Ruch budowlany w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu zwiększył się ruch budowlany. W 2021 r., w porównaniu z rokiem ubiegłym, zanotowano zwiększenie liczby wydanych pozwoleń na budowę: na obiekty zdrowia o 62,5%, przemysłowe o 24.1% oraz mieszkalne o 11,5%, w tym jednorodzinne o 14,3%. Ponadto, nastąpił dynamiczny wzrost liczby zgłoszeń robót budowlanych – o 151,3%. Zwiększyła się liczba zakończonych budowli i innych obiektów – o 116,7% oraz infrastruktury drogowej – o 48,7%, sieci uzbrojenia terenu – o 6,3% i budynków […]

Read More…

Instrumenty oraz formy wspomagania i upubliczniania procesów planowania przestrzennego w Poznaniu

W 2021 r. odbyło się 16 konsultacji społecznych, dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono 32 dyskusje publiczne dla 25 projektów planów miejscowych. Wspomaganie planowania przestrzennego  W 2021 r., trwały prace nad rozwojem i aktualizacją komputerowego systemu wspomagania planowania przestrzennego pn. „Geobaza Miasta Poznania” (GMP). Wspomaganie planowania przestrzennego obejmowało: tworzenie narzędzi i procedur zwiększających efektywność i jakość pracy; gromadzenie, przetwarzanie, wizualizację danych przestrzennych; prowadzenie […]

Read More…

Określanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów Poznania

Na koniec 2021 r. plany uchwalone po 1994 r. – obowiązujące oraz oczekujące na wejście w życie – obejmowały 51,6% powierzchni miasta. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe, mpzp) są podstawowym instrumentem realizacji polityki przestrzennej gminy, określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące dla Poznania Studium zostało przyjęte Uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r. Prace w zakresie […]

Read More…

Estetyka Poznania

W 2021 r. kontynuowano procedowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.  Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta W 2021 r. Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta współpracował z podmiotami prawnymi i osobami prywatnymi – w szczególności z biurami i wydziałami Urzędu Miasta Poznania, jego jednostkami organizacyjnymi, a także z miejskimi spółkami, spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcami – realizującymi projekty, kształtujące przestrzenie […]

Read More…