Miasto Poznań prowadzi działania mające na celu stałe podnoszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy.

Inwestycje w placówkach pomocy społecznej

Miasto Poznań systematycznie modernizuje oraz standaryzuje miejskie placówki pomocy społecznej. W ramach zadań przeprowadzonych w 2018 r., za kwotę 9,5 mln zł, zrealizowano m. in.: 

 • inwestycje w Zespole Dziennych Domów Pomocy obejmujące m.in.: remont kawiarenki i pomieszczenia biurowego w Filii nr 1, modernizację łazienek w Filii nr 3,
 • remonty i zakupy w domach pomocy społecznej: DPS przy ul. Konarskiego – zakup wózka do przewozu zwłok, DPS przy ul. Ugory – aktualizacja kosztorysu budowy windy oraz zakup samochodu 9-osobowego,
 • modernizacje w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej obejmujące m. in.: modernizację wiaty gospodarczej, wymianę instalacji wodnej i ogrzewania, zamontowanie systemu monitoringu na terenie budynku SOW, zabezpieczenie placu zabaw oraz zakupy wyposażenia,
 • dokończenie prac termomodernizacyjnych wraz ze wzmocnieniem budynku w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym,
 • zakończono budowę czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Sarmackiej (za kwotę 5,4 mln zł),
 • rozpoczęto prace budowlane związanych z budową placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Pamiątkowej oraz opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Perzyckiej,
 • zakup urządzeń gastronomicznych do Ośrodka dla Bezdomnych
 • wymiana pieca gazowego w Domu Dziecka nr 2.

Projekty rozwoju usług pomocy społecznej

1 stycznia 2018 r. została utworzona jednostka budżetowa Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania. Do zadań Centrum należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna poznańskich jednostek pomocy społecznej.

Centrum Usług Wspólnych od 1 marca 2018 r. prowadzi obsługę następujących miejskich jednostek organizacyjnych:

 • 4 domów pomocy społecznej,
 • Ośrodka dla Bezdomnych nr 1,
 • 4 zespołów żłobków,
 • Domu Dziecka nr 2 i nr 3,
 • Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”,
 • Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej,
 • Centrum Wspierania Rodziny „Swoboda”,
 • Centrum Inicjatyw Senioralnych,
 • Zespołu Dziennych Domów Pomocy,
 • Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1.

W 2018 r. trwała realizacja zadania polegającego na rozszerzaniu informacji o ofercie pomocowej Miasta przez usługę Poznań Kontakt. Celem wdrożenia usługi jest usprawnienie komunikacji z klientem MOPR poprzez zaoferowanie mieszkańcom Miasta usługi informacyjnej  w zakresie właściwości MOPR, tj.: informowanie o formach pomocy realizowanych przez jednostkę, udzielania informacji o etapie realizacji świadczeń pomocy społecznej, czy możliwość pozostawienia żądania oddzwonienia w sytuacji długiego czasu oczekiwania.

W pomieszczeniach MOPR oraz PCŚ w 2018 r. przygotowano miejsca do funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Punkty prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również upoważnieni aplikanci adwokaccy lub radcowscy.

W ramach przeciwdziałania zagrożeniom wykluczenia społecznego, u podstawy którego leży m.in. zadłużenie, powołano do życia spółdzielnię socjalną „Poznanianka”. Spółdzielnia daje możliwość odpracowania zadłużenia w opłatach za czynsz w mieszkaniach komunalnych oraz wspiera osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia bądź często wypadających z rynku pracy. W 2018 r. zatrudnienie w ramach Spółdzielni znalazło 13 osób na umowę o pracę oraz 9 na umowę-zlecenie. Zatrudnieni przez Spółdzielnię zajmują się wykonywaniem zadań na rzecz Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych. Spółdzielnia zapewnia, poza systematycznym wspieraniem w wychodzeniu z długów, także reintegrację społeczną pracowników (pomoc prawna, psychologiczna, wychodzenie z bezdomności, spotkania reintegracyjne, organizacja mieszkania wspieranego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – pracowników Spółdzielni, itp.). Spółdzielnia utrzymuje się w całości z realizowanych zleceń.

Zmniejszeniu skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym doświadczanym przez 1,5 tys. osób zamieszkujących w Poznaniu ma służyć realizacja projektuFeniks”. Projekt zakłada:

 • zwiększenie szans na podjęcie stabilnego zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami,
 • upowszechnienie aktywnej postawy wobec doświadczanych trudności życiowych,
 • zwiększenie poziomu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób pracujących,
 • wzrost aktywności społecznej osób zamieszkujących wybrane rejony Poznania.

Miasto Poznań realizuje od 2017 r. program „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” o wartości 13,4 mln zł, finansowany w ramach WRPO 2014-2020. Program ma na celu prowadzenie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do 1,1 tys. osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i osób z otoczenia, w tym do 302 opiekunów faktycznych zamieszkałych w Poznaniu.

W 2018 r. rozpoczęła się realizacja projektu “Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania”, o wartości 10,5 mln zł, finansowanego w ramach WRPO 2014-2020. Projekt ma na celu zwiększenie liczby korzystających z usług społecznych i zdrowotnych osób z zaburzeniami psychicznymi i zagrożonych ubóstwem

W celu pomocy w zapewnianiu jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które z powodu wieku, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby nie mogą jej zaspokoić we własnym zakresie od 2015 r. wdrożono dla klientów MOPR usługę dowozu posiłku do miejsca zamieszkania. Pozytywne opinie osób korzystających z tej formy pomocy pozwoliły na rozwój usługi, w konsekwencji czego w 2018 r. dostarczono potrzebującym prawie 61 tys. posiłków.

W ramach działań zmierzających do zapewnienia wszystkim uczniom równych szans na kształcenie i przeciwdziałaniu dyskryminacji w szkołach, Miasto Poznań realizuje programy pomocowe skierowane do uczniów i rodzin, w tym w postaci różnego rodzaju świadczeń finansowych. W ramach bezpośredniej pomocy materialnej dla uczniów, w 2018 r.:

 • wypłacano świadczenia w postaci zasiłku szkolnego w wysokości 500 – 620 zł 74 osobom,
 • ponad 1,5 tys. uczniów uzyskało stypendium szkolnym,
 • ponad 49,8 tys. uczniów otrzymało jednorazowe świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł,
 • 16 wniosków uczniów na wsparcie w ramach stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego zostało zaopiniowanych pozytywnie przez Miasto Poznań. 

Ponadto w 2018 r. 220 poznańskich uczniów było objętych rządowym programem „Wyprawka szkolna”. Program ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami poprzez dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych uczniom, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do szkół dla dzieci i młodzieży.