W 2017 r. uchwalono 5 nowych programów sektorowych.

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ określa kierunki rozwoju miasta w jego najważniejszych obszarach funkcjonowania. Elementem realizacji jej założeń, w tym priorytetów Strategii, są programy sektorowe.

W 2017 r. uchwalono 5 nowych programów sektorowych:

 • 2 programy, opracowanie których wynika z przepisów prawa:
  • Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania
  • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r
 • 3 programy powstałe z inicjatywy społecznej:
  • Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021
  • Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania
  • Program Rowerowy Miasta Poznania na lata 2017-2022.

W 2017 r. rozpoczęły się także prace zmierzające do opracowania kolejnych dokumentów, do których należą: Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej, Polityka dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025.

Rozpoczęto także działania zmierzające do przygotowania programów rozwoju dla kultury, fortyfikacji miejskich, czy ochrony dziedzictwa (ustanowienie parku kulturowego).

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania

(Uchwała Rady Miasta Poznania nr LVI/1021/VII/2017)

Planowanie i realizacja procesu rewitalizacji w Poznaniu sięga 2005 r., kiedy z inicjatywy mieszkańców i władz lokalnych uchwalono pierwszy Miejski Program Rewitalizacji. Program posiadał 3 edycje, z których każda następna była rozwinięciem idei poprzedniej, a dotyczyły one działań podejmowanych na obszarach: Śródka, Chwaliszewo oraz części Jeżyc. W 2013 r., z inicjatywy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, został opracowany i uchwalony Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania na lata 2014-2030. Program ten był początkiem realizacji dużych zmian jakościowych wybranych obszarów miasta, głównie: Starego Rynku, pl. Kolegiackiego, ul. Święty Marcin, dawnej zajezdni przy ul. Madalińskiego, czy Rynku Łazarskiego. Kontynuacją ww. programów, umocowaną dodatkowo przepisami prawa (ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji), było opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Przygotowanie Programu poprzedziła wieloaspektowa diagnoza społeczna, gospodarcza i przestrzenna Poznania, której efektem było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania.

Najważniejszymi celami Programu są: zatrzymanie procesu depopulacji; wzmocnienie aktywności gospodarczych (szczególnie handlowo-usługowych), kulturalnych i społecznych; przywrócenie ciągłości struktur urbanistycznych i estetyki przestrzeni miejskiej oraz poprawa klimatu akustycznego i jakości powietrza. Dla realizacji założonych celów opracowano 14 planowanych przedsięwzięć, które skupiają łącznie 95 różnych projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych na obszarze obejmującym przede wszystkim Śródmieście Poznania, który pełni w strukturze miasta wiele funkcji. W związku z tym na tym obszarze kumulują się negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne, a także techniczne.

Najważniejsze planowane działania rewitalizacyjne w Poznaniu to m.in. projekty inwestycyjne dotyczące poprawy zagospodarowania znaczących przestrzeni publicznych, np. uspokojenia ruchu i rozwoju transportu zbiorowego w ulicach: Święty Marcin, 27 Grudnia i Ratajczaka (Program Centrum I i Centrum II) oraz rewaloryzacji kluczowych rynków i placów miejskich (Stary Rynek, rynki: Jeżycki i Łazarski oraz pl. Kolegiacki). Ponadto, planuje się inwestycje usprawniające transport: drogowy (budowa ul. Dolna Głogowska, przedłużenie ul. Św. Wawrzyńca, modernizacja ul. Dąbrowskiego), tramwajowy (budowa tramwaju na Naramowice, w ul. Ratajczaka, modernizacja torowisk), autobusowy (buspasy), rowerowy (główne trasy rowerowe oraz trasy łączące, Wartostrada) oraz mosty i kładki nad Wartą i pomiędzy dzielnicami. Program zakłada także kształtowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej w wymiarze organizacyjnym, np. wprowadzenie specjalnej polityki finansowej obejmującej preferencje podatkowe dla podmiotów kulturotwórczych, uporządkowanie polityki parkingowej, utworzenie parku kulturowego na Starym Mieście.

Aktywizacja przestrzeni publicznej następować będzie także poprzez zwiększenie jej dostępności i atrakcyjności dla organizacji imprez kulturalnych i sportowych oraz debat publicznych, spotkań integracyjnych, wypoczynku i rekreacji. Ważną częścią procesu rewitalizacji będzie kultura oraz dziedzictwo, wspierane zarówno w sferze inwestycji (budowa Muzeum Komunikacji Miejskiej, Centrum Szyfrów „Enigma”, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, budowa siedziby Teatru Muzycznego, zagospodarowanie XIX-wiecznych fortyfikacji), organizacji (tworzenie lokalnych centrów kultury, granty, przestrzenie dla działań kulturalnych, dofinansowanie modernizacji zabytkowych kamienic i innych obiektów zabytkowych), jak i społecznej (integracja społeczności lokalnych poprzez kulturę).

Na obszarze rewitalizacji szczególny nacisk kładzie się na poprawę warunków zamieszkania poprzez m.in. budowę budynków komunalnych, modernizację i dofinansowanie remontów zasobów mieszkaniowych, porządkowanie i estetyzację przestrzeni, w tym przestrzeni wspólnych i podwórek. Szczególne miejsce na obszarze Śródmieścia zajmuje rzeka Warta i tereny przyległe, które mają stać się ważnym miejscem wypoczynku poznaniaków i jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych miasta.

Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021

(Uchwała Rady Miasta Poznania Nr LV/1001/VII/2017)

Światowe trendy, obecna sytuacja demograficzna Poznania i prognozy, wskazują jednoznacznie na wzrastający udział seniorów w ogólnej liczbie ludności. Uznano za konieczne uwzględnienie w bieżącej polityce działań ukierunkowanych na wspieranie osób starszych. Ważne jest przy tym kontynuowanie działań już realizowanych przez Miasto oraz systematyczne wprowadzanie nowych, co zakłada Polityka Senioralna Miasta Poznania.

Wspieranie seniorów, kreowanie i dostarczanie adekwatnych usług w zakresie opieki medycznej, pomocy społecznej i sektora świadczeń, a także organizacja przestrzeni publicznej, integracja międzypokoleniowa i aktywność społeczna osób starszych stają się jednym z ważniejszych priorytetów działań Miasta.

Polityka senioralna zakłada m.in.: tworzenie warunków do rozwoju i życia najstarszego pokolenia, wzmocnienie potencjału osób starszych i wykorzystanie ich potencjału i doświadczenia, integrację międzypokoleniową i inkluzję społeczną oraz partnerstwo. Za istotne uznano kształtowanie pozytywnego wizerunku starości w świadomości społecznej oraz podejmowanie współpracy z uczelniami wyższymi, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi oraz wykorzystywanie ich potencjału przy tworzeniu i realizacji miejskich inwestycji, projektów, rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia seniorów.

Założone zmiany osiągane będą poprzez liczne działania organizacyjne oraz inwestycyjne w ramach strategicznych obszarów funkcjonowania miasta, takich jak: zwiększanie dostępności przestrzeni publicznych i budynków, rozwój przyjaznego transportu, rozwój dedykowanego seniorom mieszkalnictwa, tworzenie warunków do partycypacji społecznej i obywatelskiej najstarszych mieszkańców miasta i warunków zatrudnienia oraz rozwój i podnoszenie jakości usług publicznych, w tym ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji oraz dostępu do informacji.

Polityka Mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027

(Uchwała Rady Miasta Poznania Nr LVIII/1095/VII/2017)

Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania jest dokumentem, który w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, definiuje potrzeby oraz przedstawia cele strategiczne i kierunki działań, w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, uwzględniając różne formy inwestowania na terenie miasta Poznania. Celem polityki mieszkaniowej jest tworzenie warunków zapewniających gospodarstwom domowym możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zgodnie z własnymi preferencjami, aspiracjami i możliwościami ekonomicznymi, poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów na etapie procesu inwestycyjnego, nabywania prawa do mieszkania, a następnie podczas eksploatacji zasobu mieszkaniowego.

Miasto Poznań zamierza aktywnie przeciwdziałać trendowi negatywnych procesów migracyjnych i prowadzić politykę mieszkaniową w zakresie szerszym niż wynikający z obowiązujących ustaw dotyczących gospodarowania zasobem komunalnym, poszerzając swoje działania o aktywną politykę mieszkaniową skierowaną do osób o średnich i wyższych dochodach. Polityka adresuje określone pakiety działań do różnych grup odbiorców, sklasyfikowanych na podstawie dochodów i potrzeb. Dla osób najuboższych i o niskich dochodach zakłada działania obejmujące: pozyskiwanie lokali socjalnych poprzez wskazywanie dotychczasowym najemcom lokali w budynkach nowo wybudowanych, zagospodarowywanie pustostanów, poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego Miasta Poznania, uruchomienie programu Miejskie Biuro Najmu. Osobom o średnich dochodach dedykuje mieszkania pozostające w zasobie PTBS, proponuje współpracę z BGK Nieruchomości SA w celu realizacji programu „Mieszkanie Plus”. Ponadto Miasto ustanawia instrumenty skierowane do osób o wyższych dochodach obejmujące  sprzedaż miejskich działek pod budownictwo jednorodzinne oraz prowadzenie aktywnej polityki przestrzennej.

Program Rowerowy Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do 2025 r.

(Uchwała Rady Miasta Poznania Nr XLVIII/843/VII/2017)

Program jest odpowiedzią na wzrost zainteresowania ruchem rowerowym wśród mieszkańców Poznania oraz światowe trendy w dążeniu do rozwoju ekologicznych form przemieszczania się. Celem Programu jest osiągnięcie poziomu 12% udziału ruchu rowerowego w miejskim transporcie do 2025 r. Program zakłada zapewnienie możliwości bezpiecznego i wygodnego poruszania się rowerem poprzez realizację spójnej sieci głównych tras rowerowych oraz doprowadzenie do spadku bezwzględnej liczby zdarzeń z udziałem rowerzystów i wyeliminowaniu śmiertelnych ofiar wypadków wśród rowerzystów.

W wyniku przeprowadzonych badań i diagnoz, wskazano na potrzebę utworzenia spójnego szkieletu głównych tras rowerowych o najwyższym standardzie wraz z najważniejszymi łącznikami doprowadzającymi istotne strumienie ruchu rowerowego. Program zakłada budowę łącznie 151,33 km tras rowerowych, w tym: tras radialnych (6 tras głównych, wylotowych o łącznej długości 97,39 km), tras „ringów” (2 trasy obwodowe o łącznej długości 24,34 km), ciągu pieszo-rowerowego Wartostrada (2 trasy o łącznej długości 13,6 km) oraz uzupełniających łączników (19 tras o łącznej długości 15,68 km). W celu osiągnięcia założeń Programu, planuje się m.in.: wprowadzenie stref ruchu uspokojonego na obszarach zamieszkania, organizację rowerowego systemu parkingowego (parkingi ogólnodostępne, parkingi w miejscach zamieszkania, parkingi zapewniające integrację z transportem zbiorowym) oraz udostępnianie ulic jednokierunkowych dla ruchu rowerowego “pod prąd” (jako kontrapasy oraz kontraruch).

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

(Uchwała Rady Miasta Poznania Nr LIV/978/VII/2017)

Podstawowym celem Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Poznania, umożliwiająca im funkcjonowanie w warunkach zrównoważonego rozwoju o wysokiej jakości środowiska i istotnych walorach przyrodniczych będących podstawą rozwoju gospodarczego Miasta. Program obejmuje liczne działania i realizację dużych inwestycji zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców Poznania poprzez m.in.: poprawę jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, racjonalne gospodarowanie wodami, gospodarkę odpadami, ochronę zasobów przyrodniczych wraz z powiększaniem zasobów przyrodniczych poddanych ochronie prawnej, edukację ekologiczną, wdrażanie innowacji na rzecz ochrony środowiska, sukcesywne usuwanie azbestu z terenu miasta, działania wspomagające program ochrony ptaków w mieście, wzbogacenie i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych, rekultywacja terenów zdegradowanych. Program zawiera wykaz dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz mniejszych, których celem jest przede wszystkim budowanie świadomości ekologicznej.