Nabywanie nieruchomości do zasobu Miasta Poznania

Miasto Poznań nabyło w trybach cywilnoprawnych 15 nieruchomości, na które składają się 32 działki gruntu, w celu realizacji zadań własnych, celów publicznych gminy lub w ramach uregulowań terenowo-prawnych tych nieruchomości, a także jedną nieruchomość w wyniku wyroku sądowego. W wyniku prowadzonych negocjacji Miasto Poznań pozyskało tereny te za kwotę średnio o ok. 17% niższą od wartości rynkowych, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.

Na szczególną uwagę zasługuje nabycie w trybie umowy darowizny do zasobu gminy od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Taborowej 4 zabudowanej budynkiem nieczynnej pływalni. Miasto Poznań zamierza przeznaczyć przedmiotowe działki na realizację zadania własnego dotyczącego kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Dla mieszkańców Naramowic istotne jest, iż Miasto nabyło do zasobu dwie nieruchomości o powierzchni powyżej 3,3 ha, umożliwiając tym samym rozbudowę parku Żurawiniec.

Miasto uregulowało stan prawny kolejnych dwóch działek położonych w rejonie ul. Kruczej o łącznej powierzchni 24 598 m2, umożliwiając dalszą rozbudowę terenów zielonych Parku Rataje.

W celu dalszego rozwijania przez Zarząd Transportu Miejskiego infrastruktury komunikacji miejskiej nabyto nieruchomość przy ul. Opolskiej przeznaczoną na rozbudowę pętli autobusowej na Dębcu.

W wyniku zamiany nieruchomości przy ul. Głuszyna scaleniu uległy tereny administrowane przez szkołę podstawową, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa przebywających w tej placówce uczniów.

W ramach uprawnień wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami Prezydent Miasta Poznania wykonał prawo pierwokupu, nabywając do zasobu gminy nieruchomość w rejonie ul. Fabrycznej w celu usprawnienia możliwości budowy układu komunikacyjnego na terenie „Wolnych Torów”.

W trybie umowy darowizny Miasto przejęło od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 8 działek, w wyniku czego uregulowano stan prawny gruntów stanowiących drogi publiczne w rejonie ul. Zagajnikowej. 

W 2020 r. w wyniku spadkobrania, Miasto Poznań nabyło 2 nieruchomości o łącznej pow. 948 m2 i o wartości 1,3 mln zł oraz lokal mieszalny, stanowiący odrębną własność o pow. 144,88 m2 i wartości 1,1 mln zł.

Nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa

W 2020 r. w wyniku przeprowadzonych czynności, mających na celu ustalenie przesłanek do nabycia nieruchomości w wyniku: spadkobrania, zasiedzenia, w trybie przemilczenia, jako mienie poniemieckie, na skutek pozytywnego rozstrzygnięcia w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej, w postępowaniu administracyjnym oraz prowadzonym na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, do zasobu Skarbu Państwa zostało przejętych 7 nieruchomości o łącznej pow. 17 544 m2 i łącznej wartości 6,7 mln zł:

 • Głogowska/Ostatnia – o pow. 2 095 m2;
 • Opolska – o łącznej pow.: 1 513 m2;
 • nieruchomość położona w Lipnicy Wielkiej o pow. 6 155 m2;
 • Winklera – obręb Łazarz, ark. mapy 28, dz. 163 o pow. 25 m2;
 • Łukaszewicza/Kolejowa – o pow. 27 m2;
 • Głogowska 214 – o pow. 554 m2;
 • Ornecka i Pasłęcka – o łącznej pow. 7 175 m2.
Sprzedaż nieruchomości Miasta Poznania

Przedmiotem sprzedaży w 2020 r. w trybie przetargowym było 46 działek o powierzchni 6,2 ha.

Przedmiotem zbycia były m.in. tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii Handlowej Posnania (rejon ul. Anny Jantar i Brneńskiej), przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, której realizacja przyczyni się do dalszego zagospodarowania tej części Rataj. W tym samym rejonie sprzedano teren pod zabudowę usługową.

Przedmiotem zbycia pod zabudowę usługową był teren na Strzeszynie w rejonie ul. Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej – 6 nieruchomości o powierzchni 1,8 ha. Na Strzeszynie sprzedano również nieruchomość miejską pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zabudowie szeregowej. Dla realizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego sprzedano 9 działek położonych na Zielińcu.

Zbycie nieruchomości Miasta Poznania w trybie bezprzetargowym zostało dokonane na rzecz poznańskich uczelni wyższych. W 2020 r. podjęta została Uchwała nr XXXVII/657/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 3 listopada 2020 r. w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu od I opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz od ceny sprzedaży budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 8, 8A, 8B, 9.

Ponadto w 2020 r. Prezydent Miasta Poznania – jako prezydent miasta na prawach powiatu – podpisał 2 wykazy nieruchomości Skarbu Państwa z 31 sierpnia 2020 r. przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 3 w zw. art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – rejon ul. Nad Różanym Potokiem.

Dodatkowo w 2020 r. podjęta została Uchwała nr XXXIII/556/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z 14 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  (ul. Krzyżowa działka 138/2 o pow. 793 m² i działka 142/2 o pow. 3798 m2).

29 września 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę nr XXXV/619/VIII/2020 w sprawie bonifikaty dla Caritas Archidiecezji Poznańskiej od ceny sprzedaży nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu w rejonie Rynku Wildeckiego (działka o pow. 245 m2).

Prezydent Miasta Poznania podjął zarządzenie nr 947/2020/P z 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w rejonie Rynku Wildeckiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Sprzedaż mieszkań komunalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

W 2020 r. wpłynęło 81 wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych, w tym 3 o nabycie nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi. Dodając do tej liczby 39 spraw z lat ubiegłych, łączna liczba wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych do rozpatrzenia w 2020 r. wynosiła 120.

W całym 2020 r. sprzedano:

 • 22 lokale mieszkalne (w tym 20 za gotówkę – w tym 2 bez bonifikat oraz 2 na raty);
 • 8 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi (w tym 5 za gotówkę oraz 3 na raty).

W  2020 r. zostało przygotowanych:

 • 47 ofert skierowanych do najemców w sprawie możliwości nabycia lokali mieszkalnych;
 • 24 protokoły uzgodnień w sprawie postanowień umowy sprzedaży lokali mieszkalnych;
 • 8 protokołów z rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi.

W 2020 r. z wykupu lokalu mieszkalnego zrezygnował 1 najemca.

Do realizacji na 2021 r. przeszło 77 spraw, w tym: 63 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, 2 nieruchomości zabudowane budynkami jednolokalowymi, 11 wniosków odesłanych do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych (w tym 1 nieruchomość zabudowana budynkiem jednolokalowym) i 1 rezygnacja z wykupu lokalu mieszkalnego.

W 2020 r. przygotowanych zostało 15 zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania dotyczących lokali komunalnych, w tym:

 • 8 zarządzeń w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej;
 • 5 zarządzeń w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym przeznaczonym do sprzedaży na rzecz jego najemcy;
 • 2 zarządzenia w sprawie zmiany zarządzeń wcześniej podjętych przez Prezydenta Miasta Poznania, tj. rezygnacje z wykupu lokali, zmiana kartoteki poinwentaryzacyjnej, przesunięcie terminu wykupu lokalu.

W 2020 r. wydano 95 zleceń na wycenę lokali mieszkalnych (w tym 16 zleceń dot. budynków jednolokalowych). Sporządzono łącznie 89 operatów szacunkowych. W 6 przypadkach rzeczoznawcy odstąpili od wyceny w wyniku rozbieżności w strukturze lokali bądź rezygnacji najemców z wykupu.

Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego wg ceny rzeczoznawcy majątkowego w 2020 r. wynosiła 4 954,00 zł.

Średnia cena 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego po uwzględnieniu przysługujących bonifikat w 2020 r. wynosiła 595,00 zł.

Średnia cena 1 m2 sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym bez uwzględnienia przysługujących bonifikat w 2020 r. wynosiła 553,00 zł.

Średnia cena 1 m2 sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym po uwzględnieniu przysługujących bonifikat w 2020 r. wynosiła 157,00 zł.

W 2020 r. zweryfikowano 168 spraw po kątem naruszenia przepisu art. 68 ust. 2, 2b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W 2020 r. na wniosek właścicieli lokali wystawiono 168 kwitów mazalnych w celu wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Miasta Poznania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.