Na koniec 2021 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonowało 1026 kamer.

Zakres rozbudowy systemu monitoringu w 2021 r.

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w 2021 r. został rozbudowany o kolejne 62 kamery – w tym 26 kamer dołączono w ramach projektu Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania realizowanego przez Miasto Poznań, a 36 w ramach zadań inwestycyjnych innych jednostek i spółek z udziałem Miasta. Jednocześnie czasowo w ramach inwestycji drogowych w 2021 r. zlikwidowano 5 kamer na Wildzie oraz 9 kamer w rejonie Ronda Rataje. Oznacza to, że na koniec grudnia 2021 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonowało 1026 kamer.

Rozbudowa monitoringu miejskiego

kamera monitoringu miejskiego

arch. UMP

W ramach projektu „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania” nowe kamery zostały zainstalowane w rejonie:

 • wieży widokowej na terenie Szacht – 1 kamera stałopozycyjna;
 • Osiedla Rataje – 6 kamer: 5 stałopozycyjnych i 1 obrotowa, w lokalizacjach: ul. Wioślarska wjazd od ul. Zamenhofa, ul. Obrzyca na wysokości budynku os. Jagiellońskie 106-122, ul. Łabędzia przy budynku os. Rzeczypospolitej nr 64-70, skrzyżowanie ul. Kruczej i Orle;
 • Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie – 2 kamery: 1 obrotowa i 1 panoramiczna, na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Mogileńskiej;
 • skrzyżowania ulic Lotniczej i Dąbrowskiego – 4 kamery: 3 stałopozycyjne i 1 obrotowa;
 • Osiedla Zielony Dębiec i Osiedla Świerczewo – etap I – 5 kamer obrotowych, w lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Dolna Wilda i 28 Czerwca 1956, skrzyżowanie ulic 28 Czerwca 1956 i Kasztanowej, skrzyżowanie ulic Łozowej i Kasztanowej, skrzyżowanie ulic Opolskiej i Jesionowej, ul. Jarzębowa przy Szkole Podstawowej nr 79;
 • skrzyżowania ulic Meissnera i Arcta – 1 kamera wieloprzetwornikowa (kamera 180o – generująca 4 strumienie wizyjne);
 • pętli Górczyn oraz skrzyżowania ulic Mieszka I i Kurpińskiego – wymiana dwóch wysłużonych punktów kamerowych na łącznie 4 kamery 180o i 2 kamery obrotowe.

Pozostałe nowe kamery zostały zainstalowane w ramach zadań inwestycyjnych innych jednostek i spółek z udziałem Miasta w rejonie:

 • przystanków P&R rondo Starołęka (przy ul. Wagrowskiej);
 • przystanków P&R przy ul. Biskupińskiej;
 • przebudowanego Rynku Łazarskiego;
 • trasy tramwajowej na Naramowice, na odcinku od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic Serbskiej i Naramowickiej;
 • przebudowanych torowisk na ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

Ponadto w ramach niezbędnych prac modernizacyjnych w 2021 r. zrealizowano wymianę stanowisk operatorskich – łącznie w 5 centrach oglądu zainstalowano 14 nowych stanowisk operatorskich. Wykonano także aktualizację oprogramowania zarządzającego monitoringiem miejskim w Poznaniu – Bosch Video Management System z wersji 6.5 do wersji 11.

Środki wydatkowane na rozbudowę monitoringu w 2021 r.

Koszty przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania zrealizowanych w 2021 r. przez Miasto Poznań, w ramach projektu „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania” wyniosły 1,9 mln  zł, z czego 233 tys. zł zostało przekazane przez rady osiedli: Rataje (143 tys. zł), Warszawskie-Pomet-Maltańskie (40 tys. zł), Wola (40 tys. zł), Fabianowo-Kotowo (10 tys. zł).

Zasady lokalizacji kamer w przestrzeni miejskiej

Nowe punkty kamerowe Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania zostały zainstalowane w miejscach wytypowanych na podstawie wspólnych uzgodnień przedstawicieli Miasta Poznania, Policji, Straży Miejskiej oraz rad osiedli, które zostały uznane za szczególnie niebezpieczne z uwagi na liczbę odnotowanych w tych rejonach zdarzeń, a także wielkość społeczności, której potencjalne zagrożenie może bezpośrednio dotyczyć. Warunkiem koniecznym do podjęcia inwestycji w wytypowanym obszarze miasta było również bezpośrednie sąsiedztwo miejskiej infrastruktury teletechnicznej niezbędnej dla przesyłania obrazu z nowych punktów kamerowych do centrów oglądu.
Miasto w 2021 r. kontynuowało działania mające na celu utworzenie jednego centrum oglądu Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, między innymi zabezpieczono środki w budżecie Miasta na lata 2021-2022, przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Całość prac będzie realizowana w 2022 r.
Pozostałe kamery miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, w szczególności zainstalowane wzdłuż trasy tramwajowej Franowo i pętli Górczyn, nadzorowane są między innymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. i Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.
Obraz z kamer monitoringu wizyjnego jest archiwizowany na dedykowanych macierzach dyskowych przez okres ok. 30 dni, w celach dowodowych, na potrzeby prowadzonych przez służby postępowań karnych.

Zasady funkcjonowania i efekty monitoringu wizyjnego

Działający całodobowo system miejskiego monitoringu wizyjnego zwiększa skuteczność działań strażników miejskich i policjantów. Patrole podejmowały czynności we wskazanych miejscach, gdzie zaistniała sytuacja wymagająca natychmiastowego działania. Ponadto sama obecność kamer zmniejsza liczbę popełnianych wykroczeń i przestępstw w miejscach objętych ich zasięgiem, a zapisy obrazu, które stanowią materiał dowodowy, są pomocne podczas prowadzonych czynności wyjaśniających lub dochodzeniowych. Zaletą systemu monitoringu miejskiego jest możliwość przekazania lub opisania wybranych zdarzeń w materiałach prasowych i mediach społecznościowych, ukazujących szybkie oraz skuteczne reakcje właściwych służb na ujawnione wykroczenia czy przestępstwa.
Miejski System Monitoringu Wizyjnego obsługiwany jest przez 30 cywilnych pracowników Straży Miejskiej Miasta Poznania, wchodzących w skład Referatu Monitoringu.

Stanowiska usytuowane są w siedzibach właściwych terytorialnie komisariatów Policji:
Nowe Miasto, Wilda, Grunwald, Jeżyce, Północ oraz Stare Miasto. Kamery obsługują operatorzy pracujący w systemie całodobowym, a ich podstawowym zadaniem jest ujawnianie zdarzeń mających znamiona czynów przestępczych lub cechujących się dużą szkodliwością społeczną.
Podczas prowadzonych obserwacji operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili blisko 6 tys. zdarzeń wymagających podjęcia interwencji, zgłaszając 5,1 tys. z nich na stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Poznania, a pozostałe 0,7 tys. właściwym komisariatom Policji. Największą liczbę niepożądanych zdarzeń (2,7 tys.) odnotowano na stanowisku operatorów na Starym Mieście.

Podział liczby zdarzeń według lokalnych centrów:
Stare Miasto – 2 735;
Grunwald – 1029;
Nowe Miasto – 621;
Wilda – 576;
Północ – 465;
Jeżyce – 423.

Stanowisko monitoringu na Starym Mieście

Stanowisko monitoringu na Starym Miescie

arch. UMP

W strukturze zdarzeń dominowały sytuacje dotyczące: spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz osób nietrzeźwych (2,3 tys. zdarzeń), osób leżących w miejscach publicznych (0,9 tys. przypadków), uszkodzeń infrastruktury miejskiej (0,7 tys.), uchybień porządkowych i zaśmiecania (0,7 tys.).

Podział zdarzeń według kategorii

Kategoria

liczba zdarzeń

spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem / osoby nietrzeźwe

2 279

osoby leżące w miejscach publicznych

911

uszkodzenia infrastruktury miejskiej

701

uchybienia porządkowe i zaśmiecanie

686

parkowanie pojazdów w miejscach zabronionych

266

awarie

187

substancje psychoaktywne

162

żebractwo

126

bezdomność

107

bójki, rozboje, kradzieże

95

 zakłócanie porządku i spokoju publicznego / zgromadzenia

86

handel

65

plakatowanie i graffiti

50

kolizje drogowe

38

porzucone hulajnogi, rowery

28

dewastacje

18

inne zdarzenia

44

źródło: UMP