogółem w tys., w tym przez: 184 137,7 74,8
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 83 81,8 98,6
Poznańskie Centrum Świadczeń 91,2 44,3 48,6
Zatrudnienie i komputeryzacja w Urzędzie Miasta Poznania
Liczba pracowników administracyjnych ogółem, w tym z wykształceniem: 1 786 1 815 101,6
wyższym 1 567 1 601 102,2
Miejskie jednostki organizacyjne (mjo) 
Liczba mjo ogółem, z tego: 313 308 98,4
jednostek budżetowych (bez UMP) 286 281 98,3
zakładów budżetowych 4 4 100
instytucji kultury  15 15 100
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 4 4 100
jednostek administracji zespolonej 4 4 100
źródło: UMP