W ramach „Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” Miasto Poznań wspierało finansowo i organizacyjnie działalność organizacji pozarządowych (NGOs) w zakresie zadań publicznych mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców. W 2023 r. aktywnie działało blisko 4 tys. NGOs-ów (portal ngo.pl).

W 2023 r. łączna kwota dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta w ramach „Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego” wyniosła 159 mln zł.

Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe obejmowały różne sfery pożytku publicznego. Najwięcej środków przeznaczono na: pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Najmniej środków przeznaczono na: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Tabela 24. Dotacje celowe udzielone w 2023 r. w ramach „Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego”
Nazwa sfery pożytku publicznego  Wykonanie
za 2023 r. w zł
% wykonania
planu
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 83 620 670,00 98,9
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   21 084 248,70 99,6
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  17 098 631,90 98,6
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego   12 433 896,97 99,5
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej   6 722 841,11 99,6
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   5 215 764,77 93,7
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   4 218 398,56 99,3
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych   2 301 818,00 99,6
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
2 234 785,14 100,0
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka
1 332 837,47 99,1
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej
społeczeństwa
704 220,00 100,0
Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji
637 674,55  98,1
Działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1–32a
400 000,00 100,0
Promocja i organizacja wolontariatu   310 000,00 100,0
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie  
242 356,20 83,6
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  110 000,00 100,0
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży   90 000,00 100,0
Turystyka i krajoznawstwo   70 000,00 100,0
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
59 036,99 98,4
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości   47 960,00 99,9
Razem   158 935 140,36 98,9
Źródło: UMP

W 2023 r. działała Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP) VII kadencji (2022–2025) będąca organem konsultacyjnym i doradczym Prezydenta Miasta Poznania. Większość jej członków stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych (11 osób). W 2023 r. odbyło się 6 posiedzeń i 3 spotkania PRDPP, podczas których podjęto 12 uchwał.

W 2023 r. przy Urzędzie Miasta Poznania funkcjonowało 6 Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO) przy: Wydziale Kultury, Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziale Oświaty, Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Wydziale Klimatu i Środowiska, Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej. Celem prac KDO jest stworzenie warunków do efektywniejszego współdziałania organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej. Działalność KDO miała charakter inicjatywno-doradczo-opiniujący, w tym opiniowano dokumenty prawne przygotowywane przez Miasto. Obejmowała także współpracę z Poznańską Radą Działalności Pożytku Publicznego. W pracach KDO uczestniczyło 144 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Działalność organizacji pozarządowych była także wspierana przez Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (PCWOPiW) prowadzone przez dwie organizacje: Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” oraz Fundację NIWA Edukacji i Rozwoju. Działania Centrum skupiały się na wspieraniu procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych, wzmacnianiu potencjału NGOs-ów funkcjonujących w Poznaniu oraz zwiększeniu zakresu współpracy pomiędzy organizacjami, w tym m.in.: zapewnieniu miejsca do pracy i spotkań, organizacji spotkań doradczych, szkoleń i porad, inicjatywach sieciujących oraz wsparciu akcji wolontariatu i działań charytatywnych. W 2023 r. mikrodotacje (w łącznej kwocie 35 tys. zł) uzyskało 8 projektów. Wsparciem merytorycznym objęto ponad 40 organizacji pozarządowych. W ramach procesu inkubacji – powstało 6 nowych NGOs-ów.

Ważnym wydarzeniem dla poznańskiego środowiska organizacji pozarządowych był Poznański Targ Dobra 2023, zorganizowany przez Miasto Poznań wspólnie z ponad 100 poznańskimi NGOs-ami. Podczas 13. edycji Dnia Organizacji Pozarządowych promowano ich działalność, a także ideę wolontariatu, zorganizowano kiermasz społeczny promujący zakupy rzeczy i usług podmiotów społecznie zaangażowanych (spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej).

Poznański Targ Dobra 2023

Poznański Targ Dobra 2023

Źródło: UMP

Podczas Poznańskiego Targu Dobra odbył się finał 8. edycji konkursu pn. „Inicjatory 2022”. Ideą konkursu było uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych organizowanych na rzecz Miasta i promowanie działań obywatelskich skierowanych do społeczności lokalnych. Nominowane mogły być poznańskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne i inne podmioty, które realizowały inicjatywy obywatelskie w ramach nieodpłatnych działań społecznych lub społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Inicjator Roku – Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju za inicjatywę: „Stowarzyszenie Centrum PISOP i Fundacja Niwa dla Ukrainy”;
 • Inicjator Wspierający – Fundacja Ochrony Praw Zwierząt Kejtersi, za inicjatywę: „Kejterski patrol – pomoc zwierzętom właścicielskim z Ukrainy”;
 • Inicjator Aktywizujący – mieszkańcy osiedla przy wsparciu CIL Strzeszyn – „Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci” oraz Stowarzyszenie MiastoHolizm, za inicjatywę: „Mobilny Instytut Kultury na Strzeszynie (Kontener na Strzeszynie)”;
 • Inicjator Nowatorski – Stowarzyszenie Farma Miejska, za inicjatywę „Poznańska
  Farma Miejska”;
 • Inicjator Mieszkańców im. Andrzeja Białasa – nagroda przyznawana przez mieszkańców Poznania: Fundacja Ratuj Ryby za inicjatywę „Powrót Dinozaura do Warty. Międzynarodowa Restytucja Jesiotra, zarybienie i śledzenie z udziałem NGO z Poznania”.
Uroczysta gala „Inicjatory 2022”

inicjatory 2022

Źródło: UMP (fot. Roman Szymański)

W 2023 r. odbyła się 23. edycja konkursu pn. „Poznański Wolontariusz Roku”. Do konkursu zgłoszono blisko 80 kandydatur osób, organizacji i grup nieformalnych, które rywalizowały w 6 kategoriach głównych.

Nagrody otrzymali:

 • w kategorii Indywidualnej im. dr Wandy Błeńskiej – Maria Andruchiw, wolontariuszka wywodząca się ze środowiska polonijnego w Ukrainie;
Wręczenie nagrody w kategorii Indywidualnej im. dr Wandy Błeńskiej

wolontariusz roku

Źródło: UMP (fot. CK Zamek)
 • w kategorii Wolontariat Pracowniczy – Wunderman Thompson Technology;
 • w kategorii Wolontariat Szkolny – Wolontariusze Kasprowiczówki;
 • w kategorii Wolontariat Zespołowy – Wolontariusze Fundacji Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego;
 • w kategorii Wolontariat Młodzieżowy – Apolonia Boczko, wolontariuszka w Fundacji Wózkowicze;
 • w kategorii Wolontariat Senioralny – Lidia Sufinowicz, wolontariuszka w Poznańskim Towarzystwie Amazonki.

Po raz czwarty została przyznana również Nagroda Mieszkańców, której laureatem została grupa „Kanapkowicze ze Swarzędza”. Zwycięzcy w każdej kategorii, oprócz tytułu i statuetki, otrzymali także nagrody finansowe, których łączna kwota wynosiła blisko 25 tys. zł.

W 2023 r. kontynuowano prace nad przygotowaniem założeń do Poznańskiego Programu Rozwoju Wolontariatu Miejskiego na lata 2024–2027, m.in. zorganizowano wydarzenie pn. „Poznańskie spotkania z Wolontariatem”, trwały również konsultacje społeczne dotyczące Programu (udział wzięło 488 osób).

W 2023 r. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO oraz Miasto Poznań po raz pierwszy zorganizowały Poznańskie Targi Wolontariatu. W trzech strefach można się było zapoznać z doświadczeniami i ofertą wolontariatu poszczególnych NGOs-ów, a także przetestować nową aplikację „Volontario”, stworzoną przez studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

W 2023 r. funkcjonowała miejska platforma wolontariatu www.poznan.pl/mim/ wolontariat, a także skrzynka mailowa: wolontariat@um.poznan.pl, których celem było ułatwienie kontaktu i współpracy wolontariuszy z przedstawicielami poznańskich NGO-sów, a także organizacjami, instytucjami czy podmiotami poszukującymi wolontariuszy. W 2023 r. Miasto Poznań w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu przekazało na realizację zadań publicznych w tej sferze pożytku publicznego 310 tys. zł. Dotacje uzyskało Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO na takie projekty jak: „Wolontariat łączy pokolenia w Poznaniu”, „Wolontariat z Klasą”, „Wolontariat do Poznania III”, „Poznańska Akademia Wolontariatu II”.

Wolontariat do Poznania – ruszył konkurs regrantingowy

wolontariat do poznania

Źródło: UMP (fot. CREO)