Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100
Zasoby mieszkaniowe
Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 266,7 271,7 101,9
spółdzielczych 68,3 68,2 99,9
zakładów pracy 0,5 0,5 100,0
osób fizycznych 179,4 184,8 103,0
społeczno-czynszowych 3,8 3,8 100,0
Efekty budownictwa mieszkaniowego
Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 5 043 5 129 101,7
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 4 182 4 671 111,7
indywidualne 379 407 107,4
Komunalne zasoby mieszkaniowe
Liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym: 12 537 12 553 100,1
w samodzielnych budynkach należących do miasta Poznania 5 535 5 520 100,6
Sprzedaż mieszkań komunalnych
Liczba złożonych wniosków o wykup mieszkania komunalnego 16 81 506,2
Liczba sprzedanych mieszkań ogółem, z tego: 18 lokali mieszkalnych plus 7 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi 23 lokale mieszkalne plus 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi x
dotychczasowym najemcom 18 lokali mieszkalnych plus 7 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi 22 lokale mieszkalne plus 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi x
w trybie przetargowym 0 1 100,0
Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego  wg wyceny biegłego w zł 4 512 4 954,0 109,8
Przeciętna cena 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po zastosowaniu ulg w zł 483,52 595,0 123,1
Wpływy ze sprzedaży mieszkań ogółem w mln zł, w tym: 1,2 1,7 141,7
ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą 1,2 1,7 141,7
Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy ogółem, z tego: 578 491 84,9
mieszkalnych w ramach listy 174 145 83,3
socjalnych w ramach listy 404 346 85,6
Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych 157 93 59,2
Dodatki mieszkaniowe
Wartość wypłaconych ustawowych dodatków mieszkaniowych ogółem w mln zł, z tego dla lokatorów mieszkań: 13,7 12,9 94,2
spółdzielczych 2,7 2,5 92,6
komunalnych 4,8 4,9 102,1
prywatno-czynszowych 6,2 5,5 88,7
zakładowych 0,03 0,03 100,0
Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys., z tego: 7,8 7,1 91,0
1-osobowych 3,0 2,7 91,0
2-osobowych 1,5 1,4 93,3
3-osobowych 1,2 1,1 91,7
4-osobowych 1,1 1,0 90.9
5-osobowych 0,6 0,5 83,3
6- i więcej osobowych 0,4 0,4 100,0
Źródło: GUS, UMP