Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec 2023 r. w Poznaniu mieszkało 538,4 tys. osób. Statystyka GUS-u nie uwzględnia ponad 80 tys. niezameldowanych osób, które mieszkały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni miejskiej i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby spoza Poznania uczące się oraz studiujące w trybie dziennym, osoby pracujące tymczasowo, osoby posiadające obce obywatelstwo (głównie z Ukrainy). Do tej liczby należy doliczyć także do 30 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy.

Według GUS-u na koniec 2023 r. udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w Poznaniu 60,2%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25–44 lata (34,6%).

Struktura wiekowa ludności ulegała stopniowym zmianom. Dzięki stosunkowo wysokiemu poziomowi urodzeń w ostatnich kilkunastu latach ustabilizowała się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Po okresie pandemii COVID-19, w bardzo wolnym tempie wzrastała liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Jednocześnie zmniejszała się liczba osób w wieku produkcyjnym. Na 100 mężczyzn przypadało 114 kobiet.

W 2023 r. urodziło się 4,4 tys. dzieci, a zmarło 5,8 tys. osób (w obu kategoriach o 0,5 tys. mniej niż w 2022 r.). Liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów, co spowodowało – po raz czwarty z rzędu – ujemny przyrost naturalny, który wyniósł -2,7‰.

Według GUS-u w 2023 r. poprawiło się saldo migracji, które wyniosło -1,1 tys. osób, czyli -2,0‰ (rok wcześniej -2,9‰). Oficjalne saldo migracji nie pokazuje wszystkich przemieszczeń osób faktycznie mieszkających w Poznaniu, gdyż nie ujmuje ruchu migracyjnego osób niezameldowanych. Ich liczba rekompensuje ujemne saldo migracji i zwiększa liczbę osób rzeczywiście mieszkających w Poznaniu.

Większość osób meldujących się w Poznaniu przybyła z Wielkopolski. Dobre skomunikowanie gmin ościennych z miastem powodowało, że część osób podejmowała decyzję, by pracować i kształcić się w Poznaniu, ale nie zmieniać miejsca zamieszkania. Większość osób, które wyprowadziły się z Poznania, wybrało obszar powiatu poznańskiego – najczęściej były to gminy: Komorniki, Rokietnica i Dopiewo.

W 2023 r. gęstość zaludnienia w Poznaniu wynosiła 2056 osób/km2. Gęstość zaludnienia obszarów 42 jednostek pomocniczych miasta była zróżnicowana – największą, wynoszącą 14,9 tys. osób/km2 posiadało Osiedle Grunwald Północ, a najmniejszą, wynoszącą 0,17 tys. osób/km2, Osiedle Morasko Radojewo. Najwięcej osób było zameldowanych w Poznaniu na obszarze Osiedla Rataje (30,8 tys.) oraz Osiedla Piątkowo (31,7 tys.), najmniej – na obszarze Osiedla Fabianowo-Kotowo (1,8 tys.) oraz Osiedla Kiekrz (1,8 tys.).

W śródmieściu obejmującym obszar 5 osiedli (Jeżyce, Ostrów Tumski–Śródka–Zawady–Komandoria, Stare Miasto, Święty Łazarz, Wilda) w 2023 r. było zameldowanych 100,5 tys. osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 4893 osób/km2.