Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100
Dochody
Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 359 4 989 114,5
dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 557 1 732 111,2
udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 358 1 525 123,3
PIT 1 195    
CIT 163    
podatki i opłaty lokalne, w tym: 738 843 114,2
jednostek budżetowych  469 534 113,9
środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej  74 121 163,5
pozostałe dochody 163 235 114,2
Wydatki
Wydatki ogółem w mln zł, z tego: 4 377 4 929 112,6
bieżące 3 690 3 960 107,3
inwestycyjne 687 969 141
Wynik budżetu w mln zł deficyt 18 nadwyżka 60  
źródło: UMP